Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Wypadki i incydenty w transporcie kolejowym

19 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz.U. poz. 369). Z kolei 21 kwietnia 2016 r. ogłoszono rozporządzenie MIB z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego (Dz. U. poz. 560).

 

Pierwsze z omawianych rozporządzeń wydano na podstawie art. 28n ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1297, z późn. zm.). Określa ono sposób powiadamiania o poważnych wypadkach, wypadkach i incydentach w transporcie kolejowym, sposób powoływania przewodniczącego komisji kolejowej, a także prowadzenia postępowania i tryb pracy komisji kolejowych. Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych (Dz.U. poz. 593), które utraciło moc 1 mara 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. poz. 1741).

Podstawą do wydania drugiego omawianego rozporządzenia jest art. 281 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1297, z późn. zm.). Zmiana ma na celu umożliwienie wdrożenia zmodyfikowanego mechanizmu badania poważnych wypadków, wypadków i incydentów przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, wprowadzonego ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. poz. 1741). Rozporządzenie zmienia m in. załącznik, określający zawartość raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego. Zgodnie z § 2 rozporządzenia, do raportów z postępowań wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie z 21 kwietnia br. weszło w życie 6 maja 2016 r.

 

Oprac. Anna Gałązka
specjalistka ds. legislacji
BP 5/2016