Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy jest od połowy lat 90. XX w. akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby. Aktualne kompetencje CIOP-PIB w zakresie certyfikacji wyrobów potwierdza certyfikat akredytacji nr AC 018, przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji - krajowy organ akredytujący.

Od 2004 r. CIOP-PIB ma status jednostki notyfikowanej (nr 1437) w obszarze dyrektyw UE dotyczących następujących grup wyrobów: środków ochrony indywidualnej (89/686/EWG), maszyn (2006/42/WE) oraz urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (2000/14/WE).

Od 2018 r. CIOP-PIB jest jednostką notyfikowaną w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

 

Zakres certyfikacji

W ramach posiadanej notyfikacji Instytut prowadzi ocenę zgodności:

 • wszystkich rodzajów środków ochrony indywidualnej
 • maszyn do obróbki drewna, w tym pilarek tarczowych i taśmowych, strugarek wyrówniarek i grubiarek, obrabiarek kombinowanych, czopiarek, frezarek z pionowym wrzecionem i posuwem ręcznym, przenośnych pilarek łańcuchowych
 • urządzeń ochronnych przeznaczonych do wykrywania obecności osób
 • napędzanych mechanicznie ruchomych osłon blokujących przeznaczonych do stosowania jako zabezpieczenie w maszynach
 • układów logicznych zapewniających funkcje bezpieczeństwa
 • urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.

 

Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB prowadzi także certyfikację dobrowolną takich wyrobów, jak:

 • odzież robocza
 • tkaniny na odzież ochronną i roboczą
 • tekstylia dla służby zdrowia (nienależące do kategorii wyrobów ochronnych i wyrobów medycznych)
 • okulary przeciwsłoneczne
 • oprawki okularowe
 • soczewki okularowe
 • szynowe systemy kotwiczące
 • linowe systemy kotwiczące
 • materiały przeznaczone do produkcji rękawic ochronnych
 • materiały i elementy konstrukcyjne stosowane w obuwiu.

 

Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych


Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych działa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”

Jako jednostka certyfikująca wyroby Instytut posiada akredytację od dnia 19 grudnia 1994 r. Aktualny certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AC 018.

Zakres akredytacji Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczyc AC 018

Deklaracja Polityki Jakości

Deklaracja Bezstronności

 

Przy Ośrodku Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych działa Rada Zarządzająca w składzie gwarantującym udział wszystkich stron, których interesy wiążą się z procesem certyfikacji, zapewniającym bezstronność oraz brak dominacji którejkolwiek ze stron.

 

CIOP-PIB przyjmuje i rozpatruje każde odwołanie dotyczące postępowania i podjętych decyzji oraz wszelkie skargi i reklamacje dotyczące działalności certyfikacyjnej.

 

Procedura systemu zarządzania PCW-05 "Rozpatrywanie odwołań i skarg"

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Stefko A., Makuła K.: System zarządzania jakością w ocenie zgodności i badaniach środków ochrony indywidualnej, Problemy Jakości, 2016, 4, s. 22-27
 • Dąbrowski M., Drygała-Puto M. : Działalność Komitetu Horyzontalnego jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 14-17
 • Drygała-Puto M., Stefko A.: Procedury oceny zgodności środków ochrony indywidualnej a obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających wyroby na rynek – najczęściej zadawane pytania (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7(514), s. 18-20
 • Drygała-Puto M., Stefko A.: Procedury oceny zgodności środków ochrony indywidualnej a obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających wyroby na rynek (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 6(513), s. 15-19
 • Drygała-Puto M. : Oznaczanie środków ochrony indywidualnej znakiem CE w zamówieniach publicznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 30-32
 • Drygała M., Pietrzak L.: Wdrażanie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w systemach jakości, Q Jakości, 2003, 4
 • Dąbrowski A., J. Więsik, Miareczko B., Jaroszkiewicz J., M.: Bezpieczeństwo użytkowania przenośnych pilarek łańcuchowych do drewna, Targi POLAGRA FARM, Poznań, 2001
 • Miareczko B., Jędrzejewska M.: System oceny zgodności środków ochrony indywidualnej w Polsce, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), CIOP, Kielce, 2001
 • Podgórski D., Miareczko B., Pleban D.: Ocena zgodności maszyn oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia., (W: Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, T.15), CIOP, Warszawa, 2001
 • Dźwiarek M., Kosztowski S., Miareczko B., Missala T.: Modele oceny zgodności bezpieczeństwa wyrobów automatyki, robotyki oraz zintegrowanych systemów wytwarzania. Przewodnik metodyczny do europejskich oraz krajowych modeli oceny zgodności. Centralny Instytut Ochrony pracy., CIOP, 2000
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

UWAGA NA SFAŁSZOWANE CERTYFIKATY CIOP-PIB!

 

W związku z otrzymywanymi przez CIOP-PIB informacjami ostrzegamy przed posługiwaniem się sfałszowanymi certyfikatami oceny typu WE lub badania typu UE, wydanymi przez CIOP-PIB (jednostka notyfikowana nr 1437) na zgodność z dyrektywą 89/686/EWG lub rozporządzeniem 2016/425.

Sfałszowane certyfikaty mogą wyglądać jak dokumenty wystawiane przez CIOP-PIB, zawierać dane i logo CIOP-PIB oraz nieprawdziwe informacje, w szczególności na temat wyrobów będących przedmiotem certyfikatu oraz danych podmiotu gospodarczego, dla którego certyfikaty zostały wystawione.

Przypominamy, że podrobienie lub przerobienie treści i oznakowania certyfikatu (a także jego kserokopii lub skanu) lub użycie takiego dokumentu jako autentycznego wypełnia znamiona przestępstwa z art. 270 § 1 kodeksu karnego.

Informujemy, że na stronie internetowej CIOP-PIB zamieszczony jest wykaz certyfikatów wydanych przez Instytut ze wskazaniem m.in. nazwy i adresu posiadacza certyfikatu oraz nazwy i identyfikacji wyrobu będącego przedmiotem certyfikatu.
W przypadku wątpliwości dotyczących prawdziwości certyfikatów należy kontaktować się z Ośrodkiem Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB (e-mail: ocw@ciop.pl lub agste@ciop.lodz.pl).

Przypominamy również, że każda modyfikacja wyrobu oraz jego dokumentacji technicznej, których dotyczy certyfikat wydany przez CIOP-PIB, powinna być zgłoszona do Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych.

INFORMACJA o podmiotach, którym udowodniono dokonanie fałszerstwa certyfikatu (jego kserokopii lub skanu) lub posłużenie się sfałszowanym certyfikatem będzie zamieszczona na stronie internetowej Instytutu.


 

Oferta Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych:

 

Ocena zgodności wyrobów na oznakowanie CE

Certyfikacja wyrobów w trybie dobrowolnym

 

Klauzula informacyjna RODO

 

Kontakt:

     ocw@ciop.pl, agste@ciop.lodz.pl

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj