Centrum TECH-SAFE-BIO

 

 

 

 
Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska Tech-Safe-Bio

 

Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska TECH-SAFE-BIO

Biorąc pod uwagę priorytety tematyczne europejskiego obszaru badawczego w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników, nakreślone przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), jako jedna z wiodących instytucji badawczo-rozwojowych w obszarze nauk technicznych, medycznych i społecznych w obszarze bezpieczeństwa i ergonomii, dążył do utworzenia nowoczesnego ośrodka zaawansowanych badań naukowych. Tak powstała koncepcja utworzenia laboratoriów TECH-SAFE-BIO.

 

CIOP-PIB był wnioskodawcą projektu pn. „Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio)” (POIG.02.01.00-01-088/09), złożonego do MniSzW, współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt wpisał się w II Oś Priorytetową Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Infrastruktura sfery B+R (cel: wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji i modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce, zgodnie ze strategią Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

 

Laboratoria Tech-Safe-Bio, funkcjonujące w strukturze CIOP-PIB, rozpoczęły działalność w 2015 r. Program prowadzonych w nich prac badawczych obejmuje projektowanie i rozwój innowacyjnych metod i rozwiązań technicznych dla różnych sektorów gospodarki krajowej z ukierunkowaniem na ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych na człowieka w środowisku pracy.

Prace naukowo-badawcze są realizowane w 17 specjalistycznych laboratoriach, zlokalizowanych na powierzchni ok. 6 tys. m2. Laboratoria są przystosowane do prowadzenia interdyscyplinarnych badań ukierunkowanych na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników nie tylko w zakresie zagrożeń już rozpoznanych (chemicznych, mechanicznych, elektrycznych, promieniowaniem optycznym, hałasem i drganiami mechanicznymi itp.), lecz także zagrożeń nowych, takich jak związane z polami elektromagnetycznymi oraz z nano- i biotechnologiami. Szczególną rangę mają także badania nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi (w laboratoriach klasy II bezpieczeństwa biologicznego).

Nowoczesna infrastruktura i aparatura badawcza umożliwiają prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem zaawansowanych i unikatowych technik wspomaganych modelowaniem i symulacją komputerową oraz rzeczywistością wirtualną (VR). Na utworzonych stanowiskach badawczych jest także prowadzona kompleksowa ocena możliwości psychospołecznych, psychomotorycznych, fizycznych i sensorycznych człowieka oraz jego kompetencji zawodowych. Ocena taka jest szczególnie ważna w kontekście zwiększenia aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych i starszych.

Laboratoria Tech-Safe-Bio, wyposażone w unikalną, specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą, są ośrodkiem o dużym potencjale badawczym. Ich uruchomienie wpłynęło na znaczące poszerzenie zakresu dotychczas prowadzonych w Polsce badań naukowych i zdynamizowało rozwój kadry naukowej zarówno Instytutu, jak i krajowych i zagranicznych placówek naukowych, z którymi Instytut współpracuje.