Wyszukiwanie w bazie substancji

 
TABELA OBOWIĄZUJĄCYCH WARTOŚCI NDS I METOD OZNACZANIA ...
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Powrót
Nazwa substancji chemicznejNajwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3Liczba włókien w cm3Uwagi:
Oznakowanie substancji notacją "skóra"
Normy
NDSNDSCHNDSP
A
Acetaldehyd
75-07-0
--45-PN-Z-04045-13:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Acetanilid
- frakcja wdychalna

103-84-4
6---PN-Z-04292:2000(w)
PiMOŚP 1998, z. 19
Acetofenon
98-86-2
50100--PN-Z-04349:2006
PiMOŚP 1999, z. 22
Aceton
67-64-1
6001800--PN-Z-04057.01:1979(w)
PN-Z-04023-02:1989(w)
Acetonitryl
75-05-8
70140--skóraPN-Z-04244-2:1996
Adypinian bis(2-etyloheksylu)
103-23-1
400---PN-Z-04461:2015
PiMOŚP 2005, nr 4(46)
Akrylaldehyd
107-02-8
0,050,1--skóraPN-Z-04045-16:2010
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
Akrylamid
79-06-1
0,07---skóraPN-Z-04486:2017-10
PIMOŚP 2016, nr 1(87)
Akrylan butylu
141-32-2
1130--PN-Z-04113-06:1986(w)
Akrylan 2-etyloheksylu
103-11-7
3570--skóraPiMOŚP 2014, nr 1(79)
Akrylan etylu
140-88-5
2040--skóraPiMOŚP 2015, nr 2 (84)
Akrylan hydroksypropylu - mieszanina izomerów
25584-83-2
2,86--skóraPiMOŚP 2006, nr 1(47)
Akrylan 2-hydroksypropylu
999-61-1
2,86--skóraPiMOŚP 2006, nr 1(47)
Akrylan 2-hydroksy-1-metyloetylu
2918-23-2
2,86--skóraPiMOŚP 2006, nr 1(47)
Akrylan metylu
96-33-3
1428--skóraPN-Z-04113-05:1986(w)
Akrylonitryl
107-13-1
210--skóraPN-Z-04113-12:2005
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
PiMOŚP 2021, z. 4(110)
Aldryna – rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen
309-00-2
0,010,08--skórametoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Alfa-cypermetryna - mieszanina izomerów: (1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan(R)cyjano-(3-fenoksyfenylo)metylu;
(1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan(S)cyjano-(3-fenoksyfenylo)metylu
- frakcja wdychalna

67375-30-8
1---JOSE 1999, nr 4, 529
Amidosiarczan(VI) amonu
- frakcja wdychalna

7773-06-0
10---PN-Z-04336:2005 (w)
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
2-Aminoetanol
141-43-5
2,57,5--skóraPN-Z-04311:2003
PiMOŚP 1998, z. 19
4-Aminofenol
-frakcja wdychalna

123-30-8
5---PN-Z-04268:2001
PiMOŚP 1997, z. 16
3-Amino-1,2,4-triazol (amitrol)
61-82-5
0,15---PN-Z-04457:2014
PiMOŚP 2007, nr 4(54)
N,N`-bis(2-Aminoetylo)etylenodiamina
112-24-3
13--skóraPN-Z-04482:2017-10
PIMOŚP 2016, nr 1(87)
Amoniak
7664-41-7
1428--PN-Z-04009-03:1990(w)
Anilina
62-53-3
1,93,8--skóraPN-Z-04031-12:2014
PiMOŚP 2011, nr 1(67)
Antymon
7440-36-0
0,5---PN-Z-04146-3:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Apatyty i fosforyty
-
    PN-Z-04507:2022-05
PN-Z-04508:2022-05
a)frakcja wdychalna6---  
b)frakcja respirabilna2---  
Związki nieorganiczne antymonu, z wyjątkiem stibanu - w przeliczeniu na Sb
-
0,5---
Arsan
7784-42-1
0,02---PN-Z-04011-7:2003
Arsen
-frakcja wdychalna

7440-38-2
0,01---PN-Z-04011-8:2004
PiMOŚP 2021, nr 4(110)
PN-Z-04527:2021-07
Związki nieorganiczne arsenu - w przeliczeniu na As
- frakcja wdychalna
-
0,01---PN-Z-04011-8:2004
PiMOŚP 2021, nr 4(110)
Asfalt naftowy
- frakcja wdychalna
8052-42-4
510--PN-Z-04507:2022-05
Atrazyna - 2-chloro-4-etyloamino-6-izopropyloamino-1,3,5-triazyna
1912-24-9
5---PN-Z-04182-24:2001
Azbest - włókna respirabilne (jeden lub więcej rodzajów azbestu wymienionych poniżej):
- aktynolit
77536-66-4
---0,1PN-Z-04202-02:1988(w)
- antofilit
77536-67-5
---0,1
- chryzotyl
12001-29-5
---0,1
- chryzotyl
132207-32-0
---0,1
- amozyt
12172-73-5
---0,1
- krokidolit
12001-28-4
---0,1
- tremolit
77536-68-6
---0,1
Azirydyna
151-56-4
0,62---skóraPN-Z-04446:2013-08
PiMOŚP 2011, nr 1(67)
Azotan 2-etyloheksylu
27247-96-7
3,57--PN-Z-04385:2009
PiMOŚP 2006, nr 1(47)
Azotan(V) propylu
627-13-4
30100--PiMOŚP 1997, z. 17
Azydek sodu
26628-22-8
0,10,3--skóraPN-Z-04326:2006
PiMOŚP 1999, z. 22

B
Bar
7440-39-3
0,5---PN-Z-04024-3:2012
PiMOŚP 2011, nr 1(67)
Związki rozpuszczalne baru - w przeliczeniu na Ba
-
0,5---
Benzaldehyd
100-52-7
1040--PiMOŚP 1998, z. 19
Benzen
71-43-2
1,6---skóraPN-Z-04016-10:2005
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
PiMOŚP 2011, nr 1(67)
Benzenotiol
108-98-5
2---skóraPN-Z-04364:2008
PiMOŚP 2001, nr 4(30)
Benzo[a]piren
50-32-8
0,002---skóraPN-Z-04240-2:1999
PN-Z-04240-5:2006
p-Benzochinon
106-51-4
0,10,4--PiMOŚP 1997, z. 17
Benzotiazol
95-16-9
20---skóraPN-Z-04389:2011
PiMOŚP 2004, nr 4(42)
Benzydyna
92-87-5
00--skóraPN-Z-04543:2022
PN-Z-04145-03:1985(w)
PiMOŚP 2021, nr 1(107)
Benzyna ekstrakcyjna
8032-32-4
5001500--PN-Z-04134-01:1981(w)
PN-Z-04134-02:1981(w)
Benzyna ekstrakcyjna
8006-61-9
5001500--
Benzyna ekstrakcyjna
64742-49-0
5001500--
Benzyna ekstrakcyjna
93763-33-8
5001500--
Benzyna ekstrakcyjna
101316-56-7
5001500--
Benzyna do lakierów
8052-41-3
300900--PN-Z-04134-01:1981(w)
PN-Z-04134-03:1981(w)
Benzyna do lakierów
64742-82-1
300900--PN-Z-04134-03:1981(w)
Benzyna do lakierów
64741-92-0
300900--PN-Z-04134-01:1981(w)
PN-Z-04134-03:1981(w)
Benzyna do lakierów
64742-48-9
300900--
Beryl
-frakcja wdychalna

7440-41-7
0,0002---PN-Z-04013-3:2012
PiMOŚP 2011, nr 1(67)
Związki nieorganiczne berylu - w przeliczeniu na Be - frakcja wdychalna
-
0,0002---
Bezwodnik ftalowy
- pary i frakcja wdychalna

85-44-9
12--PN-Z-04499:2019-10
PIMOŚP 2016, nr 1(87)
Bezwodnik maleinowy
108-31-6
0,51--skóraPN-Z-04521:2020-12
PiMOŚP 2017, nr 1(91)
Bezwodnik octowy
108-24-7
1224--PN-Z-04483:2017-10
PiMOŚP 2014, nr 4(82)
Bezwodnik trimelitowy
552-30-7
0,040,08--PN-Z-04453:2014
PiMOŚP 2012, nr 1(71)
Bicyklo[4.4.0]dekan
91-17-8
100300--PN-Z-04077-02:1984(w)
PiMOŚP 2021, z. 4(110)
Bifenyl
92-52-4
12--skóraPN-Z-04247-2:1996
Bifenylo-4-amina
92-67-1
0,001---PN-Z-04444:2013
PiMOŚP 2010, nr 1(63)
2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan (Bisfenol A)
- frakcja wdychalna

80-05-7
2---PN-Z-04382:2009
PiMOŚP 2017, nr 3(93)
Brom
7726-95-6
0,71,4--Metoda w opracowaniu
Bromian (V) potasu
- frakcja wdychalna
7758-01-2
0,44---Narażenie zawodowe na substancje rakotwórcze i mutagenne. Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych. Poradnik, CIOP-PIB, W-wa 2019
Bromfenwinfos - fosforan(V) 2-bromo-1-(2,4-dichlorofenylo)-winylu-dietylu
33399-00-7
0,01---skóraPN-Z-04182-07:1987(w)
Bromochlorometan
74-97-5
10001300--prPN-Z-04400
PiMOŚP 2004, nr 4(42)
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan
151-67-7
40100--PN-Z-04223-02:1992(w)
Bromoetan
74-96-4
50100--skóraPN-Z-04458:2014-09
PiMOŚP 2013, nr 1(75)
Bromoeten
593-60-2
0,4---PN-Z-04459:2014
PiMOŚP 2013, nr 1(75)
Bromoform
75-25-2
5---skóraPN-Z-04365:2008
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
Bromometan
74-83-9
515--skóraPN-Z-04164-02:1986(w)
1-Bromopropan
106-94-5
42---PiMOŚP 2006, nr 1(47)
Bromowodór
10035-10-6
--6,5-PN-Z-04335:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Buta-1,3-dien
106-99-0
2,2---PiMOŚP 2018, nr 1(95)
PN-Z-04438:2021-07
Butan
106-97-8
19003000--PN-Z-04252-1:2012
PiMOŚP 2010, nr 1(63)
Butan-2-ol
78-92-2
300450--PN-Z-04155-4:1996
Butan-1-ol
71-36-3
50150--skóraPN-Z-04155-3:1994
PN-Z-04023-02:1989
Butan-2-on
78-93-3
450900--skóraPN-Z-04449:2014
PiMOŚP 2012, nr 1(71)
Butano-2,3-dion (diacetyl)
431-03-8
0,070,36--PN-Z-04450:2014
PiMOŚP 2011, nr 1(67)
Butano-1-tiol
109-79-5
12--PN-Z-04207-02:1989(w)
But-2-enal - mieszanina izomerów
4170-30-3
12--skóraPiMOŚP 2019 nr 1(99)
PN-Z-04534:2021-11
(E)-But-2-enal
123-73-9
12--skóraPiMOŚP 2019, nr 1(99)
(Z)-But-2-enal
15798-64-8
12--skóraPiMOŚP 2019 nr 1(99)
PN-Z-04534:2021-11
1-Butoksy-2,3-epoksypropan
2426-08-6
3060--PiMOŚP 1999, z. 22
PN-Z-04324:2004
2-Butoksyetanol
111-76-2
98200--skóraPN-Z-04023-02:1989(w)
2-(2-Butoksyetoksy)etanol
112-34-5
67100--PN-Z-04399:2011
PiMOŚP 2004, nr 4(42)
Butyloamina
109-73-9
--10-skóraPN-Z-04348:2006
PiMOŚP 2008, nr 1(55)
4-tert-Butylotoluen
98-51-1
30---skóraMetody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy.
IMP, Łódź 1994
But-2-yno-1,4-diol
110-65-6
0,250,5--skóraPiMOŚP 2011, nr 1(67)

C
Cement portlandzki
65997-15-1
    
a) frakcja wdychalna6---  
b) frakcja respirabilna2---  
Chinolina
91-22-5
0,6---skóraPiMOŚP 2020, nr 3(105)
PN-Z-04533:2021-11
Cisplatyna
15663-27-1
0,002---skóraPiMOŚP 2016, nr 1(87)
Chlor
7782-50-5
0,71,5--PN-Z-04037-03:1975 (w)
Chlorek allilu
107-05-1
2---PN-Z-04408:2011
PiMOŚP 2005, nr 4(46)
Chlorek amonu
- pary i frakcja wdychalna

12125-02-9
1020--PN-Z-04265:2000
PiMOŚP 1997, z. 16
Chlorek benzoilu
98-88-4
--2,8-PiMOŚP z. 1,(67)2011r.
Chlorek chloroacetylu
79-04-9
0,20,6--skóraPN-Z-04387:2009
PiMOŚP 2006, nr 4(50)
Chlorek tionylu
7719-09-7
1,83,6--
Chlorfenwinfos - fosforan(V) 2-chloro-1-(2,4-dichlorofenylo)winylu-dietylu
470-90-6
0,010,1--skóraPN-Z-04182-08:1987(w)
Chloroacetaldehyd
107-20-0
13--PN-Z-04260:2000(w)
PiMOŚP 1997, z. 16
Chloroaceton
78-95-5
--4-skóraPN-Z-04351:2007
PiMOŚP 1999, z. 22
2-Chloroanilina
95-51-2
310--skóraPN-Z-04315:2003
PiMOŚP 1998, z. 19
3-Chloroanilina
108-42-9
310--skóraPN-Z-04315:2003
PiMOŚP 1998, z. 19
4-Chloroanilina
106-47-8
310--skóraPN-Z-04500:2019-10
PiMOŚP 2011, 1(67)
Chlorobenzen
108-90-7
2370--PN-Z-04537:2022-03
PiMOŚP 2019, nr 1(99)
2-Chlorobuta-1,3-dien
126-99-8
26--PN-Z-04391:2010
PiMOŚP 2004, nr 4(42)
Chlorodifluorometan
75-45-6
3000---metoda zalecana przez jednostki badawczo-
-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Chlorodinitrobenzen - mieszanina izomerów
25567-67-3
13--PN-Z-04320:2001
PiMOŚP 1997, z. 16
1-Chloro-2,3-epoksypropan
106-89-8
1---skóraPN-Z-04540:2022
1-Chloro-4-nitrobenzen
100-00-5
0,6---skóraPN-Z-04130-2:2003
Chloroetan
75-00-3
200---skóraPN-Z-04325:2006
PN-Z-04279:2001
PiMOŚP 1997, z. 16
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
2-Chloroetanol
107-07-3
13--skóraPN-Z-04330:2004
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Chloroeten
75-01-4
2,6---PN-Z-04505:2019-10
PN-Z-04325:2006
PIMOŚP 2018, nr 2(96)
4-Chlorofenol
106-48-9
0,51,5--skóraPN-Z-04052-4:2010
PiMOŚP 2006, nr 1(47)
Chloromekwatu chlorek
999-81-5
15---skórametoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Chloro(fenylo)metan
100-44-7
39--skóraPN-Z-04249:1998
Chloroform
67-66-3
8---skóraPN-Z-04325:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Chlorometan
74-87-3
20---PN-Z-04325:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Chloronitrobenzen - mieszanina izomerów
25167-93-5
13--PN-Z-04130-2:2003
4-Chloro-3-metylofenol
-frakcja wdychalna

59-50-7
5---PN-Z-04475:2016-10
PiMOŚP 2014, nr 4(82)
1-Chloro-1-nitropropan
600-25-9
10---PN-Z-04362:2005
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
Chlorooctan metylu
96-34-4
510--skóraPN-Z-04366:2008
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
Chloropiryfos - tiofosforan(V) O,O-dietylu-O-3,5,6-trichloro-2-pirydylu
2921-88-2
0,20,6--skóraPN-Z-04182-23:2000
4-Chlorostyren
1073-67-2
50400--PN-Z-04282:2003
PiMOŚP 1998, z. 19
4-Chloro-2-toliloamina
– frakcja wdychalna
95-69-2
0,02---skóraPN-Z-04547:2023-04
PiMOŚP 2021, z.3(109)
Chlorowodorek 4-Chloro-2-toliloaminy (w przeliczeniu na 4-chloro-2-toliloaminę)
– frakcja wdychalna
3165-93-3
0,02---skóra
2-Chlorotoluen
95-49-8
100250--PiMOŚP 1997, z. 17
Chlorowodór
7647-01-0
510--PN-Z-04450:2014
PiMOŚP 2013, nr 1(75)
Chrom metaliczny
7440-47-3
0,5---PN-Z-04434:2011
PiMOŚP 2009, nr 1(59)
Związki chromu(II) - w przeliczeniu na Cr(II)
-
0,5---
Związki chromu(III) - w przeliczeniu na Cr(III)
-
0,5---
Cyjanamid
420-04-2
0,91,8--skóraPN-Z-04539:2022
PiMOŚP 2007, nr 4(54)
Cyjanamid wapnia
156-62-7
1---PN-Z-04314:2005
PiMOŚP 1999, z. 22
2-Cyjanoakrylan etylu
7085-85-0
12--PN-Z-04467:2016-10
PiMOŚP 2011 z. 1,(67)
2-Cyjanoakrylan metylu
137-05-3
24--PN-Z-04384:2009
PiMOŚP 2006, nr 4(50)
Cyjanowodór i cyjanki - w przeliczeniu na CN
Cyjanowodór

74-90-8
1-5-skóraPN-Z-04309:2002
Cyjanek sodu
- frakcja wdychalna

143-33-9
1-5-skóra
Cyjanek potasu
- frakcja wdychalna

151-50-8
1-5-skóra
Cyjanek wapnia
- frakcja wdychalna

592-01-8
1-5-skóra
Cyklofosfamid
50-18-0
0,01---skóraPiMOŚP 2017, nr 3(93)
Cykloheksan
110-82-7
3001000--skóraPN-Z-04151-02:1986 (w)
PiMOŚP 2011, nr 1(67)
Cykloheksanol
108-93-0
10---skóraPN-Z-04448:2014
PiMOŚP 2012, nr 4(74)
Cykloheksanon
108-94-1
4080--skóraPN-Z-04447:2014
PiMOŚP 2012, nr 1(71)
Cykloheksen
110-83-8
300900--PN-Z-04163-02:1986(w)
Cykloheksyloamina
108-91-8
4080--skóraPiMOŚP 1997, z. 17
Cyklopenta-1,3-dien
542-92-7
200---PN-Z-04255:1999
Cyna
- frakcja wdychalna
7440-31-5
2---PN-Z-04488:2017-10
PiMOŚP 2016, nr 2(88)
Związki nieorganiczne cyny, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn
- frakcja wdychalna
-
2---PN-Z-04488:2017
PiMOŚP 2016, nr 2(88)
Cyrkon
7440-67-7
510--PN-Z-04293:2000
PiMOŚP 1998, z. 19
Związki cyrkonu - w przeliczeniu na Zr
-
510--

D
2,4-D - kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy
94-75-7
7---PN-Z-04175-02:1986 (w)
DDT - 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan
50-29-3
0,10,8--skórametoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Dekaboran (14)
17702-41-9
0,30,9--skórametoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Dekasiarczek tetrafosforu
1314-80-3
13--PN-Z-04015-13:1996 (H2S)
PN-Z-04073-1:2014 (H3PO4)
Dekatlenek tetrafosforu
1314-56-3
12--PN-Z-04073-1:2014
PiMOŚP 2013, nr 1(75)
Demeton - izomery: demeton O, demeton S
8065-48-3
0,1---skórametoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Demeton-S metylowy - tiofosforan(V) S-(2-etylosulfa-nylo)etylu-O,O-dimetylu
8022-00-2
0,10,8--skóraPN-Z-04182-26:2002
Dezfluran
57041-67-5
125---PN-Z-04422:2010
PiMOŚP 2007, nr 1(51)
Diazotan(V) glikolu etylenowego
628-96-6
0,30,4--skóraPN-Z-04212-02:1989(w)
Dibenzo[a,h]antracen
53-70-3
0,004---skóraPN-Z-04240-5:2006
PN-Z-04240-4:1999
PiMOŚP 1997, z. 16
Dibenzo-1,4-tiazyna
92-84-2
4---PN-Z-04340:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Diboran (6)
19287-45-7
0,10,2--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
1,2-Dibromoetan
106-93-4
0,01---skóraPiMOŚP 2011, 1(67)
Dibromodifluorometan
75-61-6
6001200--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
2-(Dibutyloamino)etanol
102-81-8
14---skóraPN-Z-04383:2009
PiMOŚP 2006, nr 1(47)
Dichlorek cynku
- frakcja wdychalna

7646-85-7
12--PN-Z-04367:2020-11
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
PiMOŚP 2019, nr 2(100)
Dichlorek disiarki
10025-67-9
515--PN-Z-04181-02:1987 (w)
Dichlorfos - fosforan(V) 2,2-di-chlorowinylu-dimetylu (DDVP)
62-73-7
13--skóraPN-Z-04182-17:1990 (W)
3,4-Dichloroanilina
95-76-1
5,6---skóraPiMOŚP 2014, z.79
PN-Z-04492:2018-09
1,2-Dichlorobenzen
95-50-1
90180--skóraPN-Z-04022-2:2000 (w)
PiMOŚP 2015, nr 2 (84)
1,4-Dichlorobenzen
106-46-7
1236--skóraPN-Z-04022-2:2000
PiMOŚP 2015, nr 2 (84)
Dichlorodifluorometan
75-71-8
40006200--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
1,1-Dichloroetan
75-34-3
400---skóraPN-Z-04325:2006
PN-Z-04120-01:1979 (W)
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
1,2-Dichloroetan
107-06-2
8,2---skóraPN-Z-04501:2019-10
PIMOŚP 2018, nr 2(96)
1,1-Dichloroeten
75-35-4
820--PN-Z- 04484:2017-10
PIMOŚP 2000, nr 3(25)
PiMOŚP 2014, nr 2(80)
1,2-Dichloroeten - izomery
sym-1,2-Dichloroeten

540-59-0
700---PN-Z-04270:2000 (w)
PiMOŚP 1997, z. 16
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
cis-1,2-Dichloroeten
156-59-2
700---
trans-1,2-Dichloroeten
156-60-5
700---
Dichlorofluorometan
75-43-4
40200--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Dichlorometan
75-09-2
88353--skóraPN-Z-04437:2011
PiMOŚP 2009, nr 1(59)
2,2`-Dichloro-4,4`-metylenodianilina
101-14-4
0,01---skóraPN-Z-04443:2013
PiMOŚP 2010, nr 1(63)
1,1-Dichloro-1-nitroetan
594-72-9
3060--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
1,2-Dichloropropan
78-87-5
50---PiMOŚP 1997, z. 17
1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan
76-14-2
50008750--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
(1,2-Dichlorowinylo)benzen
6607-45-0
50150--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Dieldryna -rel-(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen (dieldrin)
60-57-1
0,010,08--skórametoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Dietyloamina
109-89-7
1530--skóraPiMOŚP 2008, nr 1(55)
2-(Dietyloamino)etanol
100-37-8
1326--skóraPN-Z-04455:2014
PiMOŚP 2012, nr 1(71)
Dietylobenzen - mieszanina izomerów
25340-17-4
100400--skóraPN-Z-04016-8:1999
PiMOŚP 1997, z. 16
Difenyloamina
- frakcja wdychalna

122-39-4
8---PiMOŚP 2014, nr 1(79)
Diizocyjanian heksano-1,6-diylu
822-06-0
0,040,08--skóraPN-Z-04131-3:2001
PiMOŚP 1997, z. 16
Diizocyjanian 2,2`-metylenodifenylu
2536-05-2
0,030,09--ISO 17735:2009
Diizocyjanian 2,4`-metylenodifenylu
5873-54-1
0,030,09--ISO 17735:2009
Diizocyjanian metylenodifenylu - mieszanina izomerów
26447-40-5
0,030,09--ISO 17735:2009
Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu
584-84-9
0,0070,021--PN-Z-04490:2017-10
ISO 17735:2009
PIMOŚP 2016, NR 1 (87)
Diizocyjaniantolueno-2,6-diylu
91-08-7
0,0070,021--PN-Z-04490:2017-10
ISO 17735:2009
PIMOŚP 2016, NR 1 (87)
Diizocyjanian toluenodiylu - mieszanina izomerów 2,4- i 2,6
26471-62-5
0,0070,021--PN-Z-04490:2017-10
ISO 17735:2009
PIMOŚP 2016, NR 1 (87)
Dikwatu dibromek - dibromek 1,1`-etyleno-2,2`-dipirydylowy
- frakcja wdychalna

85-00-7
0,10,3--skórametoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
1,2-Dimetoksyetan
110-71-4
10---skóraPiMOŚP 2017, nr 2(92)
Dimetoat - ditiofosforan(V) S-metylokarbamoilometylu-O,O-dimetylu
60-51-5
0,20,6--skóraPN-Z-04182-22:2000
3,3’-Dimetoksybenzydyna
119-90-4
0,2---PiMOŚP 2019, nr 2(100)
Dimetoksymetan
109-87-5
10003500--PN-Z-04289:2001
PiMOŚP 1997, z. 16
N,N-Dimetyloacetamid
127-19-5
3570--skóraPN-Z-04491:2017-10
PIMOŚP 2016, nr 1 (87)
Dimetyloamina
124-40-3
39--skóraPiMOŚP 2015, nr 3(85)
Dimetyloanilina - mieszanina izomerów: 2,3-; 2,4-; 2,5-; 2,6-; 3,4-; 3,5-
1300-73-8
10---skóraPN-Z-04234-02:1993(w)
N,N-Dimetyloanilina
121-69-7
1240--skóraPN-Z-04031-02:1981(W)
3,3'-Dimetylobenzydyna
- frakcja wdychalna
119-93-7
0,03---skóraMed Pr 2016;67(1):43–50
Sole 3,3'-dimetylobenzydyny
- frakcja wdychalna
-
0,03---skóra
Dichlorowodorek 3,3`-dimetylobenzydyny
- frakcja wdychalna
612-82-8
0,03---skóra
N,N-Dimetyloformamid
68-12-2
1530--skóraPN-Z-04209-02:1989(w)
2,6-Dimetyloheptan-4-on
108-83-8
150300--PN-Z-04264:2000
PiMOŚP 1997, z. 16
1,1-Dimetylohydrazyna
57-14-7
0,1---skóraPN-Z-04148-03:1987(W)
3,7-Dimetylookta-2,6-dienal
5392-40-5
2754--PN-Z-04463:2015
PiMOŚP 2013, nr 1(75)
Dinitrobenzen - mieszanina izomerów
25154-54-5
13--skóraPN-Z-04036-4:1999
PiMOŚP 1997, z. 16
Dinitrofenol - mieszanina izomerów
25550-58-7
0,5---skóraPN-Z-04275-1:2000
PiMOŚP 1997, z. 16
Dinitrotoluen - mieszanina izomerów
25321-14-6
0,33---skóraPN-Z-04542:2022
PiMOŚP 2021, nr 1(107)
1,4-Dioksan
123-91-1
50---PN-Z-04431:2011
PiMOŚP 2009, nr 1(59)
1,3-Dioksolan
646-06-0
1050--PN-Z-04180-02:1987(W)
Disiarczek dimetylu
624-92-0
2,55--PN-Z-04403:2010
PiMOŚP 2004, nr 4(42)
Disiarczek węgla
75-15-0
12,5---skóraPN-Z-04015-14:1999
PN-Z-04015-15:1999
PiMOŚP 1997, z. 16
Disulfid allilowo-propylowy
2179-59-1
1218--PN-Z-04420:2010
PiMOŚP 2007, nr 4(54)
Ditlenek azotu
10102-44-0
0,71,5--PN-Z-04009-11:2008
PN-Z-04317:2006
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Ditlenek chloru
10049-04-4
0,30,9--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Ditlenek siarki
7446-09-5
1,32,7--PN-Z-04015-4:1994
PN-Z-04015-12:1996
PN-Z-04317:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Ditlenek tytanu
- frakcja wdychalna
13463-67-7
10---PN-Z-04507:2022-05
Ditlenek węgla
124-38-9
900027000--PN-Z-04095-01:1974(w)
PN-Z-04095-02:1974 (w)
Diwinylobenzen
1321-74-0
50---PN-Z-04369:2008
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
Doksorubicyna
– frakcja wdychalna

23214-92-8
0,0003---skóra
Chlorowodorek doksorubicyny
– frakcja wdychalna
25136–40–9
0,0003---skóraPiMOŚP 2018, nr 2(96)

E
Endosulfan (3-tlenek-6,7,8,9,10,10-heksachloro-1,5,5a,6,9,9a-heksahydro-6,9-metano-2,3,4-benzodioksatiepinu)
115-29-7
0,10,3--skóraPiMOŚP 2001, nr 4(30)
Endryna -rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR) 1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy- 1,4:5,8-dimetanonaftalen
72-20-8
0,010,08--skórametoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Epoksyetan
75-21-8
1---skóraPN-Z-04300:2002
PiMOŚP 1998, z. 19
1,2-Epoksy-3-fenoksypropan
122-60-1
0,63--skóraPN-Z-04439:2012
PiMOŚP 2011, nr 1(67)
1,2-Epoksy-4-(epoksyetylo)cykloheksan
106-87-6
60---skóraPN-Z-04198-02:1988 (W)
1,2-Epoksy-3-izopropoksypropan
4016-14-2
240360--PiMOŚP 1999, z. 17
1,2-Epoksypropan
75-56-9
2,4---PN-Z-04286:2003
PiMOŚP 1998, z. 19
2,3-Epoksypropanol
556-52-5
6---PN-Z-04306:2002 (w)
PiMOŚP 1998, z. 19
3-(2,3-Epoksypropoksy)propen
106-92-3
612--PN-Z-04397:2011
PiMOŚP 2004, nr 4(42)
Etanodinitryl
460-19-5
820--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Etanol
64-17-5
1900---PN-Z-04023-02:1989(w)
Etanotiol
75-08-1
12--PN-Z-04207-03:1990(W)
Eter bis(2-chloroetylowy)
111-44-4
1030--skóraPN-Z-04299:2001
PiMOŚP 1998, z. 19
Eter bis(2,3-epoksypropylowy)
2238-07-5
0,05---skórametoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Eter bis(2-metoksyetylowy)
111-96-6
10---skóraPiMOŚP 2011, nr 1(67)
Eter dietylowy
60-29-7
300600--PN-Z-04158-02:1986(W)
Eter difenylowy
101-84-8
714--PN-Z-04247-2:1996
Eter diizopropylowy
108-20-3
1000---PN-Z-04158-03:1986(W)
Eter dimetylowy
115-10-6
1000---PN-Z-04414:2009
PiMOŚP 2007, nr 1(51)
Eter oktabromodifenylowy mieszanina izomerów
- frakcja wdychalna

32536-52-0
0,1---PiMOŚP 2016, nr 2(88)
2,2’,3,3’,4,4’,5’,6-Eter oktabromodifenylowy
- frakcja wdychalna
446255-38-5
0,1---
2,2’,3,3’,4,4’,6,6’-Eter oktabromodifenylowy
-frakcja wdychalna
117964-21-3
0,1---
2,2’,3,4,4’,5,5’,6-Eter oktabromodifenylowy
- frakcja wdychalna
337513-72-1
0,1---
Eter pentabromodifenylowy (pochodne pentabromowe eteru difenylowego) - mieszanina izomerów
32534-81-9
0,7---PiMOŚP 2011, nr 1(67)
Eter tert-butylometylowy
1634-04-4
180270--PN-Z-04386:2009
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
Eter tert-butyloetylowy
637-92-3
100200--PiMOŚP 2015, nr 2(84)
4`-Etoksyacetanilid
- frakcja wdychalna
62-44-2
5---PN-Z-04357:2006
PiMOŚP 2001, nr 4(30)
2-Etoksyetanol
110-80-5
8---skóraPiMOŚP 2010, nr 1(63)
Etopozyd
- frakcja wdychalna
33419-42-0
0,0017---PiMOŚP 2018, nr 2(96)
PN-Z-04504:2019
Etylenodiamina
107-15-3
2050--skóraPN-Z-04524:2020-12
PiMOŚP 2019, nr 1(99)
1,3-Etylenotiomocznik
96-45-7
0,1---PN-Z-04456:2014
PiMOŚP 2005, nr 4(46)
Etyloamina
75-04-7
9,418--skóraPN-Z-04204.02:1988(W)
Etylobenzen
100-41-4
200400--skóraPN-Z-04081.01 :1979 (w)
PiMOŚP 2011, nr 1(67)
2-Etyloheksan-1-ol
104-76-7
5,410,8--PN-Z-04398:2020-12
PiMOŚP 2017, nr 2(92)
N-Etylomorfolina
100-74-3
2346--skóraPN-Z-04356:2006
PiMOŚP 2001, nr 4(30)
Etylotoluen - mieszanina izomerów
25550-14-5
100---PN-Z-04016-5:1998

F
Fenitrotion - tiofosforan(V) O-3-metylo-4-nitrofenylu-O,O-dimetylu
122-14-5
0,020,1--PN-Z-04182.11:1987(W)
2-Fenoksyetanol
122-99-6
230---PiMOŚP 2003, nr 4(38)
PN-Z-04538:2022
Fenol
108-95-2
7,816--skóraPN-Z-04159-02:1986 (w)
PiMOŚP 1999, z. 22
Fenoloftaleina
77-09-8
8---PiMOŚP 2018, nr 3(97)
PN-Z-04506:2019
Fention - tiofosforan(V) O-3-metylo-4-(metylosulfanylo)fenylu-O,O-dimetylu
55-38-9
0,2---skóraPN-Z-04182-18:1992(w)
1,4-Fenylenodiamina
106-50-3
0,1---skóraPN-Z-04432:2011
PiMOŚP 2009, nr 1(59)
Fenylohydrazyna
100-63-0
1,9---skóraPiMOŚP 2020, nr 3(105)
Sole fenylohydrazyny - w przeliczeniu na fenylohydrazynę
-
1,9---skóra
Chlorek fenylohydrazyny
59-88-1
1,9---skóra
Chlorowodorek fenylohydrazyny
27140-08-5
1,9---skóra
Siarczan(VI) fenylohydrazyny
52033-74-6
1,9---skóra
Fenylometanol
100-51-6
240---PN-Z-04342:2007
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Fenylo(2-naftylo)amina
135-88-6
0,02---PN-Z-04177-02:1987(w)
2-Fenylopropen
98-83-9
240480--PN-Z-04343:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Fluor
7782-41-4
0,050,4--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Fluorek boru
7637-07-2
--3-PN-Z-04093-01:1974(w)
PiMOŚP 2014, 3(81)
PN-82/Z-04093.03(w)
Fluorki - w przeliczeniu na F-
-
2---PN-Z-04093-01:1974(w)
PN-Z-04093-03:1982(w)
PiMOŚP 2014, nr 3(81)
Fluorooctan sodu
62-74-8
0,050,15--skóraPN-Z-04361:2006
PiMOŚP 2002, nr 4(34)
Fluorouracyl
- frakcja wdychalna
51-21-8
0,0035---skóraPiMOŚP 2020, nr 2(104)
PN-Z-04555:2023-10
Fluorowodór
7664-39-3
0,52--PN-Z-04093-01:1974(w)
PN-Z-04093-03:1982(w)
Fonofos etyloditiofosfonian O-etylu-S-fenylu
944-22-9
0,1---skóraPiMOŚP 2002, nr 4(34)
Formaldehyd
50-00-0
0,370,74--skóraPN-Z-04045-12:2006
PiMOŚP 1999, z. 22
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Formamid
75-12-7
23---skóraPiMOŚP 2008, nr 1(55)
Fosfan
7803-51-2
0,140,28--PN-Z-04276:2001
PiMOŚP 1997, z. 16
Fosforan(V) tris(2-tolilu)
78-30-8
0,10,3--PN-Z-04307:2002
PiMOŚP 1998, z. 19
Fosgen
75-44-5
0,080,16--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Ftalan benzylu butylu
85-68-7
5---PN-Z-04409:2009
PiMOŚP 2008, nr 1(51)
Ftalan dibutylu
- frakcja wdychalna

84-74-2
5---PIMOŚP 2016, nr 1 (87)
PN-Z-04495:2018-09
Ftalan dietylu
- frakcja wdychalna

84-66-2
3---PN-Z-04498:2019-10
PiMOŚP 2017, nr 1(91)
Ftalan dimetylu
- frakcja wdychalna

131-11-3
5---PiMOŚP 2019, nr 2(100)
PN-Z-04531:2021-08
Ftalan bis(2-etyloheksylu)
117-81-7
15--PN-Z-04208-05:1989 (w)
2-Furaldehyd
98-01-1
1025--skóraPN-Z-04045 -09: 1992 (w)
Furan
110-00-9
0,050,1--skóraPN-Z-04545:2023-03
PiMOŚP 2021, nr 2(108)
2-Furylometanol
98-00-0
3060--skóraPN-Z-04214-02:1990 (w)

G
Glicerol
- frakcja wdychalna

56-81-5
10---PN-Z-04374:2009
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
Glifosat
1071-83-6
10---PiMOŚP 2008, nr 1(55)
Glikol etylenowy
107-21-1
1550--skóraPiMOŚP 1997, z. 17
Glin metaliczny, glin proszek (niestabilizowany)
7429-90-5
    PN-Z-04263-1:2012
PiMOŚP 2011, nr 1(67)
PiMOŚP 2007, nr 4(54)
a) frakcja wdychalna2,5---  
b) frakcja respirabilna1,2---  
Glutaraldehyd
111-30-8
0,40,6--PN-Z-04290:2002
PiMOŚP 1997, z. 16
Grafit naturalny
7782-42-5
    PN-Z-04507:2022-05
a) frakcja wdychalna4---  
b) frakcja respirabilna1---  
Grafit syntetyczny
7440-44-0
6---PN-Z-04507:2022-05

H
Hafn
7440-58-6
0,5---PiMOŚP 1997, z. 17
Związki hafnu - w przeliczeniu na Hf
-
0,5---
Heksachlorobenzen
- frakcja wdychalna

118-74-1
0,003---skóraPiMOŚP 2019, nr 1 (99)
PN-Z-04532:2021-11
1,2,3,4,5,6-Heksachlorocykloheksan (techniczny)
608-73-1
0,17---skórametoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Heksachlorocyklopentadien
77-47-4
0,1---skóraPN-Z-04465:2015
PiMOŚP 2013, nr 1 (75)
Heksachloroetan
67-72-1
1030--skóraPN-Z-04257:1998
Heksafluorek siarki
2551-62-4
6000---metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Heksafluoropropen
116-15-4
8---metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Heksametylotriamid kwasu fosforowego(V)
680-31-9
0,05---PN-Z 04353:2005
PiMOŚP 2001, nr 4(30)
Heksan
110-54-3
72---skóraPN-Z-04136-3:2003
PiMOŚP 1999, z. 22
n-Heksanal
66-25-1
4080--PN-Z-04045-14:2009
PiMOŚP 2005, nr 4(46)
Heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu:
2,2-Dimetylobutan

75-83-2
4001200--PiMOŚP 1997, z. 17
2,3-Dimetylobutan
79-29-8
4001200--
3-Metylopentan
96-14-0
4001200--
2-Metylopentan
107-83-5
4001200--
Heksano-6-laktam
- pary i frakcja wdychalna

105-60-2
515--PN-Z-04322:2004
PiMOŚP 1999, z. 22
Heksan-2-on
591-78-6
10---skóraPN-Z-04165-3:2001
PiMOŚP 1998, z. 19
Heptan
142-82-5
12002000--PN-Z-04138-02:1984 (w)
PiMOŚP 2004, nr 4(42)
Heptan-2-on
110-43-0
238475--skóraPN-Z-04344-3:2008
PiMOŚP 2001, nr 4(30)
Heptan-3-on
106-35-4
95---PN-Z-04344-2:2006
PiMOŚP 2000, z. 3(25)
Heptan-4-on
123-19-3
230---PN-Z-04344-1:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
10 · Hydrat heptaoksotetraboranu sodu
- frakcja wdychalna

1303-96-4
0,52--PN-Z-04235-3:2001
PiMOŚP 1997, z. 16
Hydrazyna
302-01-2
0,0130,039--skóraPN-Z-04523:2020-12
PiMOŚP 2019, nr 1(99)
Hydrochinon
123-31-9
12--PN-Z-04479:2016-10
PiMOŚP 2014, nr 3(81)
4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on
123-42-2
240---PN-Z-04368:2008
PiMOŚP 2001, z. 30
N-Hydroksymocznik
- frakcja wdychalna
127-07-1
0,01---PiMOŚP 2010, nr 1(63)

I
2,2`-Iminobis(etyloamina)
111-40-0
412--skóraPN-Z-04296:2001
PiMOŚP 1998, z. 19
2,2`-Iminodietanol
111-42-2
9---skóraPN-Z-04395:2010
PiMOŚP 2004, nr 4(42)
Itr
7440-65-5
1---PN-Z-04301:2018-09
PiMOŚP 2017, nr 4(94)
Związki itru - w przeliczeniu na Y
-
1---PN-Z-04301:2018-09
PiMOŚP 2018, nr 4(94)
Izobutyroaldehyd
78-84-2
100---PN-Z-04303:2001
PiMOŚP 1998, z. 19
Izocyjanian cykloheksylu
3173-53-3
0,04---PN-Z-04131-5:2008
PiMOŚP 2005, nr 1(43)
PiMOŚP 2020, nr 2(104)
Izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu
4098-71-9
0,04---PN-Z-04131-6:2008
PiMOŚP 2005, nr 1(43)
PiMOŚP 2020, nr 2(104)
Izocyjanian metylu
624-83-9
0,030,047--skóraPN-Z-04131-4:2008
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
Izofluran
26675-46-7
32---PN-Z-04423:2011
PiMOŚP 2007, nr 1(51)
Izooktan-1-ol - mieszanina izomerów
26952-21-6
220440--skóraPiMOŚP 2003, nr 4(38)
PN-Z-04388:2010
Izopentan
78-78-4
3000---PN-Z-04376:2010
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
Izopren
78-79-5
100300--PN-Z-04271:2000
PiMOŚP 1997, z. 16
2-Izopropoksyetanol
109-59-1
20---skóraPN-Z-04392:2009
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
Izopropyloamina
75-31-0
1224--PiMOŚP 1997, z. 17
2-Izopropylo-4,6-dinitrofenol
118-95-6
0,050,15--skóraPN-Z-04275-2:2000
PiMOŚP 1997, z. 16

J
Jod
7553-56-2
0,51--PN-Z-04433:2011
PiMOŚP 2009, nr 1(59)
Jodometan
74-88-4
720--skóraPN-Z-04160-02:1986 (w)

K
Kadm:
- frakcja wdychalna

7440-43-9
0,004---PN-Z-04102-3:2013
prPN-Z-04102
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
PiMOŚP 2011, nr 1(67)
PiMOŚP 2022, nr 3(113)
Związki nieorganiczne kadmu - w przeliczeniu na Cd:
- frakcja wdychalna
-
0,004---PN-Z-04102-3:2013-10
prPN-Z-04102
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
PiMOŚP 2011, nr 1(67)
PiMOŚP 2022, nr 3(113)

UWAGA: od dnia 12 lipca 2027 r. - frakcja wdychalna


0,001---
Kamfora syntetyczna - bornan-2-on
76-22-2
1218--PN-Z-04277:2000
PiMOŚP 1997, z. 16
Kaolin
- frakcja wdychalna
1332-58-7
10---PN-Z-04507:2022-05
Kaptan - N-(trichlorometylosulfanylo)cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksyimid
133-06-2
5---PN-Z-04182-28:2003
PiMOŚP 1998, z. 19
Karbaminian etylu
51-79-6
0,001---skóraInt. J. Environ. Sci. Technol. 2016, 13. 1833-1838
Karbaryl - metylokarbaminian 1-naftylu
63-25-22
18--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Karbendazym - 1H-benzimidazol-2-ilokarbamian metylu
10605-21-7
10---metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Karbofuran - metylokarbaminian 2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-ylu
1563-66-2
0,1---skóraPN-Z-04182-25:2001
PiMOŚP 1999, z. 22
Keten
463-51-4
0,51,5--PN-Z-04251-1:1998
Kobalt
7440-48-4
0,02---PN-Z-04454:2014
PiMOŚP 2022, nr 1(111)
Związki nieorganiczne kobaltu - w przeliczeniu na Co
-
0,02---PN-Z-04454:2014
PiMOŚP 2022, nr 1(111)
Krezol - mieszanina izomerów
1319-77-3
22---skóraPiMOŚP 1999, z. 22
m-Krezol
108-39-4
22---skóra
1,3-Krezol
95-48-7
22---skóra
p-Krezol
106-44-5
22---skóra
Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna
- ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana
61790-53-2
    PN-Z-04507:2022-05
PN-Z-04508:2022-05
a) frakcja wdychalna10---  
b) frakcja respirabilna2---  
- ziemia okrzemkowa (diatomit) kalcynowana
68855-54-9
    PN-Z-04507:2022-05
PN-Z-04508:2022-05
a) frakcja wdychalna2---  
b) frakcja respirabilna1---  
- krzemionka bezpostaciowa syntetyczna (strącona i żel)
112926-00-8
    PN-Z-04507:2022-05
PN-Z-04508:2022-05
a) frakcja wdychalna10---  
b) frakcja respirabilna2---  
- krzemionka stopiona (szkło kwarcowe)
60676-86-0
    PN-Z-04507:2022-05
PN-Z-04508:2022-05
a) frakcja wdychalna2---  
b) frakcja respirabilna1---  
Krzemionka krystaliczna, kwarc
- frakcja respirabilna
14808-60-7
0,1---PiMOŚP 2012, nr 4(74)
PiMOŚP 2014, nr 3(81)
Krzemionka krystaliczna, krystobalit
- frakcja respirabilna
14464-46-1
0,1---
Ksylen - mieszanina izomerów:
1330-20-7
100200--skóraPN-Z-04023-02:1989 (w)
PN-Z-04116-01:1978 (w)
1,2-Ksylen
95-47-6
100200--skóra
1,3-Ksylen
108-38-3
100200--skóra
1,4-Ksylen
106-42-3
100200--skóra
Kumen
98-82-8
50250--skóraPN-Z-04016-6:1998
Kwas adypinowy
- frakcja wdychalna

124-04-9
510--PN-Z-04522:2020-11
PiMOŚP 2017, nr 1(91)
Kwas akrylowy
79-10-7
1029,5--skóraPN-Z-04460:2014
PiMOŚP 2013, nr 1(75)
Kwas azotowy(V)
7697-37-2
1,42,6--PN-Z-04009-07:1974 (w)
Kwas chlorooctowy
79-11-8
24--PN-Z-04215-02:1991 (w)
Kwas chlorowy(VII)
7601-90-3
13--PiMOŚP 1997, z. 17
Kwas 2,2-dichloropropionowy
75-99-0
612--PiMOŚP 1997, z. 17
Sól sodowa kwasu 2,2-dichloropropionowego
127-20-8
612--
Kwas fosforowy(V)
7664-38-2
12--PN-Z-04073-1:2014-08
PiMOŚP 2013, nr 1(75)
Kwas mrówkowy
64-18-6
515--PN-Z-04196-02:1988 (W)
Kwas nadoctowy
79-21-0
0,81,6--PN-Z-04494:2018-09
PiMOŚP 2015, nr 3(85)
Kwas nitrylotrioctowy
– frakcja wdychalna
139–13–9
3---
Sole kwasu nitrylotrioctowego
– frakcja wdychalna
-
3---
Kwas octowy
64-19-7
2550--PN-Z-04323:2004
PiMOŚP 1999, z. 22
Kwas pikrynowy
88-89-1
0,1---skóraPN-Z-04171-02:1986 (W)
Kwas propionowy
79-09-4
3045--PiMOŚP 1997, z. 17
Kwas siarkowy(VI)
- frakcja torakalna

7664-93-9
0,05---PiMOŚP 2012, nr 1(71)
Kwas szczawiowy
144-62-7
12--PN-Z-04200-02:1988 (W)
Kwas 2-tioglikolowy
68-11-1
48--skóraPN-Z-04269:2001
PiMOŚP 1997, z. 16
Kwas trichlorooctowy
76-03-9
24--PN-Z-04452:2014
PiMOŚP 2012, nr 1(71)

M
Malation - ditiofosforan(V) S-1,2-bis(etoksykarbonylo)etylu-O,O-dimetylu
121-75-5
110--skóraPN-Z-04182-10:1987 (W)
Mangan
7439-96-5
    PN-Z-04472:2015-10
PiMOŚP 2012, nr 1(71)
a) frakcja wdychalna0,2---  
b) frakcja respirabilna0,05---  
Związki nieorganiczne manganu - w przeliczeniu na Mn
-
    PN-Z-04472:2015-10
PiMOŚP 2012, nr 1(71)
a) frakcja wdychalna0,2---  
b) frakcja respirabilna0,05---  
MCPA - kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy
94-74-6
15--skóraPN-Z-04176-02:1986 (W)
Metakrylan butylu
97-88-1
100300--PN-Z-04283:2001
PiMOŚP 1998, z. 19
Metakrylan metylu
80-62-6
100300--PN-Z-04113-09:1992 (W)
Metanol
67-56-1
100300--skóraPN-Z-04476:2016-10
PiMOŚP 2014, nr 3(81)
Metanotiol
74-93-1
12--PN-Z-04207-04:1992 (W)
2-Metoksyanilina
90-04-0
0,51--skóraPiMOŚP 2014, nr 1(79)
4-Metoksyanilina
104-94-9
0,51--skóraPiMOŚP 2014, nr 1(79)
Metoksychlor
-frakcja wdychalna
72-43-5
10---PN-Z-04182-27:2001
PiMOŚP 1998, z. 19
2-Metoksyetanol
109-86-4
3---skóraPiMOŚP 2010, nr 1(63)
2-(2-Metoksyetoksy)etanol
111-77-3
50---skóraPN-Z-04402:2011
PiMOŚP 2005, nr 1(43)
4-Metoksyfenol
150-76-5
5---skóraPN-Z-04370:2009
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
(2-Metoksymetyloetoksy)propanol - mieszanina izomerów: 1-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-ol, 1-(2-metoksy-2-metyloetoksy)propan-2-ol, 2-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-1-ol
34590-94-8
240480--skóraPN-Z-04346:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
1-Metoksypropan-2-ol
107-98-2
180360--skóraPN-Z-04354:2005
PiMOŚP 2001, nr 4(30)
Metotreksat - kwas (S)-2-(4-{[(2,4-diamino- pterydyn-6-ylo)metylo] metyloamino}benzamido)-pentanodiowy
- frakcja wdychalna
59-05-2
0,001---skóraPiMOŚP 2016, nr 1(87)
Metylenobis (fenyloizocyjanian)
101-68-8
0,030,09--ISO 17735:2009
Metyloamina
74-89-5
515--PiMOŚP 2008, nr 1(55)
4,4`-Metylenodianilina
101-77-9
0,08---skóraPN-Z-04396:2010
PiMOŚP 2011, 1(67)
N-Metyloanilina
100-61-8
24--skóraMetody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy.
IMP, Łódź 1994
2-Metyloazirydyna
75-55-8
4,7---skóraPN-Z-04445:2013
PiMOŚP 2011, nr 1(67)
3-Metylobutan-1-ol
123-51-3
1837--prPN-Z-04526
PiMOŚP 2019, 1(99)
Metylocykloheksan
108-87-2
16003000--PiMOŚP 2011, nr 1(67)
Metylocykloheksanol - mieszanina izomerów
25639-42-3
70---PN-Z-04285:2003
PiMOŚP 1999, z. 22
2-Metylocykloheksanon
583-60-8
50340--skóraPN-Z-04331:2004
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
2-Metylo-4,6-dinitrofenol
534-52-1
0,050,4--skóraPN-Z-04485:2017-10
PIMOŚP 2016, nr 1 (87)
5-Metyloheksan-2-on
110-12-3
95---PN-Z-04358:2006
PiMOŚP 2001, nr 4(30)
5-Metyloheptan-3-on
541-85-5
50100--PN-Z-04352:2006
PiMOŚP 2001, nr 4(30)
Metylohydrazyna
60-34-4
0,020,1--skóraPN-Z-04148-4:2000 (w)
PiMOŚP 1997, z. 16
N-Metylomorfolina
109-02-4
1530--PN-Z-04281:2003
PiMOŚP 1997, z. 16
1-Metylonaftalen
90-12-0
30---PN-Z-04328:2004
PiMOŚP 1999, z. 22
2-Metylonaftalen
91-57-6
2550--skóraPN-Z-04411:2011
PiMOŚP 2005, nr 4(46)
2-Metylopentano-2,4-diol
- pary i frakcja wdychalna

107-41-5
50100--PN-Z-04284:2006
PiMOŚP 2001, nr 4(30)
4-Metylopentan-2-ol
108-11-2
100160--skóraMetody oznaczania wybranych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy.
IMP, Łódź 1994
4-Metylopentan-2-on
108-10-1
83200--PN-Z-04372:2009
PiMOŚP 2001, nr 4(30)
4-Metylopent-3-en-2-on
141-79-7
2040--PN-Z-04421:2011
PiMOŚP 2007, nr 4(54)
1-Metylo-2-pirolidon
872-50-4
4080--skóraPN-Z-04371:2009
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
PIMOŚP 2022, nr 2(112)
2-Metylopropan-1-ol
78-83-1
100200--skóraPN-Z-04155-02:1986 (w)
PN-Z-04023-02:1989 (w)
2-Metylopropan-2-ol
75-65-0
300450--PN-Z-04155-5:1996
Miedź
7440-50-8
0,2---PN-Z-04106-02:1979(w)
PN-Z-04106-3:2002(w)
PiMOŚP 2011, nr 1(67)
Związki nieorganiczne miedzi - w przeliczeniu na Cu
-
0,2---PN-Z-04106-02:1979 (w)
PN-Z-04106-3:2002 (w)
PiMOŚP 2011, nr 1(67)
Molibden
7439-98-7
410--PN-Z-04186-02:1988 (w)
PiMOŚP 2014, nr 1(79)
Związki molibdenu - w przeliczeniu na Mo
-
410--
Morfolina
110-91-8
3672--skóraPN-Z-04242-3:2011
PiMOŚP 2007, nr 4(54)
Mrówczan etylu
109-94-4
250500--PN-Z-04141-02:1985 (w)
Mrówczan metylu
107-31-3
100200--skóraPiMOŚP 2003, nr 4(38)

N
Nadtlenek dibenzoilowy
94-36-0
510--PiMOŚP 1997, z. 17
Nadtlenek wodoru
7722-84-1
0,40,8--PN-Z-04548:2023-03
PiMOŚP 1997, z. 17
PiMOŚP 2021, nr 3(109)
Nafta
8008-20-6
100300--PN-Z-04227-02:1992 (w)
Naftalen
91-20-3
2050--skóraPN-Z-04098-3:2005
PiMOŚP 2002, nr 4(34)
Naftalenu pochodne chlorowane
-
0,51,5--PN-Z-04027-01:1982(w)
1-Naftyloamina
134-32-7
00--PN-Z-04544:2023-03
Med. Pr. 2021, 72(1)
2-Naftyloamina
91-59-8
0,003---PN-Z-04541:2022
Med. Pr. 2021, 72(1)
Sole 2-Naftyloaminy w przeliczeniu na 2-naftyloaminę
-
0,003---
Neopentan
463-82-1
3000---PiMOŚP 2000 nr 3(25)
Nikiel
7440-02-0
0,25---PN-Z-04502:2019-10
PiMOŚP 2021, z. 4(110)
Związki niklu, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu (niklu karbonylku) - w przeliczeniu na Ni
-
0,25---PN-Z-04502:2019-10
Nikotyna
54-11-5
0,5---skóraPiMOŚP 2003, nr 4(38)
2-Nitroanilina
88-74-4
310--skóraPN-Z-04031-04:1988(w)
3-Nitroanilina
99-09-2
310--skóraPN-Z-04031-05:1988(w)
4-Nitroanilina
100-01-6
310--skóraPN-Z-04031-06:1988(w)
2-Nitroanizol
91-23-6
1,6---PiMOŚP 2020, nr 1(103)
PN-Z-04530:2021-07
Nitrobenzen
98-95-3
1---skóraPiMOŚP 2018, nr 1(95)
PN-Z-04536:2022-01
Nitroetan
79-24-3
62186--skóraPN-Z-04441:2013
PiMOŚP 2012, nr 1(71)
Nitrometan
75-52-5
30240--PN-Z-04142-02:1985(w)
2-Nitropropan
79-46-9
18---skóraPN-Z-04474:2016-10
PiMOŚP 2013, z. 2(76)
Nitrotoluen - mieszanina izomerów
1321-12-6
11---skóraPN-Z-04128-6:2002
2-Nitrotoluen
88-72-2
11---skóraPN-Z-04128-6:2002
3-Nitrotoluen
99-08-1
11---skóraPN-Z-04128-6:2002
4-Nitrotoluen
99-99-0
11---skóraPN-Z-04128-6:2002
N-Nitrozodimetyloamina
62-75-9
0,0025---skóraPiMOŚP 2002, nr 4(34)

O
Octan 2-butoksyetylu
112-07-2
100300--skóraPN-Z-04304:2003
PiMOŚP 1998, z. 19
Octan n-butylu
123-86-4
240720--PN-Z-04520:2020-12
PiMOŚP 2017, nr 1(91)
Octan sec-butylu
105-46-4
240720--PN-Z-04520:2020-12
PiMOŚP 2017, nr 1(91)
Octan tert-butylu
540-88-5
900900--PN-Z-04119-3:1998
PiMOŚP 2017, nr. 1(91)
Octan 1,3-dimetylobutylu
108-84-9
300---PN-Z-04119-4:2004
PiMOŚP 1999, z. 22
Octan 2-etoksyetylu
111-15-9
11---skóraPN-Z-04023-02:1989(w)
PiMOŚP 2010, nr 1(63)
Octan etylu
141-78-6
7341468--PN-Z-04119-01:1978(w)
PN-Z-04023-02:1989(w)
Octan izobutylu
110-19-0
240720--prPN-Z-04520
PiMOŚP 2017, nr 1(91)
Octan izopentylu
123-92-2
250500--PN-Z-04119-5:2005
PiMOŚP 1999, z. 22
Octan izopropylu
108-21-4
6001000--PN-Z-04119-7:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Octan 2-metoksyetylu
110-49-6
5---skóraPiMOŚP 2010, nr 1(63)
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu
108-65-6
260520--skóraPN-Z-04119-10:2008
PiMOŚP 2002, nr 4(34)
Octan 2-metoksypropylu
70657-70-4
100200--PN-Z-04305:2003
PiMOŚP 1998, z. 19
Octan metylu
79-20-9
250600--PN-Z-04119-01:1978(w)
Octan pentan-2-ylu
626-38-0
250500--PN-Z-04119-8:2006
PiMOŚP 1999, z. 22
Octan pentan-3-ylu
620-11-1
250500--PN-Z-04119-6:2005
PiMOŚP 1999, z. 22
Octan pentylu
628-63-7
250500--PN-Z-04119-01:1978(w)
Octan tert-pentylu
625-16-1
250500--PN-Z-04119-9:2006
PiMOŚP 1999, z. 22
Octan propylu
109-60-4
200400--PN-Z-04119-01:1978(w)
Octan winylu
108-05-4
1030--PN-Z-04178-02:1987(w)
Ogniotrwałe włókna ceramiczne
-
---0,3PN-Z-04202-02:1988(w)
Ogniotrwałe włókna ceramiczne w mieszaninie z innymi sztucznymi włóknami mineralnymi
-
---0,3PN-Z-04202-02:1988(w)
2,2`-Oksydietanol
- frakcja wdychalna

111-46-6
10---PN-Z-04493:2018-09
PiMOŚP 2017, nr 2(92)
Oktan
111-65-9
10001800--PN-Z-04166-02:1986 (w)
PiMOŚP 1997, z. 17
Oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych
- frakcja wdychalna
-
5---PN-Z-04108-6/Az1:2009
PN-Z-04108-5:2006
PN-Z-04108-6:2006
PiMOŚP 1999, z. 22
Oleje mineralne użyte wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania lub schładzania części ruchomych silnika
-
----skóraPN-Z-04108-6/Az1:2009
PN-Z-04108-5:2006
PN-Z-04108-6:2006
PiMOŚP 1999, z. 22
Ołów
- frakcja wdychalna

7439-92-1
0,05---PN-Z-04487:2017-10
PN-ISO 8518:1994
PiMOŚP 2016, nr3(89)
Związki nieorganiczne ołowiu z wyjątkiem arsenianiu (V) ołowiu (II) oraz chromianu (VI) ołowiu (II) - w przeliczeniu na Pb - frakcja wdychalna
-
0,05---
Ortokrzemian tetraetylu
78-10-4
44---PN-Z-04440:2012
PiMOŚP 2010, nr 1(63)
Ozon
10028-15-6
0,15---PN-Z-04007-2:1994

P
Parafina stała
- frakcja wdychalna

8002-74-2
2---PN-Z-04379:2010
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
Paration metylowy - tiofosforan(V) O,O-dimetylu-O-4-nitrofenylu (metyloparation)
298-00-0
0,10,6--skóraPiMOŚP 2004, nr 4(42)
Pentachlorek fosforu
10026-13-8
0,71,4--PN-Z-04073-4:2013
PiMOŚP 2013, nr1(75)
Pentachlorofenol
87-86-5
0,51,5--skóraPN-Z-04525:2020-12
PiMOŚP 2019, nr 1(99)
Pentafluorek bromu
7789-30-2
0,51--PN-Z-04093-01:1974 (w)
PN-Z-04093-02:1975 (w)
PN-Z-04093-03:1982 (w)
Pentan
109-66-0
3000---PN-Z-04318:2005
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Pentan-1-ol
71-41-0
75150--PN-Z-04526:2020-12
PiMOŚP 2019, nr1 (99)
i jego izomery:

Pentan-2-ol
6032–29–7
75150--
Pentan-3-ol
584–02–1
75150--
2-Metylobutan-1-ol
137–32–6
75150--
2-Metylobutan-2-ol
75–85–4
75150--
3-Metylobutan-2-ol
598–75–4
75150--
2,2-Dimetylopropan-1-ol
75–84–3
75150--
Pentan-2-on
107-87-9
100800--PN-Z-04267:2001
PiMOŚP 1997, z. 16
Pentanal
110-62-3
118300--PN-Z-04417:2010
PiMOŚP 2007, nr 1(51)
Pentatlenek wanadu
- frakcja wdychalna

1314-62-1
0,05---PN-Z-04316:2004
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Peroksoboran(III) sodu i jego hydraty
- frakcja wdychalna

11138-47-9
48--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Peroksoboran(III) sodu
- frakcja wdychalna

15120-21-5
48--
Peroksoboran(III) sodu, monohydrat
-frakcja wdychalna

10332-33-9
48--
Peroksoboran(III) sodu, tetrahydrat
- frakcja wdychalna

10486-00-7
48--
Peroksoboran(III) sodu, trihydrat
- frakcja wdychalna

13517-20-9
48--
Peroksoboran(III) sodu bezwodny
- frakcja wdychalna

7632-04-4
48--
Peroksodisiarczan(VI) potasu
- frakcja wdychalna

7727-21-1
0,1---PN-Z-04266:2001
PiMOŚP 1997, z. 16
Piperazyna
110-85-0
0,10,3--PN-Z-04380:2009
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
2-Pirydyloamina
504-29-0
2---skóraPN-Z-04250-1:1998
Pirydyna
110-86-1
5---skóraPN-Z-04375:2009
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
Platyna metaliczna
7440-06-4
1---PiMOŚP 1997, z. 17
Polichlorowane bifenyle
1336-36-3
1---skóraPN-Z-04114-01:1978(w)
Propan
74-98-6
1800---PN-Z-04252-2:2012
PiMOŚP 2010, nr 1(63)
Propano-1,2-diol
- pary i frakcja wdychalna
57-55-6
100---PiMOŚP 2017, nr 2(92)
Propano-1,3-sulton
1120-71-4
0,007---skóraInt. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17
PN-Z-04528:2021-07
Propan-1-ol
71-23-8
200600--skóraPN-Z-04224-3:2003
PiMOŚP 1998, z. 19
Propan-2-ol
67-63-0
9001200--skóraPN-Z-04224-02:1992 (w)
PiMOŚP 2020, nr 1(103)
PN-Z-04535:2022-01
Propano-3-lakton
57-57-8
1---skóraPN-Z-04288:2001
PiMOŚP 1997, z. 16
Propen
115-07-1
20008600--PN-Z-04381:2010
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
Prop-2-en-1-ol
107-18-6
210--skóraPN-Z-04012-01:1983(w)
Propoksur – metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu
114-26-1
0,52--skóraPN-Z-04154-02:1986 (w)
Propyn
74-99-7
15002000--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Prop-2-yn-1-ol
107-19-7
3---skóraPN-Z-04341:2007
PiMOŚP 2001, nr 4(30)
Pyły drewna
- frakcja wdychalna
-
2---PN-Z-04507:2022-05
Pyły mąki
- frakcja wdychalna
-
2---PN-Z-04507:2022-05
Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność
-
10---PN-Z-04507:2022-05
Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki
-
    PN-Z-04507:2022-05
a) frakcja wdychalna4---  
b )frakcja respirabilna2---  
Pyretryny
8003-34-7
1---metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy

R
Rezorcynol
108-46-3
4590--skóraPiMOŚP 1997, z. 17
Rtęć
7439-97-6
0,02---skóraPN-Z-04332:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Pary i związki nieorganiczne rtęci - w przeliczeniu na Hg
-
0,02---skóra

S
Sadza techniczna
- frakcja wdychalna
1333-86-4
4---PN-Z-04507:2022-05
Selan - w przeliczeniu na Se
7783-07-5
0,050,1--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Selen
7782-49-2
0,10,3--PN-Z-04468:2015-10
PiMOŚP 2014, nr 1(79)
Związki selenu, z wyjątkiem selanu - w przeliczeniu na Se
-
0,10,3--PN-Z-04468:2015-10
PiMOŚP 2014, nr 1(79)
Sewofluran
28523-86-6
55---PiMOŚP 2008, nr 1(55)
PN-Z-04429:2011
Siarczan(VI) dimetylu
77-78-1
0,51--skóraMedycyna Pracy 2018, nr 69(3)
Siarczan(VI) wapnia (gips)
7778-18-9
10---PN-Z-04507:2022-05
Siarkowodór
7783-06-4
714--PN-Z-04015-13:1996
Spaliny emitowane z silników Diesla
- mierzone jako węgiel elementarny
-
0,05---PN-Z-04508:2022-05
PiMOŚP 2020, nr 4(106)
UWAGA:
Dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli do dnia 20 lutego 2026 r.
Spaliny silnika Diesla - frakcja respirabilna

0,5---PiMOŚP 2020, nr 4(106)
Srebro
- frakcja wdychalna
7440-22-4
0,05---PN-Z-04216-2:2012
PiMOŚP 2012, nr 71
PiMOŚP 2018, nr 4(98)
Srebra związki nierozpuszczalne - w przeliczeniu na Ag
-
0,05---PN-Z-04216-2:2012
PiMOŚP 2012, nr 71
Srebra związki rozpuszczalne - w przeliczeniu na Ag
-
0,01---PN-Z-04503:2019-10
PiMOŚP 1998, z. 19
PiMOŚP 2018, nr 4(98)
Stiban
7803-52-3
0,51,5--PN-Z-04146-4:2005
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Strychnina
57-24-9
0,15---PN-Z-04248-2:1996
Styren
100-42-5
50100--PN-Z-04152-02:1986 (w)
Sulfotep - ditiopirofosforan O,O,O,O-tetraetylu
3689-24-5
0,1---skóraPiMOŚP 2003, nr 4(38)
Sztuczne włókna mineralne z wyjątkiem ogniotrwałych włókien ceramicznych
- wókna respirabilne
-
---1PN-Z-04202-02:1988(w)
Metoda mikroskopii optycznej

T
Tal
7440-28-0
0,10,3--PN-Z-04478:2016-10
PiMOŚP 2015, nr 3(85)
Związki talu - w przeliczeniu na Tl
-
0,10,3--
Talk
14807-96-6
    prPN-Z-04507
prPN-Z-04508
a) frakcja wdychalna4---  
b) frakcja respirabilna1---  
Tantal
7440-25-7
5---PN-Z-04241-2:1996
Tellur
13494-80-9
0,010,03--PN-Z-04477:2016-10
PiMOŚP 2016, nr 2(88)
Związki telluru - w przeliczeniu na Te
-
0,010,03--PN-Z-04477:2016-10
PiMOŚP 2016, nr 2(88)
Terpentyna
8006-64-2
112300--PN-Z-04333:2006
PiMOŚP 1999, z. 22
1,3,5,7-Tetraazaadamantan
100-97-0
4---PN-Z-04272:2001
PiMOŚP 1997, z. 16
1,1,2,2-Tetrabromoetan
79-27-6
4---PN-Z-04350:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Tetrachlorek węgla
56-23-5
6,432--skóraPN-Z-04325:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
1,1,2,2-Tetrachloroetan
79-34-5
535--skóraPN-Z-04325:2006
PN-Z-04117-01:1978(w)
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Tetrachloroeten
127-18-4
85170--skóraPN-Z-04325:2006
PN-Z-04118-01:1978(w)
PN-Z-04118-02:1983(w)
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Tetraetyloplumban
78-00-2
0,050,1--skóraPN-Z-04139-03:1988(w)
Tetrafluorek siarki
7783-60-0
0,51--PN-Z-04093-01:1974(w)
PN-Z-04093-02:1975(w)
PN-Z-04093-03:1982(w)
Tetrafosfor - fosfor biały, fosfor żółty
12185-10-3
0,030,24--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Tetrahydrofuran
109-99-9
150300--skóraPN-Z-04481:2017-10
PiMOŚP 2015, nr 4(86)
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoinden
77-73-6
10---PN-Z-04393:2009
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen
119-64-2
100300--PN-Z-04034-02:1984(w)
Tetrametulosukcynonitryl
3333-52-6
2,6---skóraPN-Z-04464:2015
PiMOŚP 2013, nr 1(75)
Tetranitrometan
509-14-8
0,04---PiMOŚP 1997, z. 17
Tetratlenek osmu - w przeliczeniu na Os
20816-12-0
0,0020,006--PiMOŚP 1997, z. 16
PN-Z-04261:2000
4,4’-Tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenol)
- frakcja wdychalna

96-69-5
10---PN-Z-04462:2015
PiMOŚP 2013, nr 1(75)
Tiuram - disulfid tetrametylotiuramu
- frakcja wdychalna

137-26-8
0,5---PN-Z-04480:2016-10
PiMOŚP 2015, nr 1(83)
Tlenek azotu
10102-43-9
2,5---PN-Z-04009-11:2008
PiMOŚP 2003, nr 4(38)
Tlenek cynku - w przeliczeniu na Zn
- frakcja wdychalna

1314-13-2
510--PN-Z-04100-03:1987(w)
PiMOŚP 2009, nr 1(59)
Tlenek diazotu
10024-97-2
90---PN-Z-04009-12:2008
PiMOŚP 2005, nr 3(45)
Tlenek magnezu
- frakcja wdychalna

1309-48-4
10---PN-Z-04156-02:1987(w)
PN-Z-04470:2015
PiMOŚP 2010, nr 1(63)
Tlenek wapnia
1305-78-8
    PN-Z-04442:2023-05
PiMOŚP 2012, z. 71
PiMOŚP 2020, nr 3(105)
a)frakcja wdychalna26--  
b)frakcja respirabilna14--  
Tlenek węgla
630-08-0
23117--PN-Z-04094-02:1974(w)
PN-ISO 8760:1993(w)
Tlenki żelaza - w przeliczeniu na Fe
Tlenek żelaza (III)
1309-37-1
    PN-Z-04469:2015
PiMOŚP 2013, nr 1(75)
a)frakcja wdychalna510--  
b)frakcja respirabilna2,55--  
Tlenki żelaza (II)
1345-25-1
    PN-Z-04469:2015
PiMOŚP 2013, nr 1(75)
a) frakcja wdychalna510--  
b) frakcja respirabilna2,55--  
Tetratlenek triżelaza
1309-38-2
    PN-Z-04469:2015
PiMOŚP 2013, nr 1(75)
a) frakcja wdychalna510--  
b) frakcja respirabilna2,55--  
Tetratlenek triżelaza
1317-61-9
    PN-Z-04469:2015
PiMOŚP 2013, nr 1(75)
a) frakcja wdychalna510--  
b) frakcja respirabilna2,55--  
2-Toliloamina
95-53-4
0,5---skóraPiMOŚP 2018, nr 1(95)
PN-Z-04529:2021-07
4-Toliloamina
106-49-0
4,48,8--skóraPiMOŚP 2011, nr 1(67)
Toluen
108-88-3
100200--skóraPN-Z-04115-01:1978(w)
PN-Z-04023-02:1989(w)
PN-Z-04231-02:1993(w)
Tolueno-2,4-diamina
95-80-7
0,040,1--PN-Z-04310:2002
Med. Pr. 2017, nr 68(4)
1,3,5-Triazinano-2,4,6-trion; 1,3,5-triazyno-2,4,6-triol
- frakcja wdychalna
108-80-5
10---PiMOŚP 1997, z. 17
Triazotan(V) -propano -1,2,3-triylu
55-63-0
0,0950,19--skóraPN-Z-04466:2016-10
PiMOŚP 2013, nr 4(78)
Tribromek boru
10294-33-4
--10-PN-Z-04360:2004
PiMOŚP 1999, z. 22
Trichlorek fosforu
7719-12-2
12--PN-Z-04073-3:2013
PiMOŚP 2012, z. 71
Trichlorek fosforylu
10025-87-3
0,0640,12--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Trichlorfon - 2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfonian dimetylu
52-68-6
0,52--skóraPN-Z-04182-09:1987(w)
Trichlorobenzen - mieszanina izomerów
12002-48-1
1530--PN-Z-04168-02:1986(w)
1,2,3- Trichlorobenzen
87-61-6
1530--skóra
1,2,4- Trichlorobenzen
120-82-1
1530--skóra
1,3,5- Trichlorobenzen
108-70-3
1530--skóra
1,1,1-Trichloroetan
71-55-6
300600--skóraPN-Z-04325:2006
PN-Z-04179-02:1987(w)
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
1,1,2-Trichloroetan
79-00-5
40---skóraPN-Z-04325:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
PiMOŚP 2011, nr 1(67)
Trichloroeten
79-01-6
50100--skóraPN-Z-04325:2006
PN-Z-04047-01:1974(w)
PN-Z-04047-02:1978(w)
PN-Z-04047-03:1983(w)
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
Trichlorofluorometan
75-69-4
--5600-PN-Z-04211-02:1989(w)
Trichloronaftalen - mieszanina izomerów
1321-65-9
5---skóraPiMOŚP 2005, nr 1(43)
Trichloronitrometan
76-06-2
0,51,5--PiMOŚP 1997, z. 17
1,2,3-Trichloropropan
96-18-4
7---skóraPN-Z-04287:2013
PiMOŚP 2008, nr 1(55)
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazyna
- pary i frakcja wdychalna

108-77-0
0,050,1--PN-Z-04218-02:1992(w)
Trietyloamina
121-44-8
39--skóraPN-Z-04546:2023-03
PiMOŚP 2021, nr 3(109)
Trimetoksyfosfan
121-45-9
510--skóraPN-Z-04373:2009
PiMOŚP 2006, nr 4(50)
Trimetyloamina
75-50-3
4,912,5--PN-Z-04347:2006
PiMOŚP 2008, nr 1(55)
Trimetylobenzen - mieszanina izomerów
25551-13-7
100170--skóraPN-Z-04016-4:1998
1,2,3-Trimetylobenzen
526-73-8
100170--skóra
1,2,4-Trimetylobenzen
95-63-6
100170--skóra
1,3,5-Trimetylobenzen
108-67-8
100170--skóra
2,5,5-Trimetylocykloheks-2-en-1-on
78-59-1
510--PN-Z-04312:2003
PiMOŚP 1998, z. 19
2,4,6-Trinitrotoluen
118-96-7
13--skóraPN-Z-04128-5:1996
1,3,5-Trinitro-1,3,5-triazinan
121-82-4
13--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
1,3,5-Trioksan
110-88-3
1575--PN-Z-04180-02:1987(w)
Tritlenek diboru
- frakcja wdychalna

1303-86-2
10---PN-Z-04235-2:1994
Tritlenek glinu - w przeliczeniu na Al
1344-28-1
    PN-Z-04263-1:2012
a) frakcja wdychalna2,5---  
b) frakcja respirabilna1,2---  
Tritlenek siarki
7446-11-9
13--PN-Z-04056-02:1991(w)
Tytan
7440-32-6
1030--PN-Z-04489:2017-10
Związki tytanu - w przeliczeniu na Ti
-
1030--

U
Uran
7440-61-1
0,0750,6--metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Związki uranu - w przeliczeniu na U: związki nierozpuszczalne
-
0,0750,6--
Związki uranu - w przeliczeniu na U: związki rozpuszczalne
-
0,0150,12--
Uwodornione terfenyle
61788-32-7
12,548--PiMOŚP 2010, nr 1(63)

W
Węgiel (kamienny i brunatny)
-
    
a) frakcja wdychalna10---  
b) frakcja respirabilna2---  
Węglan magnezu wapnia (dolomit)
- frakcja wdychalna
16389-88-1
10---
Węglan wapnia
- frakcja wdychalna

471-34-1
10---PN-Z-04294:2001
Węglik krzemu, niewłóknisty
- frakcja wdychalna

409-21-2
10---
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9 rakotwórczych WWA **
-
0,002---skóraPN-Z-04240-5:2006
PiMOŚP 2000, nr 3(25)
4-Winylocykloheksen
100-40-3
10---PN-Z-04298:2001
PiMOŚP 1997, z. 16
Winylotoluen - mieszanina izomerów
25013-15-4
100300--PN-Z-04319:2001
PiMOŚP 1997, z. 16
Wodorek litu
- frakcja wdychalna

7580-67-8
0,010,02--PiMOŚP 2017, nr 3(93)
PN-Z-04496:2018-09
Wodorotlenek glinu - w przeliczeniu na Al
21645-51-2
    PN-Z-04263-1:2012
a) frakcja wdychalna2,5---  
b) frakcja respirabilna1,2---  
Wodorotlenek potasu
1310-58-3
0,51--PN-Z-04436:2011
PiMOŚP 2010, nr 1(63)
Wodorotlenek sodu
1310-73-2
0,51--PN-Z-04435:2011
PiMOŚP 2009, nr 1(59)
Wodorotlenek wapnia
1305-62-0
    PN-Z-04497:2018-09
a) frakcja wdychalna26--  
b) frakcja respirabilna14--  
Wolfram
- frakcja wdychalna

7440-33-7
5---PN-Z-04221-02:1991(w)
Wolframu związki nierozpuszczalne - w przeliczeniu na W
-
5---PN-Z-04221-02:1991(w)
Wolframu związki rozpuszczalne - w przeliczeniu na W
-
1---PN-Z-04551:2023-10
PiMOŚP 2021, nr 2(108)

Z
Zieleń kwasowa V (1-[4-(dietyloamino) fenylo][4-(dietyloimino)cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]metylo-6-sulfonianonaftaleno-3-sulfonian sodu)
12768-78-4
10---PN-Z-04327:2004
PiMOŚP 1999, z. 22
Związki chromu (VI) - w przeliczeniu na Cr (VI)
-
0,01---PiMOŚP 2018, nr 3(97)
UWAGA:
Od dnia 18 stycznia 2025 r.

0,005---
Związki tributylocyny(IV)
-
0,02---skórametoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy
Żelazowanad
- frakcja wdychalna
12604-58-9
13--PN-Z-04549:2023-05
PiMOŚP 2021, nr 1(107)

**) więcej ...