Prace CIOP-PIB - Ocena ryzyka zawodowego

Codziennie w Polsce wypadkom przy pracy ulega ponad 280 osób, przy czym co najmniej jeden z tych wypadków powoduje śmierć osoby poszkodowanej. Codziennie również u prawie 10 osób stwierdza się chorobę zawodową, która powstała w związku z wykonywaniem pracy w niewłaściwych warunkach.

Zapobieganie tym zdarzeniom przez poprawę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących jest podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego.

Polecane materiały informacyjne i programy

Projekty badawcze - streszczenia

"Opracowanie kart charakterystyki zagrożeń i oceny ryzyka w wybranych zawodach dla potrzeb ukierunkowania doboru do zawodu oraz profilaktyki zagrożeń".

W ramach tego projektu opracowano karty charakterystyki zagrożeń dla wybranych zawodów. Zawarto w nich informacje dotyczące:

  • - nazwy i synonimów zawodu,
  • - definicji lub opisu czynności typowych dla danego zawodu,
  • - maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych podczas wykonywania danego zawodu,
  • - charakterystyki czynników zagrożenia typowych dla danego zawodu w tym czynników fizycznych wraz z czynnikami mechanicznymi, czynników chemicznych i pyłowych oraz czynników biologicznych,
  • - sposobów ograniczania lub eliminowania czynników zagrożeń w środowisku pracy.

Podczas realizacji projektu wykorzystano informacje dostępne w istniejących, komputerowych bazach danych oraz ekspercką wiedzę specjalistów bhp oraz personelu służb medycyny pracy.

Zakład Ergonomii - Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

"Ocena obciążenia strażaków na podstawie wskaźników fizjologicznych podczas czynności ratowniczo-gaśniczych".

W ramach tego projektu badawczego, zrealizowanego w ramach PBZ pt. :"Ocena zagrożeń zdrowotnych i opracowanie wytycznych dla profilaktyki zdrowia PSP" (projekt koordynowany przez IMP w Łodzi), określono rzeczywiste obciążenie strażaków podczas wykonywania typowych akcji ratowniczo-gaśniczych w terenie oraz obciążenie organizmu podczas wysiłku fizycznego, wykonywanego w typowych ubraniach ochronnych, w warunkach mikroklimatu gorącego (symulacja w komorze mikroklimatycznej).

Zakład Ergonomii - Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Inne

 
0
0
0
0
4
4
4
6