Opisy zagrożeń zawodowych
OŚWIETLENIE STANOWISK PRACY
 
OŚWIETLENIE STANOWISK PRACY

 

 

Oświetlenie jest to stosowanie światła (promieniowania widzialnego) w celu uwidocznienia miejsc, obiektów lub ich otoczenia. Oświetlenie decyduje nie tylko o tym, jak widzimy otoczenie, ale również jak się w nim czujemy. Celem oświetlenia jest stworzenie takiego środowiska świetlnego, aby znajdujący się w nim człowiek mógł wykonywać prace wzrokową w sposób bezpieczny i efektywny przy jednoczesnym występowaniu wygody widzenia.
       Oświetlenie jest fizycznym czynnikiem środowiska pracy i jest zaliczane jest do czynników uciążliwych. Wynika to faktu, że niewłaściwe oświetlenie stanowisk pracy prowadzi do nadmiernego zmęczenia narządu wzroku, dolegliwości wzroku, spadku wydajności pracy oraz może powodować pogłębienie wad wzroku. Czynnik ten występuje na każdym stanowisku pracy, dlatego pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami (par 26 ust 2 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz. U. 2003  Nr 169 poz. 1650) ze zm. Dlatego istotnym jest aby zainstalowany system oświetleniowy spełniał wymagania zawarte w normie oświetleniowej PN-EN 12464-1:2012: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
Aktualne dokumenty prawne dotyczące oświetlenia elektrycznego przedstawiono i omówiono w Przepisy BHP.


   NORMY TECHNICZNE DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

  • PN-EN 124646-1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

  • PN-EN 124646-2:2014-05 (wersja angielska). Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy na zewnątrz.NORMY TECHNICZNE DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

  • PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

  • PN-EN 1838:2013-11 (wersja angielska). Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

  • PN-EN 60598-2-22:2015-01. Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego

  • PN-G 02600: 1996. Ochrona pracy górnictwie. Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczychPN-G 02601: 1999. Ochrona pracy górnictwie. Oświetlenie elektryczne powierzchni podziemnych zakładów górniczych. Podstawowe wymagania i badania

 

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE

 

Dostosowanie oświetlenia miejsc pracy zmianowej z wykorzystaniem oprawy oświetleniowej umożliwiającej dynamiczną zmianę rozkładu widmowego światła w rytm cyklu dobowego z uwzględnieniem chronotypów człowieka
Autor: dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof  CIOP-PIB
2019 r.
Instalacja SEMI-CAVE w CIOP-PIB. Możliwości jej wykorzystania wprojektowaniuwizualnego środowiska pracy sprzyjającego dobrostanowi pracownika
Autor: dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof  CIOP-PIB
2019 r.

Metoda oceny zagrożenia zdrowia pracowników promieniowaniem optycznym emitowanym przez źródła elektryczne (LED) na podstawie wyznaczonych grup ryzyka ze względu na zagrożenie foto-biologiczne oraz wskazówki co do prawidłowego stosowania źródeł LED. Materiały informacyjne
Autor: mgr inż. Andrzej Pawlak

2019 r.

Materiały informacyjne: Oświetlenie ewakuacyjne - projektowanie - metody badania – minimalizacja błędów pomiarowych
Autor: mgr inż. Andrzej Pawlak
2016 r.
Ocena zagrożenia fotobiologicznego promieniowaniem optycznym emitowanym przez elektryczne źródła promieniowania
Autor: mgr inż. Andrzej Pawlak
2016 r.
Olśnienie przykre na zewnętrznych stanowiskach pracy - wykonywanie badań i ocena
Autor: dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. nadzw. CIOP-PIB
2016 r.
Profilaktyka obniżonego poziomu czujności pracowników umysłowych z wykorzystaniem ekspozycji na światło o określonej barwie i intensywności. Zalecenia.
Autor: dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. nadzw. CIOP-PIB
2016 r.