PATENTY UDZIELONE

 

 

udzielone przez UP patenty na wynalazki

 

Nr patentu

rok udzielenia
(wg. WUP)

tytuł

obowiązuje od

PAT.235437*

2020

Zestaw do skojarzonego badania właściwości aerozoli włóknistych i biologicznych oraz sposób badania właściwości aerozoli włóknistych i biologicznych

2016

PAT.233571*

2019

Kompozycja elastomerowa z karboksylowego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego

2016

PAT.232969*

2019

Dwufunkcyjny sytemu powietrzno-butlowy

2016

PAT.232718*

2019

Nanokompozyt o osnowie z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) o zredukowanej  palności i dymotwórczości

2016

PAT.232353*

2019

Wielofunkcyjny kompozyt włókninowy do zastosowania w sprzęcie ochrony układu oddechowego

2016

PAT.232169*

2019

Zestaw struktur porowatych o działaniu biobójczym do modyfikacji włóknin filtracyjnych długotrwałego użycia

2016

PAT.232097*

2019

Sposób otrzymywania materiałów tekstylnych elektroprzewodzących, zwłaszcza do zastosowania w wyrobach odzieżowych

2016

PAT.232069*

2019

Ekran filtracyjny

2016

PAT.232051*

2019

Polietylen, zwłaszcza wysokiej gęstości o z zmniejszonej palności i dymotwórczości

2016

PAT.231901*

2019

Sposób otrzymywania żywic epoksydowych o zmniejszonej palności i dymotwórczości

2016

PAT.231337*

2019

Urządzenie do identyfikacji częstotliwości własnych, zwłaszcza do ciągłych układów wibroakustycznych

2016

PAT.230882*

2018

Przemysłowy hełm ochronny o podwyższonej odporności na promieniowanie cieplne oraz sposób wytwarzania hełmu ochronnego o podwyższonej odporności na promieniowanie cieplne

2016

PAT.230405*

2018

Wkładka kompozytowa do szczelnego obuwia

2013

PAT.230356*

2018

Manekin do badania przecieku wewnętrznego sprzętu układu oddechowego

2016

PAT.230340*

2018

Sposób otrzymywania nienasyconych żywic poliestrowych o zmniejszonej palności i dymotwórczości oraz nienasycone żywice poliestrowe o zmniejszonej palności i dymotwórczości

2015

PAT.229722*

2018

Pakiet ochronny

2014

PAT.229545*

2018

Urządzenie do wentylacji indywidualnej człowieka

2015

PAT.229095*

2018

Zastosowanie bromku 1-dodecylo-3-metyloimidazolu jako związku zmiennofazowego do stosowania w odzieży chłodzącej

2013

PAT.228096

2018

Dwuwarstwowa dzianina rządkowa wypełniona makrokapsułkami o właściwościach termoregulujących oraz wyrób odzieżowy zawierający makrokapsułki o właściwościach termoregulujących

2011

PAT.227515*

2017

Układ sterowania redukcja hałasu aktywnych ustrojów dźwiękoizolacyjnych

2014

PAT.226215*

2017

Termochromowy wskaźnik wysokich temperatur

2014

PAT.226199*

2017

Tekstylny materiał termo-aktywny

2014

PAT.226188*

2017

Głowica do wytwarzania modyfikowanych elektretowych włóknin pneumotermicznych

2013

PAT.226187*

2017

Głowica do wytwarzania modyfikowanych elektretowych włóknin pneumotermicznych

2013

PAT.225224*

2017

Sposób poprawy właściwości filtracyjnych materiałów polimerowych z wykorzystaniem plazmy

2013

PAT.225154*

2017

Układ szkoleniowych ochronników słuchu do oceny ich prawidłowego użytkowania

2013

PAT.224530*

2017

Adaptacyjny sygnalizator dźwiękowy na przejściach dla pieszych

2013

PAT.223958*

2016

Układ do aktywnej kompensacji dźwięków pochodzących zwłaszcza do dźwiękowego sygnalizatora ostrzegawczego

2014

PAT.223877*

2016

Środek biobójczy do modyfikacji włóknin filtracyjnych z polimerów biodegradowalnych oraz sposób otrzymywania środka do modyfikacji włóknin filtracyjnych z polimerów biodegradowalnych

2014

PAT.222767*

2016

Sposób oceny zagrożenia zapłonem przez wyładowanie elektrostatyczne i urządzenie do stosowania tego sposobu

2014

PAT.219209*

2015

Kompozycja elastomerowa do wytwarzania wyrobów cienkościennych metodą maczania

2013

PAT.219007*

2015

Sygnalizator ostrzegawczy pojazdów uprzywilejowanych

2008

PAT.218576

2014

Wyrób całogumowy przeznaczony do ochrony przed czynnikami chemicznymi z systemem sygnalizacji przebicia chemicznego oraz sposób wytwarzania wyrobu całogumowego przeznaczonego do ochrony przed czynnikami chemicznymi z systemem sygnalizacji przebicia chemicznego

2011

PAT.217870*

2014

Nausznik przeciwhałasowy

2012

PAT.216463*

2014

Komora aerozolizacyjna do wywoływania emisji cząstek grzybów pleśniowych i bakterii z zanieczyszczonej mikrobiologicznie powierzchni

2010

PAT.215825*

2014

Sposób wytwarzania bioaktywnych nanowłókien metodą elektroprzędzenia

2009

PAT.215651*

2014

Elektretowa włóknina pneumotermiczna

2009

PAT.214525*

2013

Kompozycja antypirenów zmniejszająca palność tworzyw sztucznych

2012

PAT.213592*

2013

Nausznik przeciwhałasowy

2008

PAT.212007*

2012

Sposób wytwarzania elektretowych włóknin pneumotermicznych oraz urządzenie do wytwarzania elektretowych włóknin pneumotermicznych

2006

PAT.211878*

2012

Środek biobójczy do wytwarzania włóknin filtracyjnych oraz sposób otrzymywania środka biobójczego do wytwarzania włóknin filtracyjnych

2009

PAT.208598*

2011

Sposób modyfikacji włóknin filtracyjnych

2006

PAT.204156

2009

Aktywny filtr spawalniczy

2005

PAT.200305

2008

Sposób barwienia kształtek z poli(metakrylanu metylu)

2001

PAT.198605

2008

Ekologiczna sztywna pianka poliuretanowa o zmniejszonej palności

2003

PAT.196249

2007

Sposób wytwarzania korpusów osłon ochronnych, zwłaszcza korpusów osłon spawalniczych

2000

PAT.195392

2007

Przedmieszka poliolowa do wytwarzania ekologicznej sztywnej pianki poliuretanowej o zmniejszonej palności i zastosowanie przedmieszki poliolowej

2000

PAT.194132

2007

Sposób wytwarzania korpusów osłon spawalniczych

2001

PAT.193362*

2007

Sposób wytwarzania elektretowych włóknin pneumotermicznych i urządzenie do wytwarzania elektretowych włóknin pneumotermicznych

2002

PAT.193353

2007

Filtr ochronny

2000

PAT.192842

2006

Urządzenie kotwiczące w postaci bezwładnej masy, zwłaszcza dla sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

2001

PAT.192829

2006

Półmaska ochronna i sposób wytwarzania półmaski ochronnej

2002

PAT.192771

2006

Interferencyjny korektor-filtr promieniowania optycznego

2001

PAT.192657

2006

Kontaktowe ochrony oczu służące do ochrony przed szkodliwym promieniowaniem laserowym o długości fali λ = 1064 nm

2001

PAT.192375

2006

Włóknina filtracyjna do powietrza z efektem tryboelektrycznym

1999

PAT.192215*

2006

Rękawice ochronne antywibracyjne

2002

PAT.191176

2006

Osłona, chroniąca przed skutkami odrzutu materiału, zwłaszcza przy obróbce drewna na pilarce tarczowej

1999

PAT.190035

2005

Rurka probiercza do pochłaniania nitrozoamin z powietrza

1998

PAT.189134

2005

Aktywne nauszniki przeciwhałasowe

1999

PAT.188122

2004

Nauszniki przeciw hałasowe nahełmowe

1998

PAT.181008

2001

Materiał filtracyjny dla powietrza o działaniu elektroststycznym

1996

PAT.179325

2000

Sposób wytwarzania pneumotermicznej włókniny filtracyjnej

1996

 

*prawo w mocy