Zespół Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB zaprasza do uczestnictwa w badaniach biegłości!
Jako ubiegający się o akredytację organizator badań biegłości posiadamy wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.

Badania biegłości, zgodnie z definicją podaną w ISO/IEC Guide 43-1:1997, są postrzegane jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi pomagających laboratoriom wykazać ich kompetencje jednostce akredytującej lub innym stronom trzecim. Badania biegłości umożliwiają laboratoriom monitorowanie realizacji badań, dzięki czemu mogą być zidentyfikowane długoterminowe trendy oraz rozważone wszelkie niezbędne działania korygujące lub zapobiegawcze.

Oferujemy organizację programu badania biegłości w zakresie:

 1. odporności na przekłucie rękawic ochronnych wg PN-EN 388:2006

 2. odporności materiałów na przesiąkanie cieczy (metoda rynny) wg PN-EN ISO 6530:2008.

 

 

1. Rękawice ochronne – badanie dporności na przekłucie
    wg PN-EN 388:2006 (program: PT-1/NO5)

Celem programu badań biegłości jest ocena rezultatów uzyskanych przez uczestników badań biegłości w zakresie wyznaczania odporności na przekłucie rękawic ochronnych. Na podstawie uzyskanych wyników zostanie określona wartość siły powodująca przekłucie próbki.

Opłata za uczestnictwo w badaniach biegłości wynosi 1 573,20 zł + 23% VAT. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa.

Kontakt:

Pracownia Ochron Rąk i Nóg
Kierownik Pracowni:
dr hab. inż. Emilia Irzmańska, emirz@ciop.lodz.pl, 42 648 02 46
Koordynator badań biegłości:
mgr inż. Paulina Kropidłowska, pawoj@ciop.lodz.pl, 42 678 10 75 (w. 50)

 

 

 

2. Odzież ochronna – badanie odporności materiałów
    na przesiąkanie cieczy  (metoda rynny)
    wg PN-EN ISO 6530:2008
(program: PT-1/NO3)


Na podstawie uzyskanych wyników zostanie obliczony wskaźnik: przesiąkliwości IP[%], niezwilżalności IR[%] i indeks absorpcji IA[%]

Opłata za uczestnictwo w badaniach biegłości wynosi 1678,08 zł + 23% VAT. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa.

Kontakt:

Pracownia Odzieży Ochronnej
Kierownik Pracowni:
dr inż. Grażyna Bartkowiak, grbar@ciop.lodz.pl, 42 648 02 32
Koordynator badań biegłości:
dr inż. Sylwia Krzemińska, sykrz@ciop.lodz.pl, 42 648 02 36

 

 

Laboratoria uczestniczące w badaniach biegłości powinny posiadać aparaturę do badań oraz dodatkowy sprzęt i materiały spełniające wymagania PN-EN 388:2006
lub PN-EN ISO 6530:2008.

 

Do uczestnictwa w badaniach biegłości zapraszamy laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2005
lub laboratoria posiadające wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami
PN-EN ISO/IEC 17025:2005.