PEROSH
 

PEROSH - Partnership for European Research in Occupational Safety and Health – jest siecią 13-tu europejskich instytutów badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. CIOP-PIB jest członkiem sieci od 2003 r. czyli od początku istnienia sieci.

Celem działania PEROSH jest współpraca i koordynacja badań poszczególnych instytutów dla osiągnięcia zdrowszego, dłuższego i bardziej produktywnego życia zawodowego pracowników w Unii Europejskiej.PEROSH współpracuje także z organami Unii Europejskiej oraz władzami poszczególnych krajów w celu wspierania opracowywania i realizacji polityki UE oraz polityki krajowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 2008 r. członkowie PEROSH realizują także wspólne projekty badawcze o tematyce znajdującej się w obszarze wspólnych zainteresowań członków sieci.

CIOP-PIB uczestniczy w realizacji następujących projektów badawczych:


 

 1. Development and validation of a practical monitoring and assessment tool (MAT) for injury prevention at workplaces
  Opracowanie i walidacja praktycznego narzędzia monitorowania i oceny (MAT) w celu zapobiegania urazom w miejscu pracy
  (dr inż. Zofia Pawłowska, dr Anna Skład – Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy)

 2. Dose-Response Relationships (DRR) for selected chemical substances
  Zależność dawka-odpowiedź dla wybranych substancji chemicznych
  (dr Lidia Zapór, dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych)

 3. Ergo Firefighter (Assessment of comfort and ergonomics of protective clothing for firefighters vs. normative requirements in
  various European countries)
  Ocena komfortu i ergonomii odzieży ochronnej dla strażaków a wymagania normatywne w różnych krajach europejskich
  (dr inż. Magdalena Młynarczyk – Zakład Ergonomii)

 4. Nano Exposure & Contextual Information Database (NECID)
  Pomiary ekspozycji i ocena ryzyka narażenia na nanocząstki
  (dr Przemysław Oberbek – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych)

 5. Opportunities and barriers for prolonging working life
  Możliwości i bariery w przedłużaniu aktywności zawodowej
  (dr Łukasz Baka – Zakład Ergonomii)

 6. Tonal noise (Dose-response model for annoyance perception of tonal noise)
  Model dawka-odpowiedź percepcji uciążliwości hałasu tonalnego
  (dr inż. Jan Radosz – Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych)

 7. Waste workers (Occupational exposure to microorganisms as related to new waste sorting instructions and the associated reduced frequency of waste collection)
  Narażenie zawodowe na mikroorganizmy w związku z nowymi instrukcjami dotyczącymi sortowania odpadów i związaną z tym zmniejszoną częstotliwością zbierania odpadów
  (prof. Rafał Górny, dr Marcin Cyprowski – Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych)

 8. Well being and work
  Zapewnienie dobrostanu w miejscu pracy
  (mgr Zofia Mockałło – Zakład Ergonomii)

Poniżej znajduje się lista projektów zrealizowanych dotychczas w ramach sieci PEROSH. CIOP-PIB uczestniczył w realizacji większości wymienionych projektów.

 

 1. PEROSH recommendations for procedures to measure occupational physical activity and workload
 2. indIR-UV – Exposure of workers to indirect UV- and IR-radiation emitted by arcs, flames and thermal radiators
 3. Futures project
 4. Dimensional comparability of physical working conditions as covered in European monitoring questionnaires
 5. Survey Development and Cross Culture Methodology
 6. Exposure measurements and risk assessment of manufactured materials-nanoparticles (Nanodustiness project)
 7. OSH Evidence – Clearinghouse of Systematic Reviews 2009-2015
 8. Safety culture and accidents: Promotion of zero accident vision
 9. Ageing of the workforce
 10. Determination of Workplace Protection Factors for Respiratory Protective Devices
 11. Hazard identification and engineered nanoparticles (NANoREG project)
 12. Concept of integration of ambient intelligence solutions for safety and health towards smart factories
 13. Health Impact Assessment for Occupational Respiratory Diseases

Członkowie sieci PEROSH

Instytuty członkowskie sieci PEROSH są czołowymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich krajach. Ściśle współpracują lub są powiązane ze strukturami rządowymi, ministerstwami oraz partnerami społecznymi.

 • Austrian Social Insurance for Occupational Risks (AUVA),
  Austria, www.auva.at
 • Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB),
  Polska, www.ciop.pl
 • Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA),
  Niemcy, www.baua.de
 • Finnish Institute of Occupational Health (FIOH),
  Finlandia, www.ttl.fi
 • Health and Safety Executive (HSE),
  Wielka Brytania, www.hsl.gov.uk
 • Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (IFA),
  Niemcy, www.dguv.de
 • Italian Workers Compensation Authority (INAIL),
  Włochy, www.inail.it
 • National Institute of Occupational Health (STAMI),
  Norwegia, www.stami.no
 • National Institute of Occupational Safety and Health (INSST),
  Hiszpania, www.insst.es
 • National Research Centre for the Working Environment (NFA),
  Dania, www.nfa.dk
 • National Research and Safety Institute for the Prevention of Occupational Accidents and Diseases (INRS),
  Francja, www.inrs.fr
 • Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO),
  Holandia, www.tno.nl
 • University Center of General Practice and Public Health (Unisanté),
  Szwajcaria, https://www.unisante.ch

 

Więcej informacji na temat działalności sieci PEROSH można znaleźć na stronie internetowej:

https://perosh.eu/