Stanowiska pracy
BHP OPERATORA MASZYN RĘCZNYCH Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

 

BHP operatora maszyn ręcznych z napędem elektrycznym

 

"Maszyny ręczne z napędem elektrycznym – wpływ momentów obrotowych na obciążenie mięśniowo-szkieletowe ich operatorów"


Maszyna ręczna przeznaczona do wykonania pracy mechanicznej jest tak skonstruowana, że można ją łatwo przenieść na miejsce pracy, a podczas pracy trzyma się ją w ręku lub prowadzi ręcznie (gdy jest zawieszona). Maszyna ręczna może być np. napędzana silnikiem elektrycznym lub magnetycznie, wtedy nazywana jest elektronarzędziem, choć występują także inne rodzaje napędów, np. pneumatyczny, hydrauliczny, spalinowy i prochowy.

Maszyn ręcznych, np. wiertarki zwłaszcza z napędem elektrycznym, używają zarówno pracownicy, jak i osoby prowadzące prace w gospodarstwach domowych. Do licznej grupy powszechnie użytkowanych maszyn ręcznych z napędem elektrycznym należą m.in.: frezarki, wiertarki, gwinciarki, wkrętarki, szlifierki, polerki, klucze udarowe. Według przeprowadzonych badań rynkowych wzrost zapotrzebowania na maszyny ręczne na świecie wynosił średnio 4,4%, osiągając w 2015 roku wartość ok. 27,3 mld USD [1].

W serwisie omówiono wpływ momentów obrotowych podczas użytkowania maszyn ręcznych (a zwłaszcza z napędem elektrycznym) na powstawanie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego ich operatorów oraz działań prewencyjnych związanych z tymi zagrożeniami.

 

 

 

Autorzy:  dr inż. Andrzej Dąbrowski, dr Tomasz Tokarski, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Źródło: Publikacja pt. "Maszyny ręczne z napędem elektrycznym – wpływ momentów obrotowych na obciążenie mięśniowo-szkieletowe ich operatorów", CIOP-PIB, 2016 r.

Publikację opracowano w ramach III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" (2014–2016) finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Projekt badawczy nr I.P.11 pn. „Badania wpływu momentów obrotowych maszyn ręcznych na powstawanie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego operatorów”

 

 

 

 

___________________________


[1] Analiza sektora narzędziowego w powiecie bytowskim. Strategia i kwalifikacje – nasze narzę-dzia na zmiany w gospodarce. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-nego. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i mo-dernizacyjnych w regionie. Program operacyjny Kapitał ludzki. Gdańsk, sierpień 2011, źródło: www.powiatbytowski.pl/download/sektor_narzedziowy.pdf [dostęp: 15.07.2016 r.].