Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Wykaz certyfikatów
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 

Porozumienie PJN

   
 
Ocena zgodności wyrobów na oznakowanie CE

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy prowadzi ocenę zgodności środków ochrony indywidualnej, maszyn i elementów bezpieczeństwa oraz urządzeń podlegających ograniczeniu emisji hałasu zgodnie z wymaganiami:

 


  • Rozporządzenia (UE) nr 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.03.2016), więcej ...
  • dyrektywy 89/686/EWG wprowadzonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 - Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 2019.06.06 - Rozporządzeniem Dz. U. 2019 poz. 966), więcej ...
  • dyrektywy 2006/42/WE wprowadzonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), więcej ...
  • dyrektywy 2000/14/WE wprowadzonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 263, poz. 2202), więcej ...
 

 

KONTAKT:

Kierownik Ośrodka Certyfikacji

Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych
mgr inż. Agnieszka Stefko
e-mail: agste@ciop.lodz.pl