DOKUMENTY

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016, poz.2006)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2016, poz. 2185)
Ustawa z dnia 22 grudnia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz.65)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Państwach Członkowskich Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (Dz.U. 2016, poz. 2151)

  Lista Punktów Kontaktowych powołanych w państwach uczestniczących w procesie wzajemnego potwierdzania kwalifikacji

Wymagania kwalifikacyjne dla zawodów w dziedzinie bhp

 

WNIOSEK O UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU REGULOWANEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WNIOSEK O UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU REGULOWANEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
wersja PDF - do ściągnięcia
WNIOSEK O UZNANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU REGULOWANEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
wersja MS Word - do ściągnięcia

 

 

ZGŁOSZENIE WNIOSKU

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zgłasza się:

 • w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym -  drogą elektroniczną  na adres skrzynki podawczej: /ciop_pib/SkrytkaESP ,

albo

 • w postaci papierowej na adres: Centralny Instytut Ochrony pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, osobiście lub pocztą z dopiskiem na kopercie – Uznanie kwalifikacji.

 

 
Uznawanie kwalifikacji - INFORMACJE

 

1.  Podstawy prawne

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy upoważniony jest do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (Dz.U.2016, poz. 2151).

Uznawanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest w zawodach:

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

 

2.  Procedura uznawania

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji rozpoczyna się na podstawie złożonego wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych, którego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. 2016, poz. 2006).”

Wniosek w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim. Dokumenty załączone do wniosku składa się w języku polskim, bądź wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

3.  Opłaty

Zgodnie z art. 14. ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65) przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, podlega opłacie w wysokości 35%,  a za wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania.

W roku 2023 minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone przez Radę Ministrów na poziomie 3600 zł.

W związku z powyższym opłata za przeprowadzenie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji wynosi 1260 zł.

Opłata ta pobierana jest przy składaniu wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych i obejmuje:

 • analizę formalną wniosku, sprawdzenie kompletności i poprawności dołączonej dokumentacji,
 • rejestrację wniosku,
 • analizę i ocenę merytoryczną dostarczonej dokumentacji potwierdzającej zdobytą wiedzę i umiejętności,
 • ustalenie w jakim zakresie nabyte kwalifikacje różnią się od zakresu wymaganego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • określenie zakresu testu umiejętności lub zakresu i czasu trwania stażu adaptacyjnego,
 • wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego.

Natomiast w przypadku, gdy w toku postępowania o uznanie kwalifikacji orzeczona zostanie konieczność przystąpienia do testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego pobierana jest opłata za:

 • przeprowadzenie testu umiejętności w wysokości ustalonej na podstawie rzeczywistych wydatków, ponoszonych przez organ prowadzący postępowanie, z uwzględnieniem w szczególności wydatków na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem testu umiejętności, powołaniem komisji egzaminacyjnej, wynagrodzeniem jej członków oraz kosztów techniczno-organizacyjnych,
 • przeprowadzenie stażu adaptacyjnego w wysokości ustalonej stosownie do programu i czasu trwania stażu adaptacyjnego, z uwzględnieniem w szczególności wydatków na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, kosztów organizacyjno-technicznych, kosztów zajęć szkoleniowych zapewniających realizację programu, a także kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu.

Wyliczenia kosztów zorganizowania i przeprowadzenia testu umiejętności dokonuje organ prowadzący postępowanie, indywidualnie w każdej sprawie.

Wyliczenia kosztów stażu adaptacyjnego dokonuje opiekun stażu w porozumieniu z organem prowadzącym postępowanie. Wpłaty wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez opiekuna stażu.

Opłaty, poza kosztami stażu adaptacyjnego, wnosi się na rachunek bankowy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego na nr konta: 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963

W tytule przelewu należy zaznaczyć, że opłata dotyczy uznawania kwalifikacji oraz podać imię i nazwisko osoby, której kwalifikacje są uznawane

 

4.  Uwaga

Kraje członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz kraje członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Postanowienia tej dyrektywy są wdrożone do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65).

Informacje na temat przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach UE w zakresie uznawania kwalifikacji można uzyskać w Punktach Kontaktowych, które zostały powołane we wszystkich państwach uczestniczących w procesie wzajemnego uznawania kwalifikacji.

 

 

KONTAKT

 

W celu uzyskania informacji odnośnie do postępowania w sprawie uznania kwalifikacji należy kontaktować się ze wskazanymi poniżej osobami:

Martyna Zarzycka, tel. 22/623 46 84, e-mail: mazar@ciop.pl

Beata Taradejna-Nawrath, tel. 22/ 623 37 56; e-mail: betar@ciop.pl

e-mail: uznawaniekwalifikacji@ciop.pl