Szczególne rodzaje pracy
PRACA ZMIANOWA

 

PRACA ZMIANOWAIstnienie zegara biologicznego - decydującego o kolejności zdarzeń życiowych w ciągu doby, regulującego przebieg snu i aktywności życiowej w ciągu dnia - jest udowodnione; znane są liczne dowody doświadczalne i naukowe wyjaśniające jego lokalizację i mechanizm działania. Zegar biologiczny umożliwia dostosowanie procesów życiowych organizmu do cyklicznie zmieniających się pór doby, tak by m.in. praca i wypoczynek przypadały na godziny dzienne, a sen następował w nocy.
Zegar biologiczny może ulegać „rozregulowaniu” w wyniku warunków środowiskowych i obyczajów współczesnego człowieka. Zmieniony tryb życia jako wynik pracy zmianowej, a zwłaszcza pracy nocnej, może przyczyniać się do nieprawidłowego biegu zegara biologicznego i w konsekwencji dolegliwości zdrowotnych.                              

 więcej...  

 

 


Najważniejsze uregulowania prawne  

 

Kodeks pracy
DZIAŁ SZÓSTY
CZAS PRACY

ROZDZIAŁ SZÓSTY

Praca w porze nocnej

 


Art. 1517.


§ 1. Praca nocna obejmuje 8 godzin między godzinami
 21 :00 a 07 :00

§ 2. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze
nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną,

JEST PRACUJĄCYM W NOCY.
............

 

 

Materiały informacyjne

 

Zalecenia i przykłady dobrych praktyk umożliwiające ograniczenie ryzyka wypadków w pracy zmianowej.
Autorzy: mgr inż. Patrycja Łach, dr Joanna Mazur-Różycka
2019 r.

W trybie zmianowym pracuje aż 21% pracowników, natomiast w nocy aż 19%. Praca zmianowa dotyczy pracowników wielu sektorów, np. wytwórczego, przetwórczego, energetycznego, lotniczego, a przede wszystkim pracowników medycznych i funkcjonariuszy służb mundurowych. Zwiększone ryzyko pojawienia się wypadku w pracy zmianowej wynika z narastającego zmęczenia i obniżonej koncentracji, a co się z tym wiąże – z uśpionej czujności. W opracowaniu przedstawiono zalecenia i przykłady dobrych praktyk mających na celu ograniczenie ryzyka wypadków w pracy zmianowej.

 

Zadanie 2.G.14: Ocena sprawności układu nerwowo‐mięśniowego pracowników w cyklu dobowym

   
 

Obciążenie pracą zmianową a efektywność poznawcza pracowników. Materiały szkoleniowe dla kadry kierowniczej i służb BHP. Materiały informacyjne
Autorzy: mgr Sylwia Sumińska, dr Kamila Nowak, mgr Barbara Łukomska
2019 r.

 

Projekt I.N.03: Badanie neurofizjologicznych wskaźników sprawności poznawczej pracowników zmianowych na przykładzie służb porządku publicznego oraz w służbach ratowniczych

Jak sobie radzić z obciążeniem pracą zmianową? Jak poprawić sprawność poznawczą i odpoczywać efektywnie? Materiały szkoleniowe dla pracowników zmianowych. Materiały informacyjne
Autorzy: mgr Sylwia Sumińska, dr Kamila Nowak, mgr Barbara Łukomska
2019 r.

Jak zwiększyć sprawność poznawczą i zmniejszyć obciążenie pracą zmianową? Poradnik dla pracowników, kadry kierowniczej i służb BHP. Materiały informacyjne
Autorzy: mgr Sylwia Sumińska, dr Kamila Nowak, mgr Barbara Łukomska
2019 r.