Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Dział Informatyki - O Dziale

  Główne kierunki działalności:

Obszar aktywności Działu Informatyki obejmuje:

 • projektowanie i programowanie systemów informatycznych
 • wdrażanie opracowanych systemów do praktyki
 • aktualizowanie i rozwój portalu internetowego Instytutu, upowszechniającego wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • nadzór nad sporządzaniem i aktualizacją baz danych, prowadzenie serwisu informacyjnego dotyczącego działalności Instytutu w sieci Internet
 • szkolenia i konsultacje dla pracowników tworzących programy komputerowe i korzystających z nich
 • bieżącą konserwację i aktualizację programów

 
Ważną dziedziną działalności Pracowni Informatyki jest też opracowywanie oprogramowania upowszechniającego prace naukowo-badawcze Instytutu.
W  latach 1995-1999 opracowano, w ramach SPR, program komputerowy służący do integracji dowolnych baz danych pn. SINDBAD, udostępnianych lokalnie w sieci komputerowej, na CD-ROMach, a także na stronach internetowych Instytutu.
W 1996 r. zakupiono i skonfigurowano system biblioteczny ALEPH który po trzech latach użytkowania przyłączono również do witryny Internetowej Instytutu.

 
W 1997 r. została opracowana pierwsza wersja komputerowego systemu rejestra-cji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego STER. System ten został uhonorowany na targach SAWO w Bydgoszczy w 1997 r. nagrodą Głównego Inspektora Pracy, zaś w roku następnym uzyskał nagrodę I stopnia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w kategorii prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce w zakładach pracy. ategorii prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce w zakładach pracy. Od tego czasu System STER jest systematycznie aktualizowany i rozwijany zgodnie z postępem wiedzy i legislacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie System STER - kompleksowo wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,  sukcesywnie rozbudowywany i udoskonalany, wdrażany jest w coraz większej liczbie różnych przedsiębiorstw. W 2012 r. program ten był stosowany w ponad 500 przedsiębiorstwach.


Dział Informatyki zajmuje się między innymi:

 • kształtowaniem strategii rozwoju informatycznego Instytutu
 • właściwym doborem sprzętu komputerowego, opieką nad nim oraz nad oprogramowaniem użytkowanym w codziennej pracy przez pracowników Instytutu, a także wsparciem informatycznym pracowników Instytutu w zakresie korzystania ze sprzętu i oprogramowania
 • rozwojem i ciągłą modernizację sieci komputerowej, jako warunku koniecznego dla sprawnego działania każdej nowoczesnej instytucji oraz jej efektywnej łączności ze światem zewnętrznym
 • kreowaniem wizerunku Instytutu na stronach serwisu internetowego WWW w coraz szerszej globalnej społeczności użytkowników Internetu
 • wprowadzaniem technik internetowych do oferty edukacyjnej Instytutu
 • propagowaniem i wdrażaniem osiągnięć Instytutu w postaci efektywnych, nowoczesnych i funkcjonalnych programów komputerowych powszechnego użytku
 • doborem i wdrażaniem oprogramowania służącego wspieraniu administracyjno-księgowej obsługi Instytutu.


Wszystkie wymienione hasłowo dziedziny obejmują wiele czynności i prac, wykonywanych na co dzień w Dziale Informatyki. Rezultatem tych prac jest pełne i efektywne wykorzystanie środków oferowanych przez lawinowo rozwijające się współczesne technologie informatyczne dla celów realizowanych przez Instytut, wsparcia opracowywanych zadań oraz nadawania ich wynikom formy odpowiadającej wymaganiom społeczeństwa informacyjnego.KONTAKT:
Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyki
dr inż. Małgorzata Suchecka
e-mail: masuc@ciop.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Sygocki W., Baka Ł., Bugajska J., Biernacki A.: Wybrane bazodanowe zbiory informacji z zakresu biomechaniki, fizjologii i psychologii, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 5(584), s. 21-25
 • Biernacki A.: Co nowego w systemie STER?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 3-5
 • Piętka M.: Internetowa aplikacja do oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 9(576), s. 24-26
 • Suchecka M.: Nowości w portalu CIOP-PIB 2017-2018, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 2(569), s. 3-5
 • Sychowicz R.: Edukacja na odległość w CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 9(576), s. 22-24
 • Suchecka M.: Rozwój zasobów portalu CIOP-PIB w latach 2014-2015, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 12, s. s. 28-29
 • Biernacki A.: Rozwój systemu STER - w świetle postępu wiedzy i legislacji. , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2(509), s. 22-25
 • Piętka M.: Problematyka zarządzania wiekiem w serwisie CIOP-PIB dla mikroprzedsiębiorstw., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2(509), s. 26-27
 • Suchecka M.: Rozwój funkcjonalności portalu internetowego CIOP-PIB upowszechniającego wiedzę o bhp., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 5(512), s. 27-29
 • Sychowicz A.: Postępy edukacji zdalnej w zakresie bhp w portalu CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7, s. 27-29
 • Kratochwil A., Biernacki A., Suchecka M.: Nowości w serwisie dla mikroprzedsiębiorstw - bhp w rolnictwie indywidualnym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5(476) , s. 28-29
 • Piętka M.: Środki ochrony indywidualnej w programach i narzędziach informatycznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 1, s. 22-23
 • Suchecka M.: Nowości w portalu www.ciop.pl, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 2, s. 26-29
 • Sychowicz A., Biernacki A., Suchecka M. : TestMaker - program komputerowy wspomagający tworzenie elektronicznych zadań testowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 35-37
 • Suchecka M., Biernacki A.: Program MIKRO-BHP dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4, s. 24-27
 • Piętka M., Biernacki A.: STER 6.5 SP - wersja specjalna Program do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2, s. 20-24
 • Suchecka M.: Nowa odsłona portalu internetowego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12, s. 12-15
 • Suchecka M., Biernacki A.: 10 lat użytkowania komputerowego systemu STER, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12, s. 8-11
 • Suchecka M.: Portal Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego - internetowe źródło wiedzy z zakresu bhp, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 36-40
 • Biernacki A.: Interaktywny system oceny ryzyka zawodowego IRYS - nowe narzędzie wspomagające działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 2, s. 14-17
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4, s. 14-17
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 7-8, s. 6-10
 • Suchecka M.: BHP w Internecie, Służba Pracownicza, 2005, 11
 • Suchecka M.: An OSH website for micro-enterprises in Poland, Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work, 2004, 7, s. 25-27
 • Suchecka M.: Nowoczesne instrumentarium wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Seminarium: Zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.), Brak, Elbląg, 2004
 • Suchecka M.: Bezpieczeństwo i higiena pracy na stronach internetowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 2, s. 28-32
 • Suchecka M.: Zastosowanie multimediów w edukacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, (W: Seminarium: Zastosowania nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.), Brak, Elbląg, 2004
 • Suchecka M.: Nowoczesne narzędzia komputerowe wspomagające zarządzanie bhp, Służba Pracownicza, 2003, 2, s. 24-28
 • Suchecka M.: Serwis internetowy z dziedziny bhp dla polskich mikroprzedsiębiorstw, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 7-8, s. 14-20
 • Suchecka M.: Współczesne instrumentarium komputerowe wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, (W: Materiały Międzynarodowej Konferencji - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 24-26 czerwca 2002 r.), Brak, Kraków, 2002
 • Suchecka M., Zawieska W. M.: Moderné nástroje podporujúce zdokonalovanie pracowných podmienok v súlade s poziadavkami Európskej únie, (W: XV. Konferencja s medzinárodnou účastou - Aktuálne Otázky Bezpečnosti Práce, Stara Lesna, Slovakia, 21-24.10.2002), Brak, Stara Lesna, 2002
 • Świder K., Suchecka M.: Nowoczesne materiały i formy edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 7-8, s. 34
 • Biernacki A.: System zintegrowanych baz danych z zakresu bezpieczeństwa pracy na stronach internetowych - SINDBAD, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Biernacki A., Zawieska W. M.: Komputerowy system STER zintegrowane narzędzie wspierające kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, (W: XVII Międzynarodowe Seminarium Wykładowców Ergonomii), Brak, Dymaczewo Nowe, 2001
 • Najmiec A., Zawieska W. M., Suchecka M., Kurowski J.: Ergonomic Aspects of Using a Computer System For Hazard Registration and Occupational Risk Assessment, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human-Computer Interaction HCI International 2001), Brak, New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • Suchecka M., Biernacki A., Kurowski J.: Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie - komputerowy program STER, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 12, s. 6-10
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

OFERTA USŁUG WDROŻENIOWYCH w zakresie instalacji i serwisu Komputerowego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  STER:

 • Instalacja, konfiguracja oraz przeprowadzenie testów funkcjonowania wersji jednostanowiskowej systemu STER:
  • Koszt instalacji programu (bez kosztów dojazdu): 200 zł
 • Instalacja, konfiguracja oraz przeprowadzenie testów funkcjonowania wersji sieciowej systemu STER na serwerze i stacjach roboczych:
  • Koszt instalacji programu na serwerze (bez kosztów dojazdu): 200 zł
   Koszt instalacji programu na 1 stacji roboczej (bez kosztów dojazdu): 200 zł
 • Umowa Serwisowa obejmująca interwencje, korygujące wadliwe funkcjonowanie posiadanej wersji programu, wynikające z jego nieprawidłowej obsługi, w siedzibie użytkownika (dwa warianty):
  • Koszt jednorazowej usługi 80 zł/godz. + zwrot kosztów dojazdu - 1.2 zł/ km.
   Ryczałt serwisowy 30 godz. - 2000 zł + zwrot kosztów każdego dojazdu - 1.2 zł/km.
 • Opieka Powdrożeniowa obejmująca Opiekę Autorską oraz jeden z wymienionych w pkt. 3 wariantów Umowy Serwisowej.
 • Jednodniowy Kurs w zakresie obsługi programu STER w siedzibie użytkownika:
  • 1300 zł + zwrot kosztów dojazdu - 1.2 zł/km
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Dział Informatyki
   Kierownik telefon e-mail
   mgr inż. Andrzej Biernacki 36-80 ab[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   techn. Konrad Domżał - kd[at]ciop.pl
   mgr inż. Ryszard Garbacki - rg[at]ciop.pl
   techn. Jacek Kurowski - jk[at]ciop.pl
   techn. Michał Meker - mm[at]ciop.pl
   inż. Małgorzata Piętka - mp[at]ciop.pl
   inż. Artur Sychowicz - rs[at]ciop.pl
Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj