Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy jest od połowy lat 90. XX w. akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby. Aktualne kompetencje CIOP-PIB w zakresie certyfikacji wyrobów potwierdza certyfikat akredytacji nr AC 018, przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji - krajowy organ akredytujący.

Od 2004 r. CIOP-PIB ma status jednostki notyfikowanej (nr 1437) w obszarze dyrektyw UE dotyczących następujących grup wyrobów: środków ochrony indywidualnej (89/686/EWG), maszyn (2006/42/WE) oraz urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (2000/14/WE).

Od 2018 r. CIOP-PIB jest jednostką notyfikowaną w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

 

Zakres certyfikacji

W ramach posiadanej notyfikacji Instytut prowadzi ocenę zgodności:

 • wszystkich rodzajów środków ochrony indywidualnej
 • maszyn do obróbki drewna, w tym pilarek tarczowych i taśmowych, strugarek wyrówniarek i grubiarek, obrabiarek kombinowanych, czopiarek, frezarek z pionowym wrzecionem i posuwem ręcznym, przenośnych pilarek łańcuchowych
 • urządzeń ochronnych przeznaczonych do wykrywania obecności osób
 • napędzanych mechanicznie ruchomych osłon blokujących przeznaczonych do stosowania jako zabezpieczenie w maszynach
 • układów logicznych zapewniających funkcje bezpieczeństwa
 • urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.

 

Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB prowadzi także certyfikację dobrowolną takich wyrobów, jak:

 • odzież robocza
 • tkaniny na odzież ochronną i roboczą
 • tekstylia dla służby zdrowia (nienależące do kategorii wyrobów ochronnych i wyrobów medycznych)
 • okulary przeciwsłoneczne
 • oprawki okularowe
 • soczewki okularowe
 • szynowe systemy kotwiczące
 • linowe systemy kotwiczące
 • materiały przeznaczone do produkcji rękawic ochronnych
 • materiały i elementy konstrukcyjne stosowane w obuwiu.

 

Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych


Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych działa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”

Jako jednostka certyfikująca wyroby Instytut posiada akredytację od dnia 19 grudnia 1994 r. Aktualny certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AC 018.

Zakres akredytacji Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczyc AC 018

Deklaracja Polityki Jakości

Deklaracja Bezstronności

 

Przy Ośrodku Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych działa Rada Zarządzająca w składzie gwarantującym udział wszystkich stron, których interesy wiążą się z procesem certyfikacji, zapewniającym bezstronność oraz brak dominacji którejkolwiek ze stron.

 

CIOP-PIB przyjmuje i rozpatruje każde odwołanie dotyczące postępowania i podjętych decyzji oraz wszelkie skargi i reklamacje dotyczące działalności certyfikacyjnej.

 

Procedura systemu zarządzania PCW-05 "Rozpatrywanie odwołań i skarg"

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

UWAGA NA SFAŁSZOWANE CERTYFIKATY CIOP-PIB!

 

W związku z otrzymywanymi przez CIOP-PIB informacjami ostrzegamy przed posługiwaniem się sfałszowanymi certyfikatami oceny typu WE lub badania typu UE, wydanymi przez CIOP-PIB (jednostka notyfikowana nr 1437) na zgodność z dyrektywą 89/686/EWG lub rozporządzeniem 2016/425.

Sfałszowane certyfikaty mogą wyglądać jak dokumenty wystawiane przez CIOP-PIB, zawierać dane i logo CIOP-PIB oraz nieprawdziwe informacje, w szczególności na temat wyrobów będących przedmiotem certyfikatu oraz danych podmiotu gospodarczego, dla którego certyfikaty zostały wystawione.

Przypominamy, że podrobienie lub przerobienie treści i oznakowania certyfikatu (a także jego kserokopii lub skanu) lub użycie takiego dokumentu jako autentycznego wypełnia znamiona przestępstwa z art. 270 § 1 kodeksu karnego.

Informujemy, że na stronie internetowej CIOP-PIB zamieszczony jest wykaz certyfikatów wydanych przez Instytut ze wskazaniem m.in. nazwy i adresu posiadacza certyfikatu oraz nazwy i identyfikacji wyrobu będącego przedmiotem certyfikatu.
W przypadku wątpliwości dotyczących prawdziwości certyfikatów należy kontaktować się z Ośrodkiem Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB (e-mail: ocw@ciop.lodz.pl lub agste@ciop.lodz.pl).

Przypominamy również, że każda modyfikacja wyrobu oraz jego dokumentacji technicznej, których dotyczy certyfikat wydany przez CIOP-PIB, powinna być zgłoszona do Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych.

INFORMACJA o podmiotach, którym udowodniono dokonanie fałszerstwa certyfikatu (jego kserokopii lub skanu) lub posłużenie się sfałszowanym certyfikatem będzie zamieszczona na stronie internetowej Instytutu.


 

Oferta Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych:

 

Ocena zgodności wyrobów na oznakowanie CE

Certyfikacja wyrobów w trybie dobrowolnym

 

Klauzula informacyjna RODO

 

 

Kontakt:

     ocw@ciop.lodz.pl, agste@ciop.lodz.pl

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych
   Kierownik telefon e-mail
   mgr inż. Agnieszka Stefko (42) 648-02-44 agste@ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Ewelina Głąbała (42) 648-02-28 ewgla@ciop.lodz.pl
   techn. Daria Jakiel (42) 648-02-48 dajak@ciop.lodz.pl
   mgr inż. Bogusława Kucikowicz-Gleń (42) 648-02-28 bokuc@ciop.lodz.pl
   mgr inż. Krzysztof Łężak (42) 678-19-63 w. 85 krlez@ciop.lodz.pl