TRITLENEK SIARKI
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaTritlenek siarki
Numer CAS7446-11-9
Synonimytrójtlenek siarki, bezwodnik kwasu siarkowego
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPSkin Corr. 1A (Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 1B), H314;
STOT SE 3 ( Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat. 3), H335;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)
Dodatkowe kody zwrotówEUH014: Reaguje gwałtownie z wodą.
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja R14, C; Produkt żrący R35, R37
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
C Produkt żrący
Zwroty ryzyka (R)R14 - Reaguje gwałtownie z wodą.
R35 - Powoduje poważne oparzenia.
R37 - Działa drażniąco na drogi oddechowe.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S30 - Nigdy nie dodawać wody do tej substancji.
S45 - W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 1 mg/m3
NDSCh:3 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04056-02:1991(w)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 80,06
Stan skupienia: ciecz lub ciało stałe
Barwa: bezbarwna
Zapach: bezwonna
Temperatura topnienia: 17 ÷ 40°C
Temperatura wrzenia: 44,8°C
Gęstość w temp. 20°C: 1,92 ÷ 2,42 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Prężność par w temp. 20°C: 400 hPa
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie: gwałtowna, egzotermiczna reakcja
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w czterofluorku węgla, chloroformie, pirydynie, benzenie, toluenie, ksylenie, kwasie benzoesowym, nasyconych kwasach tłuszczowych
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 218°C
Ciśnienie krytyczne: 8,2 MPa
Lepkość w temp. 15°C: 12,09 mPa s
Ciepło właściwe: 0,63 J/(g K)
Ciepło parowania w temp. wrzenia: 548 J/g
Ciepło rozpuszczania w wodzie: 2,15 kJ/g
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - brak danych
LC50 (szczur, inhalacja) - brak danych
LD50 (królik, szczur, skóra) - brak danych
TCL0 (człowiek, inhalacja) - 30 mg/m3

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja żrąca.

Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: narażenie na pary lub mgły powoduje łzawienie oczu, pieczenie, ból, zaburzenia widzenia, kaszel, drapanie w gardle; może wystąpić krwawienie z nosa, duszność, ból za mostkiem, bóle i zawroty głowy. Narażenie na pary SO3 w dużym stężeniu może spowodować obrzęk głośni, skurcz oskrzeli oraz obrzęk płuc.

Skażenie skóry powoduje zaczerwienienie, ból, pieczenie, oparzenia.

Skażenie oczu powoduje oparzenia z ryzykiem trwałych uszkodzeń powiek i gałki ocznej. Połknięcie wywołuje nudności, wymioty (podbarwione krwią), silny ból brzucha, biegunkę. Bezpośrednim następstwem może być perforacja i krwawienie z przewodu pokarmowego, wstrząs i zgon.

Objawy zatrucia przewlekłego: przewlekłe stany zapalne górnych dróg oddechowych, oskrzeli, spojówek. Mogą wystąpić uszkodzenia szkliwa zębów.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, hydrokortyzon, deksametazon do podawania inhalacyjnego (np. Auxiloson) furosemid, pyralgina do podawania pozajelitowego.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może wyzwolić obrzęk płuc. Chronić przed utratą ciepła. W razie duszności (uczucie "braku tchu") podawać tlen, najlepiej przez maskę.
Pomoc lekarska:
Kontynuować podawanie tlenu. Objawy rozpoczynającego się obrzęku płuc uzasadniają: podawanie tlenu, założenie stałej drogi dożylnej, podanie inhalacyjnie deksametazonu (np. Auxiloson) lub dożylnie hydrokortyzonu, furosemidu. W każdym przypadku zatrucia transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza bez przerywania leczenia, nawet przy braku zmian osłuchowych w płucach, ze względu na zagrożenie obrzękiem płuc.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, obmyć skórę dużą ilością wody, najlepiej bieżącej (nie gorącej). Nie stosować mydła. Nie stosować środków zobojętniających (zasadowych-alkalizujących). Założyć na oparzenia jałowe opatrunki. Zapewnić pomoc chirurgiczną.
Pomoc lekarska:
W zależności od lokalizacji i rozległości oparzeń transport do szpitala karetką PR w celu zapewnienia pomocy chirurgicznej lub dermatologicznej. W razie potrzeby można podawać pozajelitowo leki przeciwbólowe (np. pyralginę).

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki).
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
W każdym przypadku skażenia oczu konieczna pilna konsultacja okulistyczna ze względu na ryzyko uszkodzenia gałki ocznej. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lekarza okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia białko jaj kurzych, ewentualnie mleko. Poza tym nie podawać niczego doustnie. Nie podawać środków zobojętniających (alkalizujących).
Pomoc lekarska:
Założyć stałą drogę dożylną ze względu na ryzyko krwotoku i wstrząsu. Podać pozajelitowo leki przeciwbólowe (np. pyralginę). Transport do szpitala karetką PR w celu zapewnienia pomocy chirurgicznej.
INFORMACJE DODATKOWE