Top JOSE


Bezpieczeństwo Pracy
 
Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Czasopismo Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy jest wydawnictwem Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, wydawanym od 1985 r.  (pierwszych 10 zeszytów ukazało się pod tytułem Biuletyn  Międzyresortowej Komisji do Spraw Aktualizacji Wykazu Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy).

Opublikowanie w kwartalniku dokumentacji substancji szkodliwych  wraz z wartościami NDS - przed ich opublikowaniem w rozporządzeniu -  pozwala na podjęcie w zakładach pracy, które produkują, magazynują lub stosują szkodliwe substancje, określonych działań chroniących zdrowie i życie pracowników. Publikacja jest niezbędna do oceny zagrożeń szkodliwymi substancjami w środowisku pracy oraz ustalenia odpowiedniej profilaktyki.

W kwartalniku są publikowane:
1) artykuły źródłowe/przeglądowe,
2) dokumentacje – monograficzne opracowania dotyczące czynników chemicznych i fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich szkodliwego oddziaływania na organizm człowieka w środowisku pracy, a także z uzasadnieniem zaproponowanych i przyjętych w Polsce wartości ich najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) i najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN),
3) metody oznaczania czynników chemicznych i fizycznych na stanowiskach pracy,
4) sprawozdania z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.
 
Pełne teksty artykułów są udostępniane na stronie internetowej CIOP-PIB wraz z ukazaniem się nowego numeru kwartalnika.

Artykuły opublikowane w kwartalniku są kierowane do odbiorców z resortów: zdrowia, pracy, gospodarki, rolnictwa oraz Państwowej Inspekcji Pracy, instytutów naukowych, pracodawców oraz służb odpowiedzialnych za profilaktykę medyczną, techniczną i kształtowanie bezpiecznych dla człowieka warunków pracy.
 

Kwartalnik  Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy jest indeksowany w bazach czasopism naukowych:  ARIANTA,  BazTech, CISDOC, Chemical Abstracts, Index Copernicus oraz OSH UPDATE.

ISSN 1231-868X

REDAKTOR NACZELNA
prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. n. med. Rafał Górny, CIOP-PIB, POLSKA

prof. Len Levy, OBE, Cranfield University, WIELKA BRYTANIA

prof. dr hab. Jan Ludwicki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, POLSKA

dr hab. inż. Dariusz Pleban,  prof. CIOP-PIB, POLSKA

dr Tiina Santonen, Finnish Institute of Occupational Health, FINLANDIA

prof. dr hab.  Andrzej Sapota, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, POLSKA

prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Politechnika Warszawska, POLSKA

dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, CIOP-PIB, POLSKA


REDAKTORZY TEMATYCZNI

dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB

prof. dr hab. Sławomir Czerczak, Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dr. med. Jerzego Nofera

dr inż. Jolanta Karpowicz, CIOP-PIB

dr Małgorzata Pośniak, CIOP-PIB

dr Jolanta Skowroń, CIOP-PIB

dr hab. Edward WięcekREDAKTORZY STATYSTYCZNI

dr Sylwia Bedyńska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

mgr inż. Wojciech Sobala, Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dr. med. Jerzego Nofera


ZESPÓŁ REDAKCYJNY

mgr Krystyna Lewandowska (kierownik redakcji), e-mail: krlew@ciop.pl

mgr Katarzyna Szumotalska-Samorek, e-mail: kaszu@ciop.pl

 
KONTAKT DO REDAKCJI
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16 , 00-701 Warszawa
Redakcja kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
Tel.:  22 623 36 82; e-mail: pimosp@ciop.pl


Wydawca
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Adres: ul. Czerniakowska 16 , 00-701 Warszawa
Tel.: + 22 623-36-98, + 22 623-36-82; Fax: + 22 6233693
Zamówienia, zawierające nazwę i adres zakładu, numer NIP oraz imię i nazwisko zamawiającego, prosimy kierować na adres Instytutu lub za pośrednictwem faxu (+4822 623 36 93) bądź poczty elektronicznej
e-mail: wydawnictwa@ciop.pl

Płatne przelewem po otrzymaniu faktury. Przesyłka może być wysłana na Państwa życzenie za zaliczeniem pocztowym
 

Streszczenia roczników
2020 - 2001
Wybierz rocznikWybierz numer