Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Wykaz Projektów
Streszczenie

„Model przecięcia trójwymiarowych struktur antyprzecięciowych”

Kierownik projektu: mgr inż. Paulina Kropidłowska

Streszczenie projektu:

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Konkurs Narodowego Centrum Nauki pn. „PRELUDIUM 20” na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora

 

„Model przecięcia trójwymiarowych struktur antyprzecięciowych”

 

Dofinasowanie: 

200 489 zł (w tym CIOP-PIB: 178 889 zł)

Całkowita wartość:  

200 489 zł (w tym CIOP-PIB: 178 889 zł)

Termin realizacji: 

8.02.2022 - 7.02.2025

 

Opis projektu:

 

Celem projektu jest wytworzenie wiedzy na temat struktury i właściwości elementów trójwymiarowych (3D) aplikowanych na materiał tekstylny w kontekście wpływu ich parametrów geometrycznych na właściwości antyprzecięciowe. W ramach projektu przewiduje się opracowanie metodyki badawczej parametrów geometrycznych, polimerowej struktury trójwymiarowej, z zastosowaniem bezstykowych (optycznych) technik pomiarowych w celu scharakteryzowania ich powierzchni oraz wyznaczenia map topograficznych badanej powierzchni. Dodatkowo przeprowadzone zostaną badania właściwości antyprzecięciowych geometryzowanych powierzchni trójwymiarowych z zastosowaniem różnych rodzajów ostrzy (okrągłych i podłużnych). Na podstawie wyników badań odporności na przecięcie oraz z zastosowaniem symulacji numerycznych określony zostanie wpływ geometryzowanych powierzchni trójwymiarowych na właściwości antyprzecięciowe.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Nauki nr UMO-2021/41/N/ST8/04281 z dnia 8.02.2022 r. Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Lider projektu) i Politechnika ŁódzkaOkres realizacji: 08.02.2022 – 07.02.2025