Szkolenia problemowe i specjalistyczne - Lista (2017)

 

Warsztaty dotyczące nowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w polu elektromagnetycznym określonych rozporządzeniami ministra rodziny pracy i polityki społecznej (DzU 2016, poz. 950 i 952)

Termin szkolenia: 

3 lutego
24 lutego

11 maja

Koszt szkolenia: 300zł 

więcej informacji  

 

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Termin szkolenia:  

20-21 lutego
24-26 października

Koszt szkolenia: 700 zł 

  więcej informacji  

 

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych

Termin szkolenia

23-24 lutego
25-26 września

Koszt szkolenia: 550 zł 

więcej informacji  

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowlanych z punktu widzenia podwykonawców i generalnych wykonawców

Termin szkolenia: 

28 lutego
23 listopada

Koszt szkolenia: 260zł 

  więcej informacji  

 

Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)

Termin szkolenia:

30-31 marca
9-10 października

Koszt szkolenia: 550 zł 

  więcej informacji  

 

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)

Termin szkolenia

13–15 marca
16-18 października

Koszt szkolenia: 800 zł 

więcej informacji  

 

Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy

Termin szkolenia: 

20-22 marca
6-8 listopada

Koszt szkolenia: 800 zł 
(Dla osób zainteresowanych tylko szkoleniem z zagrożeniem hałasem 
- koszt 600 zł) 

   więcej informacji  

 

Badanie wypadków przy pracy

Termin szkolenia:

27-29 marca
13-15 listopada

Koszt szkolenia: 700 zł

więcej informacji  

 

Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

Termin szkolenia: 

3-5 kwietnia
5-7 grudnia

Koszt szkolenia: 700 zł   

  więcej informacji  

 

Ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

Termin szkolenia:

10-12 kwietnia
8-10 listopada

Koszt szkolenia: 800 zł

więcej informacji  

 

Zagrożenia atmosferą wybuchową w miejscu pracy
Przygotowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem
Przygotowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Termin szkolenia:

8-10 maja
11-13 grudnia

Koszt szkolenia:  600 zł 

 więcej informacji  

 

Ergonomia stanowisk pracy

Termin szkolenia:

15-16 maja
23-24 października

Koszt szkolenia: 500 zł 

 więcej informacji  
 

Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły poprzez stosowanie środków ochrony zbiorowej

Termin szkolenia

17-19 maja
18-20 października

Koszt szkolenia: 650 zł

  więcej informacji  

 

Obciążenie cieplne człowieka w środowisku termicznym

Termin szkolenia:

22-23 maja
20-21 listopada

Koszt szkolenia: 550 zł 

  więcej informacji  

 

Szkolenie z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Termin szkolenia:

24-26 maja
9-11 października

Koszt szkolenia: 600 zł 

  więcej informacji  

 

Nanomateriały w środowisku pracy. Charakterystyka zagrożeń, ocena ryzyka i ochrona pracowników przed nanomateriałami

Termin szkolenia:

5-6 czerwca

Koszt szkolenia: 450zł 

  więcej informacji  
 

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy

Termin szkolenia:

12-14 czerwca
4-6 grudnia

Koszt szkolenia: 450zł

  więcej informacji  

 

Jak radzić sobie ze stresem w pracy (teoria i praktyka)

Termin szkolenia

18-20 września

Koszt szkolenia: 600 zł 

  więcej informacji  

 

Środki ochrony indywidualnej - charakterystyka oraz zasady prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

Termin szkolenia:

18-19 września

Koszt szkolenia: 450 zł 

  więcej informacji  

 

 

UWAGA:

  • Na wymienione ceny poszczególnych szkoleń składają się koszty przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, materiały dla słuchacza, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • Szkolenia bez podania miejsca odbywają się w  Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB. W cenę tych szkoleń wliczone są również obiady
  • Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowy program     i instrukcje organizacyjne

Na zamówienie grupowe zorganizujemy:

  • Każde szkolenie wymienione w ofercie
  • Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

Dane niezbędne do dokonywania opłat:

 
Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 
Program wybranego szkolenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowlanych – podwykonawcy i generalni wykonawcy

 

Szkolenie specjalistyczne dla pracodawców małych firm budowlanych, pracowników służby bhp, kierowników budów, pracowników nadzoru
   
Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

wiedzieć:
• czego w zakresie bezpieczeństwa prac wymagają generalni wykonawcy od podwykonawców na różnych etapach realizacji inwestycji
• jakie działania przyczyniają się do lepszej organizacji pracy w małych firmach budowlanych a także do lepszej współpracy pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą
• jakie obowiązują podstawowe wymagania prawne związane z zapewnianiem bezpieczeństwa na placu budowy
• jakie techniczne środki ochronne są stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych

znać:
• zasady współpracy pomiędzy podwykonawcami i generalnym wykonawcą w zakresie zapewniania bezpieczeństwa na placu budowy
• zasady wyboru podwykonawców do realizacji inwestycji,
• zasady opracowywania przez generalnych wykonawców i  podwykonawców dokumentacji związanej z bezpieczeństwem wykonywania robót budowlanych

umieć:
• określić właściwe kryteria bezpieczeństwa dla podwykonawców zatrudnianych na placu budowy
• określić  dokumenty i działania podwykonawcy na różnych etapach realizacji inwestycji budowlanej
• właściwie identyfikować zagrożenia oraz dobierać techniczne i organizacyjne środki ochronne do poszczególnych prac wykonywanych na placu budowy

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia: Program ramowy

• Organizacja współpracy podwykonawców z generalnym wykonawcą. Organizacja pracy w małych firmach budowlanych.
• Dokumenty poprawiające lub zapewniające utrzymanie stanu bhp. Stosowanie technicznych środków ochronnych.
• Szkolenia pracowników. Użytkowanie maszyn i urządzeń.

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB

Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie


Kartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl ; krswi@ciop.pl) 


Kontakt:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93