Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Streszczenie

Program wieloletni pn. „RZĄDOWY PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY” - VI ETAP

Streszczenie projektu:

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Program wieloletni pn. „RZĄDOWY PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA  I WARUNKÓW PRACY”

 - VI ETAP:

Część A: Funkcja 14. Rynek pracy, Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy, Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa, Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy

Część B: Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka, Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom, Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R, Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych

 

Dofinasowanie:

Część A – 70 000 000 zł

Część B – 38 000 000 zł

Całkowita wartość:

Część A – 70 000 000 zł

Część B – 38 000 000 zł

Termin realizacji:

1.01.2023 – 31.12.2025

 

Opis programu:

W 2023 r. rozpoczęto realizację Programu wieloletniego pn. „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy” - VI ETAP ustanowionego na lata 2023-2025 Uchwałą Nr 193/2022 Rady Ministrów z dnia 20 września 2022 r.

Celem głównym Programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Realizowany obecnie Program jest kontynuacją programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r. i zrealizowany w latach 2008–2010, etap II – uchwałą nr 154/2010 Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. i zrealizowany w latach 2011–2013, etap III – uchwałą nr 126/2013 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r. i zrealizowany w latach 2014–2016, etap IV – uchwałą nr 203/2015 Rady Ministrów z dnia 26 października 2015 r. i zrealizowany w latach 2017–2019, etap V – uchwałą nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. i zrealizowany w latach 2020–2022.

Głównym wykonawcą i koordynatorem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Program w części badań naukowych i prac rozwojowych będzie realizowany we współpracy z Ministrem Edukacji i Nauki, a także z 8 krajowymi jednostkami naukowymi.

Program wieloletni pn. „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy” wspomaga realizację zobowiązań Rządu RP wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej (UE), gdyż pełni rolę Krajowej Strategii w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, o której mowa w Komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. Ramy Strategiczne UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027, Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w zmieniającym się świecie pracy, a jednocześnie zapewnia implementację wymienionych Ram Strategicznych UE na poziomie krajowym.

Tematyka Programu jest realizowana przez podjęcie i wykonanie zadań w zakresie służb państwowych (część A) oraz projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (część B).

 

 Okres realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2025