Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Dział Informatyki - O Dziale

  Główne kierunki działalności:

Obszar aktywności Działu Informatyki obejmuje:

 • projektowanie i programowanie systemów informatycznych
 • wdrażanie opracowanych systemów do praktyki
 • aktualizowanie i rozwój portalu internetowego Instytutu, upowszechniającego wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • nadzór nad sporządzaniem i aktualizacją baz danych, prowadzenie serwisu informacyjnego dotyczącego działalności Instytutu w sieci Internet
 • szkolenia i konsultacje dla pracowników tworzących programy komputerowe i korzystających z nich
 • bieżącą konserwację i aktualizację programów

 
Ważną dziedziną działalności Pracowni Informatyki jest też opracowywanie oprogramowania upowszechniającego prace naukowo-badawcze Instytutu.
W  latach 1995-1999 opracowano, w ramach SPR, program komputerowy służący do integracji dowolnych baz danych pn. SINDBAD, udostępnianych lokalnie w sieci komputerowej, na CD-ROMach, a także na stronach internetowych Instytutu.
W 1996 r. zakupiono i skonfigurowano system biblioteczny ALEPH który po trzech latach użytkowania przyłączono również do witryny Internetowej Instytutu.

 
W 1997 r. została opracowana pierwsza wersja komputerowego systemu rejestra-cji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego STER. System ten został uhonorowany na targach SAWO w Bydgoszczy w 1997 r. nagrodą Głównego Inspektora Pracy, zaś w roku następnym uzyskał nagrodę I stopnia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w kategorii prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce w zakładach pracy. ategorii prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce w zakładach pracy. Od tego czasu System STER jest systematycznie aktualizowany i rozwijany zgodnie z postępem wiedzy i legislacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie System STER - kompleksowo wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,  sukcesywnie rozbudowywany i udoskonalany, wdrażany jest w coraz większej liczbie różnych przedsiębiorstw. W 2012 r. program ten był stosowany w ponad 500 przedsiębiorstwach.


Dział Informatyki zajmuje się między innymi:

 • kształtowaniem strategii rozwoju informatycznego Instytutu
 • właściwym doborem sprzętu komputerowego, opieką nad nim oraz nad oprogramowaniem użytkowanym w codziennej pracy przez pracowników Instytutu, a także wsparciem informatycznym pracowników Instytutu w zakresie korzystania ze sprzętu i oprogramowania
 • rozwojem i ciągłą modernizację sieci komputerowej, jako warunku koniecznego dla sprawnego działania każdej nowoczesnej instytucji oraz jej efektywnej łączności ze światem zewnętrznym
 • kreowaniem wizerunku Instytutu na stronach serwisu internetowego WWW w coraz szerszej globalnej społeczności użytkowników Internetu
 • wprowadzaniem technik internetowych do oferty edukacyjnej Instytutu
 • propagowaniem i wdrażaniem osiągnięć Instytutu w postaci efektywnych, nowoczesnych i funkcjonalnych programów komputerowych powszechnego użytku
 • doborem i wdrażaniem oprogramowania służącego wspieraniu administracyjno-księgowej obsługi Instytutu.


Wszystkie wymienione hasłowo dziedziny obejmują wiele czynności i prac, wykonywanych na co dzień w Dziale Informatyki. Rezultatem tych prac jest pełne i efektywne wykorzystanie środków oferowanych przez lawinowo rozwijające się współczesne technologie informatyczne dla celów realizowanych przez Instytut, wsparcia opracowywanych zadań oraz nadawania ich wynikom formy odpowiadającej wymaganiom społeczeństwa informacyjnego.

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

OFERTA USŁUG WDROŻENIOWYCH w zakresie instalacji i serwisu Komputerowego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  STER:

 • Instalacja, konfiguracja oraz przeprowadzenie testów funkcjonowania wersji jednostanowiskowej systemu STER:
  • Koszt instalacji programu (bez kosztów dojazdu): 200 zł
 • Instalacja, konfiguracja oraz przeprowadzenie testów funkcjonowania wersji sieciowej systemu STER na serwerze i stacjach roboczych:
  • Koszt instalacji programu na serwerze (bez kosztów dojazdu): 200 zł
   Koszt instalacji programu na 1 stacji roboczej (bez kosztów dojazdu): 200 zł
 • Umowa Serwisowa obejmująca interwencje, korygujące wadliwe funkcjonowanie posiadanej wersji programu, wynikające z jego nieprawidłowej obsługi, w siedzibie użytkownika (dwa warianty):
  • Koszt jednorazowej usługi 80 zł/godz. + zwrot kosztów dojazdu - 1.2 zł/ km.
   Ryczałt serwisowy 30 godz. - 2000 zł + zwrot kosztów każdego dojazdu - 1.2 zł/km.
 • Opieka Powdrożeniowa obejmująca Opiekę Autorską oraz jeden z wymienionych w pkt. 3 wariantów Umowy Serwisowej.
 • Jednodniowy Kurs w zakresie obsługi programu STER w siedzibie użytkownika:
  • 1300 zł + zwrot kosztów dojazdu - 1.2 zł/km
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Dział Informatyki
   Kierownik telefon e-mail
   mgr inż. Andrzej Biernacki (22) 623-36-80 ab@ciop.pl
   telefon e-mail
   techn. Konrad Domżał (22) 623-37-99 kd@ciop.pl
   mgr inż. Ryszard Garbacki (22) 623-36-80 rg@ciop.pl
   techn. Jacek Kurowski (22) 623-36-79 jk@ciop.pl
   techn. Michał Meker (22) 623-37-99 mm@ciop.pl
   grafik Robert Mielczarek (22) 623-36-79 romie@ciop.pl
   inż. Małgorzata Piętka (22) 623-36-79 mp@ciop.pl
   dr inż. Małgorzata Suchecka (22) 623-36-81 masuc@ciop.pl
   inż. Artur Sychowicz (22) 623-46-25 rs@ciop.pl