BICYKLO[4.4.0]DEKAN
IDENTYFIKACJA KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE WARTOŚCI NDS METODY OZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE PIERWSZA POMOC INFORMACJE DODATKOWE
IDENTYFIKACJA
NazwaBicyklo[4.4.0]dekan
Numer CAS91-17-8
Synonimy
KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE
Wg Rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP)
Klasyfikacja CLPFlam. Liq. 3 (Substancja ciekła łatwopalna, kat. 3), H226;
Acute Tox. 3, inhal. (Toksyczność ostra, kat.3 – droga oddechowa), H331;
Asp. Tox. 1 (Zagrożenie spowodowane aspiracją, kat. 1), H304;
Skin Corr. 1B (Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1B), H314;
Aquatic Chronic 2 (Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. 2), H411;
Oznakowanie CLP
Piktogramy GHS
Hasło ostrzegawczeNiebezpieczeństwo
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia (H)H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H331: Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwrot wskazujący środki ostrożności (P)P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska.)
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P305 + P351 + P338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P310: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
Dodatkowe kody zwrotów
Specyficzne stężenia graniczne
Wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Klasyfikacja Xn; Produkt szkodliwy R20, Xi; Produkt drażniący R36/37/38
Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze
Znak ostrzegawczy Symbole Wyjaśnienie znaku ostrzegawczego
Xn Produkt szkodliwy
Xi Produkt drażniący
Zwroty ryzyka (R)R20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
R36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
Zwroty bezpieczeństwa (S)S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ
NDS: 100 mg/m3
NDSCh:300 mg/m3
NDSP: -
METODY OZNACZANIA SUBSTANCJI W POWIETRZU ŚRODOWISKA PRACY
PN-Z-04077-02:1984(w)
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
Właściwości podstawoweMasa cząsteczkowa: 138,26
Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: przyjemny, aromatyczny
Temperatura topnienia: -43,01°C - izomer cis
-30,40°C - izomer trans
-124 ±2°C - mieszanina izomerów
Temperatura wrzenia: 195,8°C - izomer cis
187°C - izomer trans
189-191,7°C - mieszanina izomerów
Temperatura zapłonu: 61°C - izomer cis
54°C - izomer trans
57,7°C - mieszanina izomerów
Temperatura samozapłonu: 260°C - izomer cis
255°C - izomer trans
250°C - mieszanina izomerów
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
- dolna: 0,7% obj.
- górna: 4,9% obj.
Stężenie stechiometryczne: 1,43% obj.
Gęstość w temp. 20°C: 0,90 g/cm3 - izomer cis
0,87 g/cm3 - izomer trans
0,89 g/cm3 - mieszanina izomerów
Gęstość par względem powietrza: 4,77
Prężność par:
- w temp. 20°C: 1,1 hPa - izomer cis
4,0 hPa - izomer trans
- w temp. 23,3°C: 1,3 hPa - mieszanina izomerów
- w temp. 30°C: 2,1 hPa - izomer cis
6,4 hPa - izomer trans
Stężenie pary nasyconej:
- w temp. 20°C: 6,2 g/m3 - izomer cis
23 g/m3 - izomer trans
- w temp. 30°C: 11,5 g/m3 - izomer cis
35 g/m3 - izomer trans
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w węglowodorach i ich chlorowcopochodnych, w alkoholach, w większości estrów
Właściwości dodatkoweTemperatura krytyczna: 418,5°C - izomer cis
408,3°C - izomer trans
455°C - mieszanina izomerów
Ciśnienie krytyczne: 2,7 MPa - izomer cis
2,7 MPa - izomer trans
2,9 MPa - mieszanina izomerów
Ciepło właściwe: 1,68 J/(g K) - izomer cis
1,65 J/(g K) - izomer trans
1,62 J/(g K) - mieszanina izomerów
Współczynnik załamania światła w temp. 20°C: 1,48098 - izomer cis
1,46932 - izomer trans
1,4758 - mieszanina izomerów
Lepkość:
- w temp. 20°C: 3,38 mPa s - izomer cis
2,13 mPa s - izomer trans
- w temp. 25°C: 2,42 mPa s - mieszanina izomerów
Ciepło parowania:
- w temp. wrzenia: 296,7 J/g - izomer cis
291,2 J/g - izomer trans
297,4 J/g - mieszanina izomerów
- w temp. 25°C: 371,6 J/g - izomer cis
361,0 J/g - izomer trans
Ciepło spalania: -45,5 kJ/g - izomer cis i izomer trans
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
Próg wyczuwalności zapachu - brak danych
LD50 (szczur, doustnie) - 4170 mg/kg
LC50 (szczur, inhalacja) - 4083 mg/m3 (4 h)
LD50 (królik, skóra) - 5900 mg/kg
TCL0 (człowiek, inhalacja) - 575 mg/m3

Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja szkodliwa, drażniąca.

Drogi wchłaniania: układ oddechowy, skóra, przewód pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego: w postaci pary wywołuje łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek, podrażnienie błony śluzowej nosa z zaburzeniami węchu, kaszel, w stężeniach ok. 600 mg/m3, tj. przekraczających dopuszczalne chwilowe. Może wywołać ból głowy, niespecyficzne objawy ze strony układu oddechowego (brak szczegółowych danych). Po narażeniu występuje zielono-brązowe zabarwienie moczu.

Skażenie skóry ciekłą substancją wywołuje miejscowe zaczerwienienie.

Skażenie oczu może wywołać ból i zaczerwienienie spojówek.

Drogą pokarmową może wywołać wymioty, ból brzucha.
Następstwem zatrucia może być uszkodzenie nerek.

Objawy zatrucia przewlekłego: po długotrwałym kontakcie następuje odtłuszczenie skóry z podatnością na wtórne infekcje oraz zmiany wypryskowe.
PIERWSZA POMOC
Niezbędne leki: tlen, parafina płynna.
Odtrutki: nie są znane.
Leczenie: postępowanie objawowe.

ZATRUCIE INHALACYJNE

Przytomny
Pierwsza pomoc przedlekarska:
Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Ułożyć w pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój w dowolnej pozycji. Chronić przed utratą ciepła. Podawać tlen do oddychania. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Postępowanie objawowe. Zależnie od wskazań lekarskich - transport do szpitala.

SKAŻENIE SKÓRY

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Zdjąć odzież, myć skórę dużą ilością bieżącej letniej wody (z mydłem, jeżeli nie ma zmian skórnych). W przypadku podrażnienia/zaczerwienienia dużej powierzchni skóry wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
W zależności od charakteru i rozległości zmian - konsultacja lekarza dermatologa.

SKAŻENIE OCZU

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Płukać oczy dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej, około 15 minut.
Uwaga: osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania.
Pomoc lekarska:
Zapewnić konsultację okulistyczną. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami okulisty.

ZATRUCIE DROGĄ POKARMOWĄ

Pierwsza pomoc przedlekarska:
Natychmiast po połknięciu (w ciągu 5 minut) poszkodowany powinien sam wywołać u siebie wymioty. Później nie prowokować wymiotów. Podać do wypicia 150 ml płynnej parafiny. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza.
Pomoc lekarska:
Transport do szpitala karetką PR pod nadzorem lekarza.
INFORMACJE DODATKOWE