Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Od początku istnienia Instytutu w jego strukturze funkcjonował Dział Planowania - i w przeszłości, i dzisiaj zajmujący się zagadnieniami organizacji i koordynacji badań naukowych, opracowywaniem wieloletnich programów badawczych z udziałem jednostek naukowych w kraju, planów rocznych działalności, a także analizą ich wykonania oraz sporządzaniem dokumentacji sprawozdawczych. Rozwój wielokierunkowej działalności Instytutu w obszarze bezpieczeństwa pracy rzutuje na poszerzanie zadań Działu Planowania, w tym współpracy z jednostkami naukowymi, organami administracji państwowej, przedsiębiorstwami i instytucjami upowszechniającymi rozwiązania techniczne i organizacyjne Instytutu. W ostatniej dekadzie znacznie zwiększyło się zaangażowanie pracowników Instytutu w realizację programów i projektów europejskich oraz międzynarodowych. Skutkuje to szerszą współpracą Działu z koordynatorami i partnerami tego typu projektów z różnych krajów, zarówno w trakcie ich przygotowania, jak i realizacji. Wśród tych partnerów znajdują się m.in. Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), University of Aberdeen (UNIABDN), University of Nottingham (IWHO).
Pracami Działu Planowania kieruje od 1985 r. Bożena Chodelska.  

 

Kontakt:
Kierownik Działu Planowania 
Bożena CHODELSKA 
e-mail: bocho@ciop.pl

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Działu Planowania
Bożena Chodelska
bocho[at]ciop.pl
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Dział Planowania
   Kierownik telefon e-mail
   Bożena Chodelska 46-12 bocho[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr Anna Bartuś - anbar[at]ciop.pl
   mgr inż. Anita Chabowska - ancha[at]ciop.pl
   mgr Alina Kazukiewicz - alkaz[at]ciop.pl
   mgr Ewa Kuźma - ewkuz[at]ciop.pl
   mgr Hanna Leszko-Fula 37-96 hales[at]ciop.pl
   mgr Urszula Myszka - urmys[at]ciop.pl
   techn. Małgorzata Skoczylas - masko[at]ciop.pl
   mgr inż. Bogusława Słowikowska - boslo [at]ciop.pl
   mgr Piotr Szymankiewicz - piszy[at]ciop.pl
   mgr inż. Ewa Świtek - ewswi[at]ciop.pl
   mgr Agnieszka Zając - aggoz[at]ciop.pl