Stanowiska pracy
BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE A BHP KIEROWCY ZAWODOWEGO

 

Bezpieczeństwo na drodze a BHP kierowcy zawodowego

 

Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że w wyniku wypadków drogowych w 2009 r. w Polsce śmierć poniosły 4572 osoby (3202 w 2014 r, a 3357 w 2013 r.) i była to najmniejsza liczba ofiar wypadków drogo­wych od 1975 r., czyli od początku rejestracji statystyk wypadkowych [1].

Pomimo to, Polska nadal „prowadzi" w europejskich statystykach śmiertelnych ofiar ruchu drogowego. I choć niepełne statystyki z 2009 r. wskazują na tendencję zmniejszania się liczby wypadków i ich ofiar, to bardzo trudno powiedzieć, że na polskich drogach zginęło „tylko" 4,5 tys. osób. Polska od wielu lat zajmuje niechlubne, czołowe miejsce pod względem wskaźnika ciężkości wypadków drogowych. Wskaźnik ten wynosił w 2008 roku 11 zabitych na 100 wypadków drogowych, a w 2009 - ok. 10,3 zabitych (9,4 w 2013 r.), podczas gdy średnia dla UE wynosi nieco powyżej 3 [2].

Okres wakacyjny i powakacyjny jest szcze­gólnie niebezpieczny ze względu na większe natężenie ruchu drogowego. W ubiegłym roku największą liczbę wypadków odnotowano w sierpniu (4 330 wypadków), a największą liczbę śmiertelnych ofiar - w lipcu (477 zabi­tych) i w październiku (481 zabitych) [1].

Głównymi sprawcami wypadków drogo­wych są kierowcy: z ich winy dochodzi do blisko 80% wypadków. W Polsce transport zajmuje 3. miejsce pod względem liczby śmiertelnych ofiar wypadków przy pracy (15%). Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że kie­rowcy samochodów ciężarowych, osobowych i autobusów stanowią najliczniejszą grupę poszkodowanych w wypadkach przy pracy ze skutkiem śmiertelnym (17% w 2008 r.), zaś pod względem ogólnej liczby poszkodo­wanych w wypadkach przy pracy kierowcy pojazdów znajdują się na 2. miejscu (8,3% w 2008 r.) [3].

Kulturę bezpieczeństwa można rozpatry­wać na kilku poziomach: społecznym, przed­siębiorstwa oraz indywidualnym dla każdego człowieka. W zawodzie kierowcy, jak w żadnym innym, dochodzi do ścisłej zależności i sprzę­żenia zwrotnego pomiędzy wymienionymi poziomami kultury bezpieczeństwa, bowiem praca kierowcy jest związana z uczestnictwem w publicznym ruchu drogowym. Zakorzenione w społeczeństwie postawy, wartości, charakterystyczne zachowania oddziałują na kierowców wykonujących swoją pracę poza terenem zatrudniającego ich przedsiębiorstwa. Wynikają z tego dodatkowe trudności i ob­ciążenia, które wpływają na bezpieczeństwo pracowników. Specyfika zawodu kierowcy polega również na tym, że stosunek do wła­snego bezpieczeństwa najczęściej wpływa na bezpieczeństwo innych: pasażerów, pieszych, kierowców innych pojazdów - wszystkich uczestników ruchu drogowego. Głównym warunkiem bezpiecznej pracy kierowców jest ograniczenie czynników obciążających i umie­jętność radzenia sobie ze stresem.

Problem bezpieczeństwa na drogach moż­na analizować w kontekście specyfiki zagrożeń związanych z amatorskim prowadzeniem pojazdów, jak również specyfiki zagrożeń związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy. W serwisie omówione zostaną wspólne dla obu kontekstów społeczne aspekty kultury bezpieczeństwa na drodze i w firmach trans­portowych, związane z ryzykiem wypadków drogowych.

 

więcej

 

 

_______________________________

 

PIŚMIENNICTWO

 

[1]   Wypadki drogowe w Polsce w 2009 roku. Komenda Główna Policji. Biuro Ruchu Drogowego. Wydział Profilaktyki i Analiz. Warszawa 2009. http://dlakierowcow.policja.pl/dk/statystyka/100254,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

[2]    Wypadki przy pracy w 2008 r. Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Warunków Życia. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_wypadki_przy_pracy_2008r.pdf

[3]  Anaiizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Sprawozdanie GIP z działalności PIP w 2008 r. http:// www.pip.gov.pl.html/pl/sprawozd/08/spraw_08.htm