Streszczenie

Sygnalizator Plus – analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF

Streszczenie projektu:

 

Tytuł projektu:

„Sygnalizator Plus – analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF

 

Kierownik projektu ze strony CIOP-PIB: dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. nadzw. CIOP-PIB

 

Nazwa programu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

 

Numer i nazwa Działania:

4.3 Współpraca ponadnarodowa

 

Lider:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Partnerzy:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Termin realizacji:

01.05.2021 – 30.11.2023

 

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości wydłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w sektorze dużych przedsiębiorstw przez opracowanie i wdrożenie do praktyki modelu Sygnalizator Plus wykorzystującego doświadczenia i rozwiązania niemieckie.

Zadania realizowane w projekcie:

Zadanie 1 - Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym

Zadanie 2 - Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu

Zadanie 3 - Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów merytorycznych oraz wsparcia partnera ponadnarodowego

Zadanie 4 - Opracowanie ostatecznej wersji produktu gotowej do wdrożenia z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy z uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego

Zadanie 5 - Wdrożenie rozwiązania do praktyki ze wsparciem partnera ponadnarodowego

Zadanie 6 - Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika

 

Zapraszamy duże przedsiębiorstwa do współpracy przy testowaniu i wdrażaniu modelu pozwalającego na planowanie i wspieranie aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.

Zaproszenie do udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne (https://sygnalizator.org/)

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: „Wsparcie pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym”, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r., w godz. 10:00 - 14.00.

 

Program szkolenia 

Link do rejestracji: https://forms.gle/o2fkbbwrFrfehu5t9

 

Planowane efekty

W ramach projektu powstaną dwa uzupełniające się modele wsparcia:

1. Model wsparcia dla pracodawcy

2. Model wsparcia dla pracownika w wieku przedemerytalnym/emerytalnym

 

Ww. modele zostaną wsparte elektroniczną platformą SYGNALIZATOR+ integrującą wszystkie elementy składowe rozwiązania i pozwalającą na dostęp, analizę, przetwarzanie wyników z poziomu różnych użytkowników (kadra zarządzająca, dział personalny, osoby starsze). W wymiarze materialnym rozwiązania przyjmą formę opisów w wersji elektronicznej i drukowanej, wzorów narzędzi, zestawu procedur.

 

Źródło finansowania:

Wartość projektu: 4 939 884,80 zł
w tym:

kwota dofinansowania ze środków europejskich: 4 657 817,38 zł (94,29%)

              kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 133 870,85 zł (2,71%)

kwota wkładu własnego: 148 196,57 zł (3%)

 

Podstawa prawna:

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POWR.04.03.00-00-0026/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 Okres realizacji: 01.05.2021 – 30.11.2023