O dziale
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Dynamiczny rozwój działalności Instytutu na arenie międzynarodowej nastąpił w ciągu ostatnich lat. Kluczowym było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, które otworzyło nowe możliwości – współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń z zagranicznymi instytucjami, czy też czynnego udziału w tworzeniu i monitorowaniu europejskich przepisów i rozwiązań. Obecnie współpraca międzynarodowa stanowi bardzo istotną część działalności Instytutu, a realizowana jest głównie w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, które są największymi programami finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie. Ponadto Instytut współpracuje z wiodącymi placówkami naukowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Europy, USA i Kanady, z sieciami i organizacjami międzynarodowymi oraz organami doradczymi Komisji Europejskiej.

 

Do najważniejszych projektów międzynarodowych realizowanych przez CIOP-PIB należą:

 

 • MANiBOT: Advancing the physical intelligence and performance of roBOTs towards human-like bi-manual objects MANipulation (Rozwój sztucznej inteligencji fizycznej i wydajności roBOTów w kierunku dwuramiennej MANipulacji przedmiotami zbliżonej do ludzkiej), HORYZOT EUROPA, 2024-2027
 • HE-FARM: Healthy environmental-friendly and resilient farm to fork (Zdrowe, przyjazne środowisku i odporne systemy wytwarzania i dystrybucji żywności „od pola do stołu”), HORYZOT EUROPA, 2022-2025
 • CONCERT: CONfigurable CollaborativE Robot Technologies (Technologia konfigurowalnych robotów współpracujących), H2020, 2021-2024
 • ASSIST-IoT: Architecture for Scalable, Self-*, human-centric Intelligent, Secure and Tactile next generation IoT (Architektura skalowalnego, samo-orientującego się na człowieka, inteligentnego, cyber-bezpiecznego i dotykowego Internetu Rzeczy nowej generacji), H2020, 2020-2024
 • Ageing@Work: Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability (Inteligentne, zindywidualizowane i przystosowane rozwiązania teleinformatyczne na rzecz aktywnego, zdrowego i wydajnego starzenia się przy jednoczesnej poprawie zdolności do pracy), H2020, 2019-2021
 • Back-UP: Personalised Prognostic Models to Improve Well-being and Return to Work After Neck and Low Back Pain (Stworzenie spersonalizowanych modeli prognostycznych mających na celu poprawę zdrowia i powrót do pracy osób po przerwie spowodowanej dolegliwościami bólowymi części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa), H2020, 2018-2020
 • InGRID-2: Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy (Integracja struktur badawczych na rzecz europejskiej wiedzy o rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu), H2020, 2017-2021
 • Active Ageing: Initiating activities for implementation of the Autonomous Framework Agreement on Active Ageing and Inter-Generational Approach (Inicjowanie działań wdrażających Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego), 2019-2020

 

Główne kierunki działalności Działu Współpracy Międzynarodowej:

Współpraca międzynarodowa Instytutu jest realizowana głównie w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, współpracy z instytutami zagranicznymi o podobnym profilu, współpracy z sieciami i organizacjami międzynarodowymi oraz organami Komisji Europejskiej, a także poprzez udział w pracach normalizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego  CEN oraz Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO.

Dział Współpracy Międzynarodowej  realizuje zadania związane głównie z:

 • programowaniem, koordynacją i realizacją współpracy naukowej z instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi,
 • udziałem w przygotowywaniu i administrowaniu projektami międzynarodowymi realizowanymi przez Instytut,  
 • udziałem pracowników Instytutu w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, konsultacjach i stażach w ośrodkach zagranicznych oraz posiedzeniach Komitetów Technicznych i Grup Roboczych CEN i ISO,
 • organizowaniem konferencji, seminariów i innych spotkań międzynarodowych.

mgr Paulina Chałko
tel. (+48 22) 623 36 78
e-mail: pchalko@ciop.pl

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Dział Współpracy Międzynarodowej
   Kierownik telefon e-mail
   mgr Paulina Chałko (22) 623 36 78 pchalko@ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Mariola Borowska-Łukasiak (22) 623-37-82 mabor@ciop.pl
   mgr Magdalena Kacperska-Vukić (22) 623-37-82 makac@ciop.pl
   mgr Anna Koržinek (22) 623-36-78 ankor@ciop.pl
Współpraca z instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Dział Współpracy  z Zagranicą - Współpraca z  instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi

Instytut współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi, działającymi w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia:

 • International Group of Directors of Ocupational Safety and Health Research Institutes (Międzynarodowa Grupa Dyrektorów Instytutów Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia), tzw. Grupy Sheffield, powstała w 1989 r. z inicjatywy HSE/HSL (Health and Safety Executive/Health and Safety Laboratory, Wielka Brytania)., w ramach której  Instytut od wielu lat stale współpracuje z wiodącymi placówkami naukowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Europy, USA i Kanady.

 • PEROSH - Partnership for European Research in Occupational Safety and Health sieć Instytutów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w krajach Unii Europejskiej. Celem działania PEROSH jest współpraca i koordynacja badań poszczególnych instytutów dla osiągnięcia zdrowszego, dłuższego i bardziej produktywnego życia zawodowego pracowników. PEROSH współpracuje także z organami Unii Europejskiej oraz władzami poszczególnych krajów w celu wspierania opracowywania i realizacji polityki UE oraz polityki krajowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 2008 r. PEROSH realizuje także wspólne projekty badawcze w dziedzinach będących w obszarze wspólnych zainteresowań.

 • EURopean Occupational Safety and Health NETwork) - EUROSHNET (Europejska sieć specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony pracy), założona w 2001 r. Jej działalność koncentruje się na tematyce normalizacji, badań i certyfikacji.

 • Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) – jako Krajowy Punkt Centralny Agencji (Focal Point)

 • Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Organization) – współpracując z Działem LABADMIN/OSH zajmującym się w jej strukturach bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • WorkingOnSafety.net – sieć skupiająca decydentów, naukowców i ekspertów zajmujących się prewencją wypadków i urazów w miejscu pracy. 

 

 • SAF€RA - Joint Programming and Funding Initiative to Strengthen Research on Industrial Safety - to wspólna inicjatywa organizacji finansujących badania w obszarze bezpieczeństwa przemysłowego. 

 
Instytuty zagraniczne
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Projekty międzynarodowe
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Program Horyzont 2020

Nr

Akronim

Tytuł projektu

Koordynator

Okres realizacji

Program Horyzont Europa

1 MANiBOT

Advancing the physical intelligence and performance of roBOTs towards human-like bi-manual objects MANipulation

Rozwój sztucznej inteligencji fizycznej i wydajności roBOTów w kierunku dwuramiennej MANipulacji przedmiotami zbliżonej do ludzkiej

The Centre for Research & Technology, Hellas  - CERTH, Grecja  2023-2027
2 HE-FARM

Healthy environmental-friendly and resilient farm to fork

Zdrowe, przyjazne środowisku i odporne systemy wytwarzania i dystrybucji żywności „od pola do stołu”

Universidad de Alcalá (UAH), Hiszpania  2022-2025

1

CONCERT

CONfigurable CollaborativE Robot Technologies

Technologia konfigurowalnych robotów współpracujących

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Włochy

2021-2024

2

ASSIST-IoT

Architecture for Scalable, Self-*, human-centric Intelligent, Secure and Tactile next generation IoT

Architektura skalowalnego, samo-orientującego się na człowieka, inteligentnego, cyber-bezpiecznego i dotykowego Internetu Rzeczy nowej generacji

Universitat Politècnica de València, Hiszpania

2020-2024

3

Ageing@Work

ageingatwork-project.eu/

Smart, Personalized and Adaptive ICT Solutions for Active, Healthy and Productive Ageing with enhanced Workability

Inteligentne, zindywidualizowane i przystosowane rozwiązania teleinformatyczne na rzecz aktywnego, zdrowego i wydajnego starzenia się przy jednoczesnej poprawie zdolności do pracy

The Centre for Research & Technology, Hellas  - CERTH, Grecja

2019-2022

4

Back-UP

backup-project.eu/

Personalised Prognostic Models to Improve Well-being and Return to Work After Neck and Low Back Pain

Stworzenie spersonalizowanych modeli prognostycznych mających na celu poprawę zdrowia i powrót do pracy osób po przerwie spowodowanej dolegliwościami bólowymi części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa

Instituto de Biomecánica de Valencia, Hiszpania

2018-2021

5

InGRID-2

www.inclusi vegrowth.eu/

Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy

Integracja struktur badawczych na rzecz europejskiej wiedzy o rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu

KU Leuven, Belgia

2017-2021

6

INCLUSIVE

www.inclusive-project.eu/

Smart and adaptive interfaces for INCLUSIVE work environment

Inteligentne i adaptacyjne interfejsy dla włączającego i przyjaznego środowiska pracy

University of Modena and Reggio Emilia (UNIMORE), Włochy

2016-2019

7. Pogram Ramowy UE

1

J-AGE

Coordination Action for the early implementation of the Joint Programming Initiative (JPI) 'More Years – Better Lives – the Challenges and Opportunities of Demographic Change'

Działania koordynujące w celu wczesnego wdrażania Inicjatywy w zakresie Wspólnego Planowania Badań Naukowych "Długie lata, lepsze życie – potencjał i wyzwania zmian demograficznych"

VDI/DE Innovation+Technik GmbH, Niemcy

2012-2014

2

SCAFFOLD

Innovative strategies, methods and tools for occupational risks management of manufactured nanomaterials (MNMs) in the construction industry

Innowacyjne strategie, metody I narzędzia zarządzania ryzykiem zawodowym związanym z nanomateriałami w budownictwie

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Hiszpania

2012-2014

3

SAF€RA 

www.safera.eu/

Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth

Koordynacja europejskich badań naukowych  w obszarze bezpieczeństwa przemysłowego na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju

FIOH, Finlandia

2012-2014

4

INGENIOUS

Innovative Nanostructured Optochemical Sensors

Innowacyjne optochemiczne sensory o nanostrukturze

Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO), Holandia

2009-2012

5

i-Protect

www.i-protect.pl/

Intelligent PPE system for personnel in high risk and complex environments

Inteligentne rozwiązania środków ochrony indywidualnej do zastosowań w warunkach wysokiego poziomu ryzyka w złożonym środowisku pracy

CIOP-PIB, Polska

2009-2012

6

NANODEVICE

Novel Concepts, Methods, and Technologies for the Production of Portable, Easy-to-Use Devices for the Measurement and Analysis of Airborne Engineered Nanoparticles in  Workplace Air

Nowe koncepcje, metody i techniki do produkcji przenośnych, łatwych w użyciu urządzeń do pomiaru i analizy nanocząstek występujących w powietrzu miejsca pracy

FIOH, Finlandia

2008-2011

7

HealthatWork

An Inquiry into the Health and Safety at Work; a European Union Perspective

Monitorowanie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy -  perspektywa Unii Europejskiej

University of Aberdeen, Wlk. Brytania

2008-2011

6. Program Ramowy UE

1


NEW OSH ERA

New and Emerging Risks in Occupational Safety and Health (OSH) – Anticipating and Dealing with Change in the WorkplaceThrough Co-ordination of OSH Risk Research

Nowe i narastające zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy - przewidywanie i działania związane ze zmianami w miejscu pracy poprzez koordynację badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Finlandia

2006-2010

2

NANOSH

Inflammatory and genotoxic effects of engineered nanomaterials

Nowe koncepcje (rozwiązania), metody i techniki do produkcji przenośnych, łatwych w użyciu urządzeń do pomiaru i analizy nanocząstek występujących w powietrzu miejsca pracy podczas ich wytwarzania i stosowania

FIOH,

Finlandia

2006-2009

3

PRIMA-EF

Development of a European Psychosocial Risk Management Framework

Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym - opracowanie podejścia europejskiego

University of Nottingham, Wlk. Brytania

2006-2008

4

EMF-NET

Effects of the Exposure to Electromagnetic Fields: from Science to Public Health and Safer Workplace

Skutki ekspozycji na pola elektromagnetyczne: od nauki do zdrowia publicznego i bezpieczniejszych miejsc pracy

Institute of Biomedical Engineering CNR, Włochy

2006-2008

5

AIMs

Advanced Interactive Materials by Design

Zaawansowane materiały interaktywne

University of Dortmund, Niemcy

2004-2008

Projekty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

1

OSHWiki

Utworzenie serwisu internetowego OSHWiki

FIOH,

Finlandia

2011-2014

2

TC-OSH

Topic Centre on Occupational Safety and Health

Centrum Tematyczne dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

FIOH,

Finlandia

2009-2012

3

 

European Survey of Enterprises on Psychosocial Risks at Work

Europejskie badanie zagrożeń psychospołecznych w przedsiębiorstwach

TNS Infratest Sozialfor- schung, Niemcy

2007-2008

4

TC-WE

Topic Centre Work Environment (4 tasks)

Centrum Tematyczne Środowisko Pracy (4 zadania)

FIOH, Finlandia

2005-2008

5

TC-RO

Topic Centre Risk Observatory (7 tasks)

Centrum Tematyczne Obserwatorium Ryzyka (7 zadań)

Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), Francja

2005-2008

Wspólnotowy Program na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej – PROGRESS,

Sekcja III – Warunki pracy

1

LIM

Study service contract to assess the potential impact of emerging trends and risks on labour inspection methodologies in the domain of occupational health and safety

Kontrakt serwisowy dotyczący oceny potencjalnego wpływu pojawiających się trendów i zagrożeń na metodologię inspekcji pracy w dziedzinie BHP

Cardiff University, Wlk. Brytania

2010-2012

2

FICETTI

Study service contract on analysis of health, socio-economic and environmental impacts in connection with possible amendments to Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the minimum health and safety requirements regarding the
exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields)

Kontrakt serwisowy dotyczący analizy wpływu na zdrowie, skutków ekonomicznych oraz wpływu na środowisko ewentualnej nowelizacji dyrektywy 2004/40/WE dotyczącej ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne

FIOH, Finlandia

2009

3

CADimple

Contract to analyze and evaluate the impact of the practical implementation in the workplace of national measures implementing Directive 98/24/EC on Chemical Agents

Kontrakt serwisowy dotyczący analizy i oceny skutków praktycznego wdrożenia w miejscu pracy środków krajowych wdrażających dyrektywę 98/24/WE dotyczącą czynników chemicznych

Kooperation - stelle Hamburg, Niemcy

2008-2010

4

HIRES

Health in Restructuring: Innovative Approaches and Policy Recommendations

Restrukturyzacja a zdrowie: Innowacyjnie podejścia i zalecenia dla polityki

University of Bremen, Niemcy

2008

5

MSD Impact Study

Contract for an in-depth study to analyse and evaluate the environmental and socio-economic impact of possible Community initiatives in the area of the prevention of work-related musculoskeletal disorders in the European Union

Pogłębiona analiza i ocena społeczno-ekonomicznego oddziaływania proponowanych inicjatyw Wspólnoty w zakresie zapobiegania związanych z pracą dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) w krajach Unii Europejskiej

TNO, Holandia

2008

Inne projekty

1

Active Ageing

Initiating activities for implementation of the Autonomous Framework Agreement on Active Ageing and Inter-Generational Approach

Inicjowanie działań wdrażających Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego

NSZZ Solidarność, Polska

2019-2021

2

AREYOUFINE?

Training in assessment of personal injury based on biomechanical analysis to improve the sustainability and efficacy of the health care system

Szkolenia w zakresie oceny obrażeń ciała w oparciu o analizę biomechaniczną w celu poprawienia trwałości działań i efektywności systemu opieki zdrowotnej

Instituto de Biomecánica de Valencia, Hiszpania

2015-2017

3

 

Study on improving intervention of labour inspection in micro and small enterprises regarding legislation transposing EU OSH directives

Badania w zakresie usprawnienia działania inspekcji pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach w odniesieniu do krajowego prawa transponującego dyrektywy UE

FIOH, Finlandia

2015

4

KPI-OSH TOOL

Development and validation of a KPI-based method and a user-friendly software tool for resilience-focused measurement of OSH management system performance

Opracowanie i walidacja metody opartej na kluczowych wskaźnikach efektywności oraz narzędzia komputerowego do pomiaru efektywności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według koncepcji adaptacyjności (resilience)

CIOP-PIB, Polska

2014-2016

5

nanoCEN_ dustiness

Measurement of dustiness of bulk nanomaterials

Pomiar pylistości nanomateriałów

TNO, Holandia

2013-2018

6

TeSaMa

Technical Safety Maintenance System in Mechanical Engineering

System utrzymania bezpieczeństwa technicznego w przemyśle mechanicznym

Fraunhofer Institut für Produktions-technologie, Niemcy

2013-2015

7

BAGLO

Elaboration of new type of protective gloves from basalt fibers for hot workplaces

Opracowanie nowego typu rękawic ochronnych z włókien bazaltowych przeznaczonych do stosowania w miejscach pracy o wysokich temperaturach.

CIOP-PIB, Polska

2010-2012

8

PSYRES

Psychological health and well-being in restructuring: key effects and mechanisms

Zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników w procesie restrukturyzacji – główne skutki i mechanizmy

TNO, Holandia

2010-2012

9

PRIMAeT

(Leonadro da Vinci Program)

Psychosocial Risk Management – Vocational Education and Training

Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym - edukacja i szkolenie

University of Nottingham,
Wlk. Brytania

2009-2011

10

MSD – good practice

Good practices in agriculture social partners participation in the prevention of musculoskeletal disorders

Dobre praktyki w rolnictwie oraz udział partnerów społecznych w prewencji schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego

IDEWE, Belgia

2009

11

PROHELM

(Program COST)

Accident Prevention Options with Motorcycle Helmets

Kaski motocyklowe jako element zapobiegania wypadkom wśród motocyklistów

EMPA, Szwajcaria

2005-2009

12

EMF-MED

(Program COST)

COST BM1309: European network for innovative uses of EMFs in biomedical applications

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, Włochy

2004-2008

 
Inne formy współpracy międzynarodowej CIOP-PIB
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Dział Współpracy z Zagranicą - Inne formy współpracy międzynarodowej CIOP-PIB

Pracownicy Instytutu uczestniczą także w pracach organów doradczych Komisji Europejskiej

 • Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (Advisory Committee on Safety and Health at Work – ACSH) przy Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) – Zarząd (Management Board) 

Pracownicy Instytutu uczestniczą również, jako eksperci narodowi, w pracach Komitetu ds. Postępu Technicznego ds. wykazu indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego.


Biorą także udział w pracach komitetów technicznych ISO i CEN, a także komitetów horyzontalnych jednostek notyfikowanych oraz grup pionowych działających w obszarze dyrektyw nowego podejścia, dotyczących normalizacji i certyfikacji w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.


Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczą w konferencjach, seminariach i innych spotkaniach międzynarodowych. Są również zaangażowani w organizację spotkań w ramach projektów międzynarodowych realizowanych przez Instytut, przygotowywanie wizyt przedstawicieli instytucji zagranicznych w CIOP-PIB a także przeprowadzanie w Instytucie szkoleń dla specjalistów zagranicznych.