Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Już ponad 20 lat temu podjęto badania nad opracowaniem metod i stanowisk do badań certyfikacyjnych maszyn oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (ochronników słuchu, rękawic do ochrony przed drganiami mechanicznymi, kabin dla operatorów maszyn i urządzeń) pod względem spełnienia wymagań bezpieczeństwa pracy i ergonomii, zgodnych z wymaganiami dyrektyw i norm europejskich. W Zakładzie Zagrożeń Wibroakustycznych pracowano także nad aktywnymi metodami redukcji hałasu z zastosowaniem algorytmów genetycznych, metodami i wytycznymi do projektowania dźwiękowych sygnałów bezpieczeństwa, a także metodami oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne.

 

Prace badawcze Zakładu obejmują:

  • rozpoznanie stanu zagrożenia hałasem i drganiami w środowisku pracy
 • opracowywanie i doskonalenie metod pomiaru oraz oceny hałasu i drgań na stanowiskach pracy oraz maszyn
 • badania wpływu hałasu i drgań na organizm człowieka, w tym w zakresie oddziaływania szkodliwego i uciążliwego
 • opracowywanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych ograniczenia hałasu i drgań u źródła ich powstawania (w maszynach i urządzeniach) i na drodze ich rozprzestrzeniania oraz na stanowiskach pracy
 • opracowywanie nowych metod badań ochronników słuchu oraz ochron przeznaczonych do tłumienia drgań

 

W wyniku prowadzonych badań opracowano m.in. układy aktywnej redukcji hałasu działające z wykorzystaniem algorytmów genetycznych, a także układ aktywnej redukcji hałasu umożliwiający ograniczenie hałasu docierającego do kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, pochodzącego od sygnalizatora akustycznego oraz model siedziska z semi-aktywnym układem redukcji drgań opartym na tłumieniu magnetoreologicznym.

 

Opracowano metody pomiaru i oceny hałasu na stanowiskach pracy w zakresie infra i ultradźwiękowym, pomiaru emisji hałasu maszyn, w tym metody skaningowe wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu ultradźwiękowego, metody pomiaru i oceny hałasu muzycznego oraz impulsowego, w szczególności z broni palnej, a także metodę łącznej oceny drgań ogólnych i działających przez kończyny

 

Prowadzone obecnie badania w zakresie wibroakustyki dotyczą przede wszystkim:

 • metod pomiaru oraz właściwości dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych materiałów i elementów obudów w zakresie hałasu wysokoczęstotliwościowego
 • metod kształtowania właściwości pomieszczeń edukacyjnych pod względem uzyskania dobrej zrozumiałości mowy oraz minimalizacji wysiłku głosowego nauczycieli
 • metod pomiaru i oceny hałasu ultradźwiękowego, w tym określenia metod obliczania niepewności pomiarów
 • zastosowania materiałów piezoelektrycznych do pomiaru parametrów drgań mechanicznych na stanowiskach pracy
 • nowych materiałów i struktur przeznaczonych do ochrony przed drganiami mechanicznymi
 • niepewności pomiarów drgań mechanicznych na stanowiskach pracy
 • zastosowania sieci neuronowych i algorytmów genetycznych w układach aktywnej redukcji hałasu
 • zastosowania aktywnych struktur inteligentnych do ograniczania hałasu wytwarzanego przez maszyny i urządzenia
 • efektywnego systemu szkolenia dla osób stosujących ochronniki słuchu
 • układów pomiarowych nadzoru prawidłowej oceny zagrożenia hałasem osób stosujących nauszniki przeciwhałasowe

 

Oferta Zakładu:

 • badania maszyn i urządzeń oraz ochronników słuchu, rękawic antywibracyjnych na zgodność z dyrektywami UE
 • badania i ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas, hałas ultradźwiękowy, hałas impulsowy oraz drgania mechaniczne
 • ocena emisji hałasu maszyn i urządzeń
 • opracowywanie wytycznych do redukcji hałasu i drgań, a także nowoczesnych systemów redukcji hałasu, w tym systemów aktywnych
 • komputerowy dobór ochronników słuchu odpowiednio do poziomu hałasu
 • opracowywanie dedykowanych serwisów internetowych ukierunkowanych na profilaktykę zagrożeń wibroakustycznych
 • dobór rękawic antywibracyjnych do narzędzi
 • testy wibracyjne maszyn, urządzeń i wyrobów
 • ocena percepcji sygnałów ostrzegawczych pojazdów przez osoby stosujące
  ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem w warunkach występowania
  hałasu impulsowego wytwarzanego w przemyśle oraz ocena percepcji komend
  słownych przez osoby stosujące ochronniki słuchu z regulowanym
  tłumieniem w obecności hałasu impulsowego
 • wykonanie badań i oceny właściwościowi akustycznych pomieszczeń biurowych open space
 • wykonanie wytycznych do projektu akustycznego dostosowania pomieszczeń biurowych open space do obowiązującego standardu
 • określenie skuteczności ochrony akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych źródeł w zakresie częstotliwości 20 – 40 kHz
 • określenie poziomu mocy akustycznej, poziomu ciśnienia akustycznego emisji oraz charakterystyki kierunkowej emisji energii akustycznej źródeł dźwięku w zakresie częstotliwości 20 – 40 kHz


Kierownik Zakładu Zagrożeń Wibroakustycznych
dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. CIOP-PIB
e-mail: daple@ciop.pl

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. CIOP-PIB
daple@ciop.pl
tel. (22) 623-32-98
 
Sekretariat
Agnieszka Budziak
agbud@ciop.pl
tel. (22) 623-46-90
 
Pracownie Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu
Pracownia Drgań Mechanicznych
Pracownia Przetwarzania Dźwięku
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Zwalczania Hałasu
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Jan Radosz (22) 623-32-99 jarad@ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Emil Kozłowski (22) 623-32-94 emkoz@ciop.pl
   dr hab. inż. Witold Mikulski, prof. Instytutu (22) 623-32-89 wimik@ciop.pl
 • Pracownia Drgań Mechanicznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Piotr Kowalski (22) 623-32-53 pikow@ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Adrian Alikowski (22) 623-32-14 adali@ciop.pl
   dr inż. Jacek Zając (22) 623-32-13 jazaj@ciop.pl
 • Pracownia Przetwarzania Dźwięku
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Leszek Morzyński (22) 623-32-97 lmorzyns@ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Grzegorz Makarewicz (22) 623-36-71 grmak@ciop.pl
   Marlena Podleśna (22) 623-36-70 mapod@ciop.pl
   mgr inż. Grzegorz Szczepański (22) 623-36-72 grszc@ciop.pl