wspomagająca zadania związane z oceną narażenia i ryzyka zawodowego
spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy
  WYSZUKIWANIE w bazie substancji
  

AKTUALNOŚCI

31 lipiec 2020
W 2 numerze PiMOŚP z 2020 r. ukazały się nowe metody oznaczania czynników szkodliwych w środowisku pracy, tj. 5-Fluorouracyl – frakcja wdychalna, izocyjanian cykloheksylu oraz izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu …news3

23 czerwiec 2020
Na 95. Posiedzeniu Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy przedstawiono prezentację nt.: „Pomiary podczas prac w narażeniu na frakcję respirabilną krzemionki krystalicznej powstającą w procesie pracy w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych” ... news3

20 maj 2020
Ukazały się nowe metody oznaczania 2-Nitroanizolu i Propan-2-olu w PiMOŚP ... news3

10 luty 2020
UWAGA zmiany w Wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
7 lutego 2020 r. ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ... news3

DEFINICJE

DEFINICJE
Zbiór definicji związanych z występowaniem/stosowaniem substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy

OCENA NARAŻENIA

OCENA NARAŻENIA
Informacje z zakresu oceny narażenia związanego z występowaniem substancji chemicznych na stanowisku pracy

OCENA RYZYKA

OCENA RYZYKA
Substancje chemiczne w środowisku pracy - metody oceny ryzyka i działania prewencyjne

PODSTAWY PRAWNE

PODSTAWY PRAWNE
Zbiór obowiązujących aktów prawnych krajowych i UE dotyczących substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE
Istotne informacje na temat substancji chemicznych o ustalonych wartościach normatywów higienicznych

BAZA WYNIKÓW POMIARÓW

BAZA WYNIKÓW POMIARÓW
Zbiór rzeczywistych wyników pomiarów substancji chemicznych i oceny ryzyka zawodowego w przykładowych zakładach pracy

BAZA DOTYCZĄCA PYŁÓW

BAZA DOTYCZĄCA PYŁÓW
Materiał dotyczący oceny narażenia zawodowego na pyły oraz przykładowe wyniki pomiarów w wybranych procesach technologicznych

DOBRE PRAKTYKI

PROGRAM - JAKOŚCIOWA METODA OCENY RYZYKA
Program do oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych stwarzających zagrożenie na wybranym stanowisku pracy metodą uproszczoną

MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE

MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE
Zbiór materiałów informacyjnych, poradników i zaleceń z dziedziny zagrożeń chemicznych i pyłowych, opracowanych w CIOP-PIB