PATENTY UDZIELONE

 

 

udzielone przez UP patenty na wynalazki

 

Nr patentu

rok udzielenia
(wg. WUP)

tytuł

obowiązuje od

PAT.240788*

2022

Sposób pomiaru drgań mechanicznych oraz miernik drgań mechanicznych oddziałujących na człowieka

2019

PAT.239683*

2021

Głowica miejscowej wentylacji wywiewnej

2020

PAT.238541*

2021

Kompozycja substancji zmniejszających emisję dymu tworzyw polimerowych w procesie palenia

2019

PAT.239388*

2021

Sposób otrzymywania nienasyconych żywic poliestrowych o zmniejszonej palności i emisji dymu

2018

PAT.238236*

2021

Sposób wytwarzania wielofunkcyjnego kompozytu polimerowego oraz głowica włóknotwórcza do wytwarzania wielofunkcyjnego kompozytu polimerowego

2019

PAT.238736*

2021

Aktywny filtr optyczny o zmiennej charakterystyce transmisji
w zakresie widzialnym do blokowania promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni pochodzącego ze źródeł technologicznych, przeznaczony do ochrony oczu

2016

PAT.235437*

2020

Zestaw do skojarzonego badania właściwości aerozoli włóknistych i biologicznych oraz sposób badania właściwości aerozoli włóknistych i biologicznych

2016

PAT.233571*

2019

Kompozycja elastomerowa z karboksylowego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego

2016

PAT.232969*

2019

Dwufunkcyjny sytemu powietrzno-butlowy

2016

PAT.232718*

2019

Nanokompozyt o osnowie z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) o zredukowanej  palności i dymotwórczości

2016

PAT.232353*

2019

Wielofunkcyjny kompozyt włókninowy do zastosowania w sprzęcie ochrony układu oddechowego

2016

PAT.232169*

2019

Zestaw struktur porowatych o działaniu biobójczym do modyfikacji włóknin filtracyjnych długotrwałego użycia

2016

PAT.232097*

2019

Sposób otrzymywania materiałów tekstylnych elektroprzewodzących, zwłaszcza do zastosowania w wyrobach odzieżowych

2016

PAT.232069*

2019

Ekran filtracyjny

2016

PAT.232051*

2019

Polietylen, zwłaszcza wysokiej gęstości o z zmniejszonej palności i dymotwórczości

2016

PAT.231901*

2019

Sposób otrzymywania żywic epoksydowych o zmniejszonej palności i dymotwórczości

2016

PAT.231337*

2019

Urządzenie do identyfikacji częstotliwości własnych, zwłaszcza do ciągłych układów wibroakustycznych

2016

PAT.230882*

2018

Przemysłowy hełm ochronny o podwyższonej odporności na promieniowanie cieplne oraz sposób wytwarzania hełmu ochronnego o podwyższonej odporności na promieniowanie cieplne

2016

PAT.230405*

2018

Wkładka kompozytowa do szczelnego obuwia

2013

PAT.230356*

2018

Manekin do badania przecieku wewnętrznego sprzętu układu oddechowego

2016

PAT.230340*

2018

Sposób otrzymywania nienasyconych żywic poliestrowych o zmniejszonej palności i dymotwórczości oraz nienasycone żywice poliestrowe o zmniejszonej palności i dymotwórczości

2015

PAT.229722*

2018

Pakiet ochronny

2014

PAT.229545*

2018

Urządzenie do wentylacji indywidualnej człowieka

2015

PAT.229095*

2018

Zastosowanie bromku 1-dodecylo-3-metyloimidazolu jako związku zmiennofazowego do stosowania w odzieży chłodzącej

2013

PAT.228096

2018

Dwuwarstwowa dzianina rządkowa wypełniona makrokapsułkami o właściwościach termoregulujących oraz wyrób odzieżowy zawierający makrokapsułki o właściwościach termoregulujących

2011

PAT.227515*

2017

Układ sterowania redukcja hałasu aktywnych ustrojów dźwiękoizolacyjnych

2014

PAT.226215*

2017

Termochromowy wskaźnik wysokich temperatur

2014

PAT.226199*

2017

Tekstylny materiał termo-aktywny

2014

PAT.226188*

2017

Głowica do wytwarzania modyfikowanych elektretowych włóknin pneumotermicznych

2013

PAT.226187*

2017

Głowica do wytwarzania modyfikowanych elektretowych włóknin pneumotermicznych

2013

PAT.225224*

2017

Sposób poprawy właściwości filtracyjnych materiałów polimerowych z wykorzystaniem plazmy

2013

PAT.225154*

2017

Układ szkoleniowych ochronników słuchu do oceny ich prawidłowego użytkowania

2013

PAT.224530*

2017

Adaptacyjny sygnalizator dźwiękowy na przejściach dla pieszych

2013

PAT.223958*

2016

Układ do aktywnej kompensacji dźwięków pochodzących zwłaszcza do dźwiękowego sygnalizatora ostrzegawczego

2014

PAT.223877*

2016

Środek biobójczy do modyfikacji włóknin filtracyjnych z polimerów biodegradowalnych oraz sposób otrzymywania środka do modyfikacji włóknin filtracyjnych z polimerów biodegradowalnych

2014

PAT.222767*

2016

Sposób oceny zagrożenia zapłonem przez wyładowanie elektrostatyczne i urządzenie do stosowania tego sposobu

2014

PAT.219209*

2015

Kompozycja elastomerowa do wytwarzania wyrobów cienkościennych metodą maczania

2013

PAT.219007*

2015

Sygnalizator ostrzegawczy pojazdów uprzywilejowanych

2008

PAT.218576

2014

Wyrób całogumowy przeznaczony do ochrony przed czynnikami chemicznymi z systemem sygnalizacji przebicia chemicznego oraz sposób wytwarzania wyrobu całogumowego przeznaczonego do ochrony przed czynnikami chemicznymi z systemem sygnalizacji przebicia chemicznego

2011

PAT.217870*

2014

Nausznik przeciwhałasowy

2012

PAT.216463*

2014

Komora aerozolizacyjna do wywoływania emisji cząstek grzybów pleśniowych i bakterii z zanieczyszczonej mikrobiologicznie powierzchni

2010

PAT.215825*

2014

Sposób wytwarzania bioaktywnych nanowłókien metodą elektroprzędzenia

2009

PAT.215651*

2014

Elektretowa włóknina pneumotermiczna

2009

PAT.214525*

2013

Kompozycja antypirenów zmniejszająca palność tworzyw sztucznych

2012

PAT.213592*

2013

Nausznik przeciwhałasowy

2008

PAT.212007*

2012

Sposób wytwarzania elektretowych włóknin pneumotermicznych oraz urządzenie do wytwarzania elektretowych włóknin pneumotermicznych

2006

PAT.211878*

2012

Środek biobójczy do wytwarzania włóknin filtracyjnych oraz sposób otrzymywania środka biobójczego do wytwarzania włóknin filtracyjnych

2009

PAT.208598*

2011

Sposób modyfikacji włóknin filtracyjnych

2006

PAT.204156

2009

Aktywny filtr spawalniczy

2005

PAT.200305

2008

Sposób barwienia kształtek z poli(metakrylanu metylu)

2001

PAT.198605

2008

Ekologiczna sztywna pianka poliuretanowa o zmniejszonej palności

2003

PAT.196249

2007

Sposób wytwarzania korpusów osłon ochronnych, zwłaszcza korpusów osłon spawalniczych

2000

PAT.195392

2007

Przedmieszka poliolowa do wytwarzania ekologicznej sztywnej pianki poliuretanowej o zmniejszonej palności i zastosowanie przedmieszki poliolowej

2000

PAT.194132

2007

Sposób wytwarzania korpusów osłon spawalniczych

2001

PAT.193362

2007

Sposób wytwarzania elektretowych włóknin pneumotermicznych i urządzenie do wytwarzania elektretowych włóknin pneumotermicznych

2002

PAT.193353

2007

Filtr ochronny

2000

PAT.192842

2006

Urządzenie kotwiczące w postaci bezwładnej masy, zwłaszcza dla sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

2001

PAT.192829

2006

Półmaska ochronna i sposób wytwarzania półmaski ochronnej

2002

PAT.192771

2006

Interferencyjny korektor-filtr promieniowania optycznego

2001

PAT.192657

2006

Kontaktowe ochrony oczu służące do ochrony przed szkodliwym promieniowaniem laserowym o długości fali λ = 1064 nm

2001

PAT.192375

2006

Włóknina filtracyjna do powietrza z efektem tryboelektrycznym

1999

PAT.192215

2006

Rękawice ochronne antywibracyjne

2002

PAT.191176

2006

Osłona, chroniąca przed skutkami odrzutu materiału, zwłaszcza przy obróbce drewna na pilarce tarczowej

1999

PAT.190035

2005

Rurka probiercza do pochłaniania nitrozoamin z powietrza

1998

PAT.189134

2005

Aktywne nauszniki przeciwhałasowe

1999

PAT.188122

2004

Nauszniki przeciw hałasowe nahełmowe

1998

PAT.181008

2001

Materiał filtracyjny dla powietrza o działaniu elektroststycznym

1996

PAT.179325

2000

Sposób wytwarzania pneumotermicznej włókniny filtracyjnej

1996

 

*prawo w mocy