Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Konkursy na dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej prowadzonych przez płatników składek - nowe regulacje

 

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. poz. 2179). Wprowadzane w ustawie z dnia z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1773 i 2120) zmiany nowelizują, a także dodają, przepisy dotyczące konkursu ogłaszanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej prowadzonych przez płatników składek.

 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 37 ust 1 ustawy, w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa się corocznie kwotę wydatków na prewencję wypadkową, pokrywanych ze środków finansowych zgromadzonych w funduszu wypadkowym, w wysokości od 1,00% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dany rok budżetowy. Art. 37 ustawy uzupełniono też o przepisy umożliwiające przekazanie, na podstawie zawartej umowy, wykonywania określonych działań z zakresu działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych związanej z dofinansowaniem działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej prowadzonych przez płatników składek - Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy - Państwowemu Instytutowi Badawczemu utworzonemu na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 1950 r. o utworzeniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (Dz.U. poz. 139).

Zgodnie z nowo dodanym art. 37a wybór projektów objętych dofinansowaniem następuje w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa Zakładu. Konkurs ogłaszany jest raz w roku, a termin składania wniosków określony jest w ogłoszeniu o konkursie. Wybór projektów, które mogą być objęte dofinansowaniem, dokonywany będzie nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie. Maksymalna wysokość dofinansowania, zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy, jest uzależniona od liczby osób, za które płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (np.: udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od 1 do 9 osób - wynosi do 90% szacowanej wartości projektu). Szacowaną wartość projektu określa płatnik składek we wniosku o dofinansowanie projektu (projektem, w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy, są działania inwestycyjne lub inwestycyjno-doradcze skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, o określonej przez płatnika składek wartości, prowadzone w ustalonych ramach czasowych).

Regulamin konkursu ustala Prezes Zakładu. Udział w nim może brać płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
  2. nie zalega z opłacaniem podatków;
  3. nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Zgodnie z art. 37f ust. 1 ustawy w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych płatnikowi składek, którego projekt o dofinansowanie nie został umieszczony na liście rankingowej projektów, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy zmieniającej, Prezes Zakładu powinien ogłosić konkurs nie później niż do 30 września 2018 r. Do postępowań dotyczących dofinansowania działań, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy, określonych we wnioskach złożonych przez płatników składek przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r., stosuje się dotychczasowe zasady do czasu wyczerpania kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie w roku 2018.

 

Oprac. Anna Gałązka specjalistka ds. legislacji

BP 1/2018

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj