BADANIA, OCENY I EKSPERTYZY - poza akredytacją

 

BADANIA, OCENY I EKSPERTYZY - poza akredytacją

 

Na potrzeby przedsiębiorstw i instytucji Instytut wykonuje badania, oceny i ekspertyzy (poza systemem akredytacji) m.in. w zakresie:

  • zagrożeń chemicznych, pyłowych i biologicznych występujących na stanowiskach pracy, w tym także ocenę działania preparatów chemicznych na ludzki organizm
  • zagrożeń elektromagnetycznych oraz zagrożeń promieniowaniem optycznym
  • zagrożeń związanych z narażeniem na hałas
  • bezpieczeństwa pracy i ergonomii maszyn, urządzeń i stanowisk pracy
  • parametrów ochronnych i użytkowych wszystkich rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
  • przystosowania stanowisk pracy do możliwości psychofizycznych człowieka, a zwłaszcza ustalania fizycznej wydolności ludzkiego organizmu, dopuszczalnej wielkości obciążenia organizmu warunkami pracy i środowiska oraz mechanizmów zaburzeń funkcji organizmu w wyniku ekspozycji na szkodliwe czynniki środowiska pracy.

 

Efektem zrealizowanych usług jest: rozpoznanie, ocena i eliminacja czynników zagrożeń pracy i życia człowieka lub wskazanie sposobów ich ograniczania, a także wsparcie w pozyskaniu wiedzy dotyczącej zagrożeń w środowisku pracy.

 

Kompleksowa oferta badań i pomiarów realizowanych przez Instytut 

 

Szczegółowa oferta usług świadczonych przez poszczególne pracownie i laboratoria badawcze CIOP-PIB: 


Zapraszamy do współpracy!

 

Kontakt:

ciop@ciop.pl, tel.: 22 623 36 98