Instytut realizuje projekty badawcze oraz rozwojowe i upowszechnia ich wyniki m.in. dzięki bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami. Prowadzone są także projekty (w tym badawcze) dotyczące metod i środków promowania bezpieczeństwa pracy oraz upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat  zagrożeń zawodowych i zasad bezpiecznej pracy.

Główne kierunki działań Instytutu w tym zakresie obejmują organizowanie krajowych oraz międzynarodowych konferencji i seminariów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także promowanie i upowszechnianie wyników projektów badawczych oraz rozwojowych podczas krajowych i międzynarodowych targów, wystaw oraz pokazów związanych z bezpieczeństwem pracy.

Od kilkunastu lat w ramach działalności promocyjnej Instytutu są organizowane kampanie społeczne poświęcone tematyce bezpieczeństwa pracy. Od 2002 r. Instytut jest organizatorem krajowych edycji europejskich kampanii informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, a od roku 2008 organizuje także roczne, ogólnopolskie kampanie społeczne dotyczące tematyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, przygotowywane specjalnie z myślą o potrzebach polskich przedsiębiorstw.

Ważną sferą działalności Instytutu jest organizowanie konkursów artystycznych poświęconych problematyce bezpieczeństwa i zdrowia w środowiskach pracowniczych i uczniowskich. W ramach tej działalności organizowane są konkursy na plakat o tematyce związanej z ochroną pracy dla profesjonalistów, konkursy fotograficzne i filmowe oraz konkursy plastyczne promujące bezpieczne zachowania dla dzieci i młodzieży.

Istotnym elementem działalności promocyjnej i upowszechniającej Instytutu realizowanej przez Ośrodek Promocji jest także współpraca z mediami  na rzecz promowania kultury bezpieczeństwa, a także komunikowanie tematyki bezpieczeństwa pracy w przestrzeni społecznej.

 

Przy Instytucie funkcjonują  struktury sieciowe: Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (od 1998 r.), Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB (od 2004 r.) oraz sieć Regionalnych Ośrodków BHP. Ośrodek Promocji i Wdrażania koordynuje działania związane z aktywnością ww. struktur oraz ich aktywnym współdziałaniem z Instytutem.

 

Ośrodek uczestniczy również we współpracy Instytutu z organizacjami międzynarodowymi, w szczególności w zakresie upowszechniania informacji oraz promowania bezpieczeństwa pracy. W Ośrodku realizowana jest współpraca z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), w szczególności planowanie i realizacja zadań Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (tzw. Focal Point).  
W Ośrodku Promocji i Wdrażania realizowane są także zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS.

 

Ważnym obszarem działalności Ośrodka jest prowadzenie prac na rzecz wspierania wdrażania i komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych przez Instytut.

Główne kierunki działalności Ośrodka Promocji:

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Ośrodka
mgr Agnieszka Szczygielska
agasz@ciop.pl
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Sekcja Wdrażania
   telefon e-mail
   mgr Karolina Kucper (22) 623-37-34 kafar@ciop.pl
   Anna Machałowska (22) 623-36-83 anmah@ciop.pl
   mgr Marzena Malińska (22) 623-37-34 mamal@ciop.pl
 • Sekcja Promocji i Upowszechniania
   telefon e-mail
   mgr Aneta Kleczkowska (22) 623-32-88 ankle@ciop.pl
 • Sekcja Komunikacji Społecznej
   telefon e-mail
   mgr Wioletta Klimaszewska (22) 623-36-77 wikli@ciop.pl
   mgr Dorota Pięta (22) 623-37-22 dopie@ciop.pl
Lista Projektów
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie diagnozy i prognozowanie trendów rozwoju rynku środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w Polsce
Kierownik projektu - mgr Magdalena Dobrzyńska / mgr Karolina Kucper
Wykonawcy -
zobacz więcej
Upowszechnianie i promocja opracowań Instytutu na rzecz kształtowania warunków pracy i życia z wykorzystaniem m.in. targów, wystaw, konferencji i konkursów
Kierownik projektu - mgr Aneta Kleczkowska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Rozwój i koordynowanie działalności struktur sieciowych przedsiębiorstw na rzecz po-prawy warunków pracy w Polsce
Kierownik projektu - mgr inż. Alfred Brzozowski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy ma na celu budowanie partnerskich kontaktów między Instytutem a przedsiębiorstwami, reprezentowanymi przez pracodawców i pracowników, którzy wykorzystują w praktyce osiągnięcia nauki i techniki w kształtowaniu warunków pracy zgodnie z wymaganiami polskiego prawa oraz prawa UE.

 

 

Targi i wystawy
   
Konferencje i seminaria
   
Konkursy