Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) serdecznie zaprasza do uczestnictwa w akredytowanych programach badań biegłości.

Zakres akredytacji CIOP-PIB nr PT-008, obejmuje:

 • Badania biegłości w zakresie badań hałasu na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9612:2011 (strategia 1 – pomiary z podziałem na czynności) oraz PN-N-01307:1994
 • Badania biegłości w zakresie pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
 • Badania biegłości w zakresie natężenia napromienienia nielaserowego promieniowania optycznego zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 14255-1:2010 Pomiar i ocena ekspozycji osób na niespójne promieniowanie optyczne. Część 1: Promieniowanie nadfioletowe emitowane przez źródła sztuczne na stanowisku pracy oraz PN-EN 14255-2:2010 Pomiar i ocena ekspozycji osób na niespójne promieniowanie optyczne. Część 2: Promieniowanie widzialne i podczerwone emitowane przez źródła sztuczne na stanowisku pracy

Badania biegłości, zgodnie z definicją podaną w PN-EN ISO/IEC 17043:2011, są postrzegane jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi pomagających laboratoriom wykazać ich kompetencje jednostce akredytującej lub innym stronom trzecim. Badania biegłości umożliwiają laboratoriom monitorowanie realizacji badań, dzięki czemu mogą być zidentyfikowane długoterminowe trendy oraz rozważone wszelkie niezbędne działania korygujące lub zapobiegawcze.


Polityka Bezstronności i Poufności


Polityka Jakości

Hałas

Nazwa programu: Badania hałasu na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9612:2011 (strategia 1 – pomiary z podziałem na czynności) oraz PN-N-01307:1994

Termin badania biegłości: 23-27.09.2024 r.

Koszt udziału: Informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Miejsce: ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, budynek B, pokój 41

Oferujemy organizację programu badania biegłości w zakresie badań hałasu na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9612:2011 (strategia 1 – pomiary z podziałem na czynności) oraz PN-N-01307:1994.
Ogólnym celem badania jest potwierdzenie zdolności laboratoriów w zakresie pomiarów hałasu w środowisku pracy na podstawie porównań międzylaboratoryjnych. Badania są wykonywane w kontrolowanych warunkach środowiskowych na uprzednio przygotowanym przez organizatora stanowisku pracy wyposażonym we wzorcowe źródło dźwięku.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa oraz o zapoznanie się z informacją o badaniach biegłości i instrukcją badań biegłości

 • Karta uczestnictwa (dokumenty zgłoszeniowe zostaną umieszczone do dnia 31.03.2024 r.)
 • Informacja o badaniach biegłości (dokumenty zgłoszeniowe zostaną umieszczone do dnia 31.03.2024 r.)
 • Instrukcja badań biegłości

Kontakt:
Koordynator: dr inż. Jan Radosz
proftest@ciop.pl, tel.: 22 623 32 99
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Zagrożeń Fizycznych
Pracownia Zagrożeń Akustycznych
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Laboratorium przystępujące do badań biegłości powinno wykonywać badania (akredytowane lub nieakredytowane) zgodnie z wymaganiami norm:

 • PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów
 • PN-EN ISO 9612:2011 Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas. Metoda techniczna

Oświetlenie elektryczne

Nazwa programu: Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - Runda nr 2

Termin badania biegłości: 23-27.09.2024 r.

Koszt udziału: Informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Miejsce: ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, budynek A, pokój 402

Oferujemy organizację programu badania biegłości w zakresie:

 • Prowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2012 lub PN-EN 12464-1:2022-01E Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Obiektem badań biegłości będzie oświetlenie elektryczne w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu laboratoryjnym bez udziału światła dziennego. Mierzoną wielkością będzie natężenie oświetlenia elektrycznego. Pomiary wykonywane będą w określonej przez organizatora badań liczbie punktów pomiarowych na określonych obszarach pomiarowych. Do analizy wyników zostaną wykorzystane wartości średnie natężenia oświetlenia elektrycznego (Eśr) oraz równomierności oświetlenia (U0) w poszczególnych obszarach.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o wypełnienie załączonej karty uczestnictwa oraz o zapoznanie się z odpowiednimi dokumentami: informacją o badaniach biegłości i instrukcją badań biegłości

 • Karta uczestnictwa (Informacje będą aktualizowane na bieżąco)
 • Informacja o badaniach biegłości (Informacje będą aktualizowane na bieżąco)
 • Instrukcja badań biegłości

Kontakt:
Koordynator: dr hab. inż. Agnieszka Wolska, profesor Instytutu
e-mail: agwol@ciop.pl; tel. 22 623 46 55

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Laboratorium przystępujące do badań biegłości powinno wykonywać badania (akredytowane lub nieakredytowane) zgodnie z własną metodyką badawczą opartą na procedurach ustanowionych przez laboratorium z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 12464-1:2012 lub PN-EN 12464-1:2022-01E.

Promieniowanie optyczne

Nazwa programu: Pomiar natężenia napromienienia nielaserowego promieniowania optycznego - Runda nr 2

Termin badania biegłości: Informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Koszt udziału: Informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Miejsce: ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, budynek B, pokój 259

Oferujemy organizację programu badania biegłości w zakresie:

 • Prowadzenia pomiarów natężenia napromienienia nielaserowego promieniowania optycznego zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 14255-1:2010 "Pomiar i ocena ekspozycji osób na niespójne promieniowanie optyczne. Część 1: Promieniowanie nadfioletowe emitowane przez źródła sztuczne na stanowisku pracy" oraz PN-EN 14255-2:2010 "Pomiar i ocena ekspozycji osób na niespójne promieniowanie optyczne. Część 2: Promieniowanie widzialne i podczerwone emitowane przez źródła sztuczne na stanowisku pracy"

Obiektem badań biegłości jest natężenie napromienienia promieniowania optycznego emitowanego przez wzorcową lampę halogenową OL 200IR o mocy 1000 W, zasilaną przy użyciu programowanego, stabilizowanego źródła prądowego. Zakres widma 180-3000 nm.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o wypełnienie załączonej karty uczestnictwa oraz o zapoznanie się z odpowiednimi dokumentami: informacją o badaniach biegłości i instrukcją badań biegłości

Kontakt:
Koordynator: dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. Instytutu
e-mail: agwol@ciop.pl; tel. 22 623 46 55

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Laboratorium przystępujące do badań biegłości powinno wykonywać badania (akredytowane lub nieakredytowane) zgodnie z własną metodyką badawczą opartą na procedurach ustanowionych przez laboratorium z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 14255-1:2010 i PN-EN 14255-2:2010.