Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Dział Informatyki - O Dziale

  Główne kierunki działalności:

Obszar aktywności Działu Informatyki obejmuje:

 • projektowanie i programowanie systemów informatycznych
 • wdrażanie opracowanych systemów do praktyki
 • aktualizowanie i rozwój portalu internetowego Instytutu, upowszechniającego wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • nadzór nad sporządzaniem i aktualizacją baz danych, prowadzenie serwisu informacyjnego dotyczącego działalności Instytutu w sieci Internet
 • szkolenia i konsultacje dla pracowników tworzących programy komputerowe i korzystających z nich
 • bieżącą konserwację i aktualizację programów

 
Ważną dziedziną działalności Pracowni Informatyki jest też opracowywanie oprogramowania upowszechniającego prace naukowo-badawcze Instytutu.
W  latach 1995-1999 opracowano, w ramach SPR, program komputerowy służący do integracji dowolnych baz danych pn. SINDBAD, udostępnianych lokalnie w sieci komputerowej, na CD-ROMach, a także na stronach internetowych Instytutu.
W 1996 r. zakupiono i skonfigurowano system biblioteczny ALEPH który po trzech latach użytkowania przyłączono również do witryny Internetowej Instytutu.

 
W 1997 r. została opracowana pierwsza wersja komputerowego systemu rejestra-cji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego STER. System ten został uhonorowany na targach SAWO w Bydgoszczy w 1997 r. nagrodą Głównego Inspektora Pracy, zaś w roku następnym uzyskał nagrodę I stopnia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w kategorii prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce w zakładach pracy. ategorii prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce w zakładach pracy. Od tego czasu System STER jest systematycznie aktualizowany i rozwijany zgodnie z postępem wiedzy i legislacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie System STER - kompleksowo wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,  sukcesywnie rozbudowywany i udoskonalany, wdrażany jest w coraz większej liczbie różnych przedsiębiorstw. W 2012 r. program ten był stosowany w ponad 500 przedsiębiorstwach.


Dział Informatyki zajmuje się między innymi:

 • kształtowaniem strategii rozwoju informatycznego Instytutu
 • właściwym doborem sprzętu komputerowego, opieką nad nim oraz nad oprogramowaniem użytkowanym w codziennej pracy przez pracowników Instytutu, a także wsparciem informatycznym pracowników Instytutu w zakresie korzystania ze sprzętu i oprogramowania
 • rozwojem i ciągłą modernizację sieci komputerowej, jako warunku koniecznego dla sprawnego działania każdej nowoczesnej instytucji oraz jej efektywnej łączności ze światem zewnętrznym
 • kreowaniem wizerunku Instytutu na stronach serwisu internetowego WWW w coraz szerszej globalnej społeczności użytkowników Internetu
 • wprowadzaniem technik internetowych do oferty edukacyjnej Instytutu
 • propagowaniem i wdrażaniem osiągnięć Instytutu w postaci efektywnych, nowoczesnych i funkcjonalnych programów komputerowych powszechnego użytku
 • doborem i wdrażaniem oprogramowania służącego wspieraniu administracyjno-księgowej obsługi Instytutu.


Wszystkie wymienione hasłowo dziedziny obejmują wiele czynności i prac, wykonywanych na co dzień w Dziale Informatyki. Rezultatem tych prac jest pełne i efektywne wykorzystanie środków oferowanych przez lawinowo rozwijające się współczesne technologie informatyczne dla celów realizowanych przez Instytut, wsparcia opracowywanych zadań oraz nadawania ich wynikom formy odpowiadającej wymaganiom społeczeństwa informacyjnego.

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Sygocki W., Baka Ł., Bugajska J., Biernacki A.: Wybrane bazodanowe zbiory informacji z zakresu biomechaniki, fizjologii i psychologii, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 5(584), s. 21-25
 • Biernacki A.: Co nowego w systemie STER?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 3-5
 • Piętka M.: Internetowa aplikacja do oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 9(576), s. 24-26
 • Suchecka M.: Nowości w portalu CIOP-PIB 2017-2018, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 2(569), s. 3-5
 • Sychowicz R.: Edukacja na odległość w CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 9(576), s. 22-24
 • Suchecka M.: Rozwój zasobów portalu CIOP-PIB w latach 2014-2015, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 12, s. s. 28-29
 • Biernacki A.: Rozwój systemu STER - w świetle postępu wiedzy i legislacji. , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2(509), s. 22-25
 • Piętka M.: Problematyka zarządzania wiekiem w serwisie CIOP-PIB dla mikroprzedsiębiorstw., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 2(509), s. 26-27
 • Suchecka M.: Rozwój funkcjonalności portalu internetowego CIOP-PIB upowszechniającego wiedzę o bhp., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 5(512), s. 27-29
 • Sychowicz A.: Postępy edukacji zdalnej w zakresie bhp w portalu CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7, s. 27-29
 • Kratochwil A., Biernacki A., Suchecka M.: Nowości w serwisie dla mikroprzedsiębiorstw - bhp w rolnictwie indywidualnym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5(476) , s. 28-29
 • Piętka M.: Środki ochrony indywidualnej w programach i narzędziach informatycznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 1, s. 22-23
 • Suchecka M.: Nowości w portalu www.ciop.pl, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 2, s. 26-29
 • Sychowicz A., Biernacki A., Suchecka M. : TestMaker - program komputerowy wspomagający tworzenie elektronicznych zadań testowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 35-37
 • Suchecka M., Biernacki A.: Program MIKRO-BHP dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4, s. 24-27
 • Piętka M., Biernacki A.: STER 6.5 SP - wersja specjalna Program do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2, s. 20-24
 • Suchecka M.: Nowa odsłona portalu internetowego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12, s. 12-15
 • Suchecka M., Biernacki A.: 10 lat użytkowania komputerowego systemu STER, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 12, s. 8-11
 • Suchecka M.: Portal Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego - internetowe źródło wiedzy z zakresu bhp, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 7-8, s. 36-40
 • Biernacki A.: Interaktywny system oceny ryzyka zawodowego IRYS - nowe narzędzie wspomagające działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 2, s. 14-17
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 7-8, s. 6-10
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4, s. 14-17
 • Suchecka M.: BHP w Internecie, Służba Pracownicza, 2005, 11
 • Suchecka M.: Bezpieczeństwo i higiena pracy na stronach internetowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 2, s. 28-32
 • Suchecka M.: An OSH website for micro-enterprises in Poland, Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work, 2004, 7, s. 25-27
 • Suchecka M.: Zastosowanie multimediów w edukacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, (W: Seminarium: Zastosowania nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.), Brak, Elbląg, 2004
 • Suchecka M.: Nowoczesne instrumentarium wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Seminarium: Zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.), Brak, Elbląg, 2004
 • Suchecka M.: Nowoczesne narzędzia komputerowe wspomagające zarządzanie bhp, Służba Pracownicza, 2003, 2, s. 24-28
 • Suchecka M.: Serwis internetowy z dziedziny bhp dla polskich mikroprzedsiębiorstw, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 7-8, s. 14-20
 • Suchecka M.: Współczesne instrumentarium komputerowe wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, (W: Materiały Międzynarodowej Konferencji - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 24-26 czerwca 2002 r.), Brak, Kraków, 2002
 • Suchecka M., Zawieska W. M.: Moderné nástroje podporujúce zdokonalovanie pracowných podmienok v súlade s poziadavkami Európskej únie, (W: XV. Konferencja s medzinárodnou účastou - Aktuálne Otázky Bezpečnosti Práce, Stara Lesna, Slovakia, 21-24.10.2002), Brak, Stara Lesna, 2002
 • Świder K., Suchecka M.: Nowoczesne materiały i formy edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 7-8, s. 34
 • Biernacki A.: System zintegrowanych baz danych z zakresu bezpieczeństwa pracy na stronach internetowych - SINDBAD, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8
 • Biernacki A., Zawieska W. M.: Komputerowy system STER zintegrowane narzędzie wspierające kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, (W: XVII Międzynarodowe Seminarium Wykładowców Ergonomii), Brak, Dymaczewo Nowe, 2001
 • Najmiec A., Zawieska W. M., Suchecka M., Kurowski J.: Ergonomic Aspects of Using a Computer System For Hazard Registration and Occupational Risk Assessment, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human-Computer Interaction HCI International 2001), Brak, New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • Suchecka M., Biernacki A., Kurowski J.: Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie - komputerowy program STER, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 12, s. 6-10
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

OFERTA USŁUG WDROŻENIOWYCH w zakresie instalacji i serwisu Komputerowego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  STER:

 • Instalacja, konfiguracja oraz przeprowadzenie testów funkcjonowania wersji jednostanowiskowej systemu STER:
  • Koszt instalacji programu (bez kosztów dojazdu): 200 zł
 • Instalacja, konfiguracja oraz przeprowadzenie testów funkcjonowania wersji sieciowej systemu STER na serwerze i stacjach roboczych:
  • Koszt instalacji programu na serwerze (bez kosztów dojazdu): 200 zł
   Koszt instalacji programu na 1 stacji roboczej (bez kosztów dojazdu): 200 zł
 • Umowa Serwisowa obejmująca interwencje, korygujące wadliwe funkcjonowanie posiadanej wersji programu, wynikające z jego nieprawidłowej obsługi, w siedzibie użytkownika (dwa warianty):
  • Koszt jednorazowej usługi 80 zł/godz. + zwrot kosztów dojazdu - 1.2 zł/ km.
   Ryczałt serwisowy 30 godz. - 2000 zł + zwrot kosztów każdego dojazdu - 1.2 zł/km.
 • Opieka Powdrożeniowa obejmująca Opiekę Autorską oraz jeden z wymienionych w pkt. 3 wariantów Umowy Serwisowej.
 • Jednodniowy Kurs w zakresie obsługi programu STER w siedzibie użytkownika:
  • 1300 zł + zwrot kosztów dojazdu - 1.2 zł/km
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Dział Informatyki
   Kierownik telefon e-mail
   mgr inż. Andrzej Biernacki 36-80 ab[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   techn. Konrad Domżał - kd[at]ciop.pl
   mgr inż. Ryszard Garbacki - rg[at]ciop.pl
   techn. Jacek Kurowski - jk[at]ciop.pl
   techn. Michał Meker - mm[at]ciop.pl
   inż. Małgorzata Piętka - mp[at]ciop.pl
   dr inż. Małgorzata Suchecka 36-81 masuc[at]ciop.pl
   inż. Artur Sychowicz - rs[at]ciop.pl
Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj