Zakład Zagrożeń Fizycznych
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Do szkodliwych czynników fizycznych w środowisku pracy zalicza się miedzy innymi hałas, hałas ultradźwiękowy, hałas infradźwiękowy, drgania mechaniczne, pola elektromagnetyczne, nielaserowe promieniowanie optyczne. Czynniki te, w odróżnieniu od innych szkodliwych czynników środowiska pracy, charakteryzują się tym, że występują wyłącznie jako różne rodzaje energii lub sił.
Zakład Zagrożeń Fizycznych prowadzi działalność dotyczącą identyfikacji źródeł, opracowywania metod badań, oceny i zwalczania następujących zagrożeń: wibroakustycznych; mechanicznych; związanych z systemami sterowania; promieniowaniem optycznym; elektromagnetycznych. Zakład prowadzi także działalność w zakresie zastosowań mechatroniki, technik informacyjnych i telekomunikacyjnych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zakres działalności Zakładu obejmuje:

 

   • opracowywanie metod pomiaru i oceny hałasu oraz hałasu infradźwiękowego i ultradźwiękowego,
   • opracowywanie rozwiązań ograniczających emisję hałasu, hałasu infradźwiękowego i ultradźwiękowego u źródła,
   • opracowywanie metod badania hal przemysłowych i innych pomieszczeń oraz procesów technologicznych z punktu widzenia zmniejszenia zagrożenia hałasem i z uwzględnieniem komfortu akustycznego,
   • opracowywanie metod badań oraz założeń do projektowania i oceny zabezpieczeń przeciwhałasowych (kabin i obudów dźwiękoszczelnych, ekranów, tłumików, ustrojów dźwiękochłonnych itp.),
   • opracowywanie metod badań oddziaływania hałasu na narząd słuchu oraz pozasłuchowych skutków hałasu,
   • opracowywanie metod badań, oceny skuteczności oraz doboru środków ochrony słuchu,
   • prowadzenie badań środków ochrony słuchu na potrzeby oceny zgodności,
   • projektowanie i badania algorytmów oraz układów sterowania i cyfrowego przetwarzania sygnałów stosowanych w ograniczaniu zagrożeń wibroakustycznych,
   • badania technik obrazowania akustycznego i ich zastosowanie w zwalczaniu zagrożeń hałasem,
   • opracowanie metod badań percepcji dźwięków z wykorzystaniem technik dźwięku przetworzonego,
   • opracowanie nowych rozwiązań systemów aktywnej redukcji hałasu,
   • opracowywanie metod pomiaru i oceny drgań mechanicznych,
   • opracowywanie rozwiązań ograniczających generowanie szkodliwych drgań u źródła,
   • opracowywanie metod badań oraz założeń do projektowania i oceny zabezpieczeń przed drganiami przenoszonymi na organizm człowieka z narzędzi i z podłoża,
   • badania środków ochrony indywidualnej chroniących przed drganiami, w szczególności na potrzeby oceny zgodności,
   • badanie skuteczności ochron antywibracyjnych,
   • opracowywanie metod pomiaru, oceny i ograniczania ryzyka związanego z promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i nadfioletowym oraz laserowym,
   • analizy i ustalanie parametrów oświetlenia dla różnych rodzajów zadań wzrokowych i różnych użytkowników oraz oceny oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy;
   • opracowywanie ocen dotyczących zagrożeń promieniowaniem optycznym oraz oświetlenia miejsc pracy
   • analizy zjawisk związanych z występowaniem zagrożeń mechanicznych,
   • opracowywanie metod oceny i ograniczania ryzyka urazowego na stanowiskach pracy, w tym inteligentnych, układów i systemów mechatronicznych zwiększających komfort i bezpieczeństwo w środowisku pracy,
   • prowadzenie badań i oceny drabin, systemów ochronnych, systemów sterowania maszynami oraz elektroizolacyjnego wyposażenia ochronnego i innych urządzeń stosowanych w procesie pracy, pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym na potrzeby oceny zgodności,
   • komputerowe modelowanie i symulacja zagrożeń wypadkowych na stanowiskach pracy,
   • stosowanie technik rzeczywistości wirtualnej do prowadzenia analiz, wspierania projektowania stanowisk pracy i tworzenia nowych metod szkoleń w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
   • analizy zjawisk elektromagnetycznych w środowisku pracy,
   • badania i oceny zagrożeń powodowanych przez pole elektromagnetyczne,
   • opracowywanie, badania i oceny skuteczności rozwiązań eliminujących lub ograniczających zagrożenia powodowane przez pole elektromagnetyczne,
   • opracowywanie ocen dotyczących zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku pracy i życia pozazawodowego (z wykorzystaniem zaawansowanych technik pomiarowych i modelowania komputerowego),
   • wzorcowanie przyrządów do pomiaru pola elektromagnetycznego.

 


Kierownik Zakładu Zagrożeń Fizycznych
dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. CIOP-PIB
e-mail: daple@ciop.pl

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. CIOP-PIB
daple@ciop.pl
tel. (22) 623-32-98
 
Z-ca Kierownika Zakładu
dr hab. inż. Jolanta Karpowicz 
jokar@ciop.pl
tel.: (22) 623 46 50
 
Z-ca Kierownika Zakładu
dr inż. Leszek Morzyński
lmorzyns@ciop.pl
tel.: (22) 623 32 97
 
 
Sekretariat
Agnieszka Budziak
agbud@ciop.pl
tel. (22) 623-46-90
 
Pracownie Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Zagrożeń Akustycznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Jan Radosz (22) 623-32-99 jarad@ciop.pl
   telefon e-mail
   inż. Bartosz Kowalski (22) 623-36-70 bakow@ciop.pl
   dr inż. Emil Kozłowski (22) 623-32-94 emkoz@ciop.pl
   dr inż. Grzegorz Makarewicz (22) 623-36-71 grmak@ciop.pl
   dr inż. Leszek Morzyński (22) 623-32-97 lmorzyns@ciop.pl
   mgr inż. Grzegorz Szczepański (22) 623-36-72 grszc@ciop.pl
   mgr Bartosz Tłuczkiewicz (22) 623-32-93 batlu@ciop.pl
   lic. Bartosz Ziółkowski (22) 623-32-92 bazio@ciop.pl
 • Pracownia Drgań Mechanicznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Piotr Kowalski (22) 623-32-53 pikow@ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Adrian Alikowski (22) 623-32-14 adali@ciop.pl
   dr inż. Jacek Zając (22) 623-32-13 jazaj@ciop.pl
 • Pracownia Mechatroniki i Bezpieczeństwa Technicznego
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Jarosław Jankowski (22) 623-32-10 jajan@ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Dariusz Filipek (22) 623-32-12 dafil@ciop.pl
   mgr inż. Józef Gierasimiuk - jogie@ciop.pl
   techn. Bogusława Orzechowska - boorz@ciop.pl
 • Pracownia Promieniowania Optycznego
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Jacek Kubica (22) 623-46-34 jakub@ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Michał Kwiatkowski (22) 623-32-26 mikwi@ciop.pl
   mgr inż. Andrzej Pawlak (22) 623-46-75 anpaw@ciop.pl
 • Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Andrzej Grabowski, prof. Instytutu (22) 623-46-38 angra@ciop.pl
   telefon e-mail
   inż. Marek Gromadzki (22) 623-46-08 magro@ciop.pl
   dr inż. Dariusz Kalwasiński (22) 623-46-08 dakal@ciop.pl
   mgr Mariusz Kowalski (22) 623-32-11 makow@ciop.pl
   inż. Jędrzej Ozimek (22) 623-46-08 jeozi@ciop.pl
   inż. Zuzanna Urbańska (22) 623-46-08 zuurb@ciop.pl
 • Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Patryk Zradziński (22) 623-32-25 pazra@ciop.pl
   telefon e-mail
   dr hab. inż. Krzysztof Gryz (22) 623-46-49 krgry@ciop.pl