Top JOSE


Bezpieczeństwo Pracy
 
Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Czasopismo Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy jest wydawnictwem Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, wydawanym od 1985 r.  (pierwszych 10 zeszytów ukazało się pod tytułem Biuletyn  Międzyresortowej Komisji do Spraw Aktualizacji Wykazu Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy).

Opublikowanie w kwartalniku dokumentacji substancji szkodliwych  wraz z wartościami NDS - przed ich opublikowaniem w rozporządzeniu -  pozwala na podjęcie w zakładach pracy, które produkują, magazynują lub stosują szkodliwe substancje, określonych działań chroniących zdrowie i życie pracowników. Publikacja jest niezbędna do oceny zagrożeń szkodliwymi substancjami w środowisku pracy oraz ustalenia odpowiedniej profilaktyki.

W kwartalniku są publikowane:
1) artykuły źródłowe/przeglądowe,
2) dokumentacje – monograficzne opracowania dotyczące czynników chemicznych i fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich szkodliwego oddziaływania na organizm człowieka w środowisku pracy, a także z uzasadnieniem zaproponowanych i przyjętych w Polsce wartości ich najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) i najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN),
3) metody oznaczania czynników chemicznych i fizycznych na stanowiskach pracy,
4) sprawozdania z działalności Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.
 
Pełne teksty artykułów są udostępniane na stronie internetowej CIOP-PIB wraz z ukazaniem się nowego numeru kwartalnika.

Artykuły opublikowane w kwartalniku są kierowane do odbiorców z resortów: zdrowia, pracy, gospodarki, rolnictwa oraz Państwowej Inspekcji Pracy, instytutów naukowych, pracodawców oraz służb odpowiedzialnych za profilaktykę medyczną, techniczną i kształtowanie bezpiecznych dla człowieka warunków pracy.
 

Kwartalnik  Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy jest indeksowany w bazach czasopism naukowych:  ARIANTA,  BazTech, CISDOC, Chemical Abstracts, Index Copernicus oraz OSH UPDATE.

ISSN 1231-868X

REDAKTOR NACZELNA
prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. n. med. Rafał Górny, CIOP-PIB, POLSKA

prof. Len Levy, OBE, Cranfield University, WIELKA BRYTANIA

prof. dr hab. Jan Ludwicki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, POLSKA

dr hab. inż. Dariusz Pleban,  prof. CIOP-PIB, POLSKA

dr Tiina Santonen, Finnish Institute of Occupational Health, FINLANDIA

prof. dr hab.  Andrzej Sapota, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, POLSKA

prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Politechnika Warszawska, POLSKA

dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, CIOP-PIB, POLSKA


REDAKTORZY TEMATYCZNI

dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB

prof. dr hab. Sławomir Czerczak, Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dr. med. Jerzego Nofera

dr inż. Jolanta Karpowicz, CIOP-PIB

dr Małgorzata Pośniak, CIOP-PIB

dr Jolanta Skowroń, CIOP-PIB

dr hab. Edward WięcekREDAKTORZY STATYSTYCZNI

dr Sylwia Bedyńska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

mgr inż. Wojciech Sobala, Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dr. med. Jerzego Nofera


ZESPÓŁ REDAKCYJNY
mgr Krystyna Lewandowska, e-mail: krlew@ciop.pl
mgr Katarzyna Szumotalska-Samorek, e-mail: kaszu@ciop.pl

KONTAKT DO REDAKCJI
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16 , 00-701 Warszawa
Redakcja kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
Tel.:  22 623 36 82; e-mail: pimosp@ciop.pl


Wydawca
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Adres: ul. Czerniakowska 16 , 00-701 Warszawa
Tel.: + 22 623-36-98, + 22 623-36-82; Fax: + 22 6233693
Zamówienia, zawierające nazwę i adres zakładu, numer NIP oraz imię i nazwisko zamawiającego, prosimy kierować na adres Instytutu lub za pośrednictwem faxu (+4822 623 36 93) bądź poczty elektronicznej
e-mail: wydawnictwa@ciop.pl

Płatne przelewem po otrzymaniu faktury. Przesyłka może być wysłana na Państwa życzenie za zaliczeniem pocztowym
 

Streszczenia roczników
2019 - 2001
Wybierz rocznikWybierz numer