O Ośrodku
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Zadaniem Instytutu jest m.in. zapewnianie użytkownikom dostępu do aktualnej, wiarygodnej informacji krajowej i zagranicznej oraz upowszechnianie i wymiana informacji dotyczących problematyki bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

Zadanie to jest realizowane m.in. za pośrednictwem Biblioteki. Biblioteka od początku istnienia Instytutu gromadzi i udostępnia zbiory piśmiennictwa krajowego i zagranicznego obejmujące pozycje literatury naukowej i popularnonaukowej z dziedziny nauk humanistycznych, technicznych i społecznych, związane z problematyką bezpieczeństwa pracy, a także wydawnictwa o charakterze uniwersalnym.

Zbiory biblioteczne obejmują wydawnictwa zwarte (książki, materiały informacyjne), prace naukowo-badawcze, czasopisma polskie i zagraniczne. Użytkownikami Biblioteki są: pracownicy naukowi i dydaktyczni, studenci publicznych i prywatnych uczelni oraz wyższych szkół zawodowych z całego kraju, uczniowie, pracownicy i pracodawcy z małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy służby bhp. W ramach działań związanych z rozwojem dostępu do elektronicznych źródeł informacji Biblioteka udostępnia bazy zagranicznych czasopism elektronicznych.

Biblioteka Instytutu była jedną z pierwszych bibliotek krajowych wdrażających system ALEPH. Jest członkiem Polskiej Grupy Użytkowników Systemu PolALEPH oraz członkiem International Group of Ex Libris Users (IGeLU).
 

Zakres działalności Ośrodka Informacji Naukowej i Dokumnetacji obejmuje:

 
 • gromadzenie oraz upowszechnianie informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomii i ochrony zdrowia pracowników
 • opracowywanie i budowa systemu informacji naukowo-technicznej z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii z wykorzystaniem komputerowego systemu bibliotecznego - Aleph
 • popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń zawodowych i zasad bezpiecznej pracy, opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii przy wykorzystaniu dostępnych źródeł krajowych i zagranicznych
 • dokumentacja wyników badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa pracy
 • rozbudowa bazy dokumentów cyfrowych
 • przegląd i analiza występowania publikacji w bazach bibliograficznych

Kierownik Ośrodka
Informacji Naukowej i Dokumentacji
dr Witold Sygocki
e-mail: wisyg@ciop.pl

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Ośrodka
dr Witold Sygocki
wisyg@ciop.pl
Pracownie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Sekcja Dokumentacji i Informacji
BIBLIOTEKA
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Sekcja Dokumentacji i Informacji
   telefon e-mail
   dr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel (22) 623-46-73 agmlo@ciop.pl
   mgr Aneta Stańczak-Gąsiewska (22) 623-37-24 anga@ciop.pl
 • BIBLIOTEKA
   telefon e-mail
   mgr Joanna Bulińska (22) 623-36-90 jobul@ciop.pl