Normalizacja

 

Jednym z istotnych zadań stojących przed polską gospodarką jest stworzenie systemu wolnorynkowego oraz włączenie się w struktury gospodarcze Unii Europejskiej. Szczególnie ważną rolę w procesie integracji europejskiej odgrywa normalizacja, która powinna być rzecznikiem użytkowników i producentów w celu między innymi maksymalnej ochrony życia i zdrowia. Centralny Instytut Ochrony Pracy jest w Polsce jednostką wiodącą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagadnieniami normalizacji zajmuje się Pracownia Normalizacji oraz pięć Komitetów Technicznych (KT):

 • KT nr 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
 • KT nr 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
 • KT nr158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii
 • KT nr 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
 • KT nr 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

 

Działalność Instytutu w zakresie normalizacji obejmuje:

 • koordynację prac wyżej wymienionych Komitetów Technicznych, 
 • prowadzenie zbiorów norm polskich, europejskich i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • udzielanie autorom projektów norm porad, pomocy fachowej i prawnej w zakresie     normalizacji, 
 • współpracę z innymi Komitetami w zakresie normalizacyjnych wymagań bezpieczeństwa pracy   i ergonomii, 
 • współpracę z pracownikami naukowo-badawczymi w zakresie prac normalizacyjnych, 
 • prowadzenie komputerowej bazy danych INFONORM  o normach i projektach norm PN, ISO, IEC i EN z   dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz o wzajemnych powiązaniach między   normami polskimi, międzynarodowymi i regionalnymi. Jest ona publikowa na płycie CD-ROM, 
 • koordynację opiniowania projektów norm EN w Polsce w zakresie działalności 5 Komitetów Technicznych prowadzonych przez CIOP-PIB
 
Zobacz także

 

Nowości prawne w zakresie BHP

zobacz