Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


„Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” ukazuje się od 1971 r. „Bezpieczeństwo Pracy” jest miesięcznikiem, który  prezentuje naukowe podstawy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Czasopismo ma charakter  interdyscyplinarny; popularyzuje dziedziny wiedzy, obejmujące nauki techniczne, medyczne, biologiczne, chemiczne i społeczne. Zagadnienia popularyzowane w miesięczniku to przede wszystkim: możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy, podstawowe zagrożenia zdrowia i życia pracowników, skutki zagrożeń, sposoby minimalizowania tych zagrożeń lub zapobiegania im oraz prawne i ekonomiczne aspekty ochrony pracy.
„Bezpieczeństwo Pracy” służy upowszechnianiu wyników prac badawczych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i wiodących ośrodków naukowych krajowych oraz zagranicznych, a także nowych rozwiązań praktycznych. Informuje o krajowych i zagranicznych seminariach, konferencjach i targach poświęconych bezpieczeństwu i ochronie człowieka w środowisku pracy.
Czasopismo dociera do instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni, laboratoriów, biur projektowych i konstrukcyjnych, personelu przemysłowej służby zdrowia  oraz do służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawców i pracowników.
Czasopismo zostało wyróżnione nagrodą im. Haliny Krahelskiej, w lipcu 2005 r.

Wydawnictwo jest indeksowane w:
CISDOC, INDEX COPERNICUS, OSH UPDATE,
BazTech (http://baztech.icm.edu.pl), CEEOL

 

ISSN 0137-7043


Zespół redakcji:

mgr inż. MAŁGORZATA PILEWICZ (kierownik redakcji, red. językowy
mgr KAMIL P. JACH (redaktor naczelny)
mgr ALEKSANDRA RUDZIŃSKA-RDZANEK (redaktor)
mgr ELŻBIETA MAUER (redaktor)

Redaktorzy tematyczni, członkowie komitetu naukowego:
dr hab. inż. WIKTOR M. ZAWIESKA (przew. komitetu naukowego),
dr hab. inż. GRAŻYNA BARTKOWIAK 

dr inż. ANDRZEJ DĄBROWSKI 
dr inż. KRZYSZTOF GRYZ 

dr inż. EMIL KOZŁOWSKI
dr BARBARA KRZYŚKÓW 
dr inż. ZOFIA PAWŁOWSKA 
dr hab. MAŁGORZATA SZEWCZYŃSKA 
dr TOMASZ TOKARSKI 
dr DOROTA ŻOŁNIERCZYK-ZREDA 

 

Rada naukowa

prof. LIDIA MORAWSKA (Queensland University of Technology)

prof. JÓZEF PACYNA (Institute for Air Research)

prof. JACEK ENGEL (Technická univerzita v Košiciach)

prof. ELEONORA CARLETTI (IMAMOTER Institute of the National Research Council of Italy (CNR))

dr AGNIESZKA PSIKUTA (EMPA)

dr MAŁGORZATA MILCZAREK (EU-OSHA)

prof. RAFAŁ L. GÓRNY (CIOP-PIB)

dr hab. inż. ANDRZEJ GRABOWSKI (CIOP-PIB)

dr hab. inż. AGNIESZKA WOLSKA (CIOP-PIB)

dr hab. inż. DARIUSZ PLEBAN(CIOP-PIB)

dr hab. inż. EMILIA IRZMAŃSKA (CIOP-PIB)

 

Warunki publikacji materiałów:

  • Artykuły należy nadsyłać w formie elektronicznej
  • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułu
  • Artykuły są recenzowane

 

Informacje dla recenzentów

Redakcja przyjmuje płatne ogłoszenia, reklamy i wkładki, za których treść nie odpowiada.

 

 

Warunki prenumeraty:

RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę można składać bezpośrednio na stroniewww.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 693 70 00 - czynne w godzinach 7.00-18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora. 

Prenumeratę można też zamawiać  w takich firmach kolportażowych, jak: KOLPORTER Sp. z o.o. sp.k.: 05-080 Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 3, tel./fax 22 355-05-65; 510 030 129 oraz  GARMOND PRESS SA: 00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88, tel./fax 22 836-70-08. 

 

Egzemplarze archiwalne można nabywać lub zamawiać w redakcji.


Formularz zamówienia prenumeraty "Bezpieczeństwa Pracy":
Wytyczne dla autorów tekstów

Wzór formularza recenzji BP

 

Ankieta


Adres redakcji:
Redakcja "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka"
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel. + 48 22 6233675, 6234648, fax: +48 22 6234648
e-mail:bpredakcja@ciop.pl
e-mail:kajac@ciop.pl

 

 

        

 

Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer