BADANIA I POMIARY – akredytowane

 

BADANIA I POMIARY – akredytowane


Akredytowane laboratoria badawcze CIOP–PIB, realizujące swoje działania w ramach krajowego systemu oceny zgodności, prowadzą:

 

 • badania wyrobów dla potrzeb ich certyfikacji:
   • środków ochrony indywidualnej (środki ochrony słuchu, układu oddechowego, głowy, rąk, nóg, odzież ochronna, sprzęt ochrony oczu i twarzy, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości),
   • maszyn i urządzeń produkcyjnych (pilarki przenośne z piłą łańcuchową, drabiny przenośne),
   • środki ochrony zbiorowej (obudowy urządzeń elektrycznych)
 • badania parametrów środowiska pracy oraz czynników związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników:
   • pomiary parametrów wibroakustycznych, mikroklimatu, laserowego i nielaserowego promieniowania optycznego, oświetlenia elektrycznego, pól elektromagnetycznych na stanowiskach pracy,
   • pomiary stężenia szkodliwych czynników pyłowych w powietrzu na stanowiskach pracy,
   • pomiary parametrów fizjologicznych człowieka w środowisku pracy (wydatek energetyczny).

 

Zespół Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB tworzą pracownie wchodzące w skład zakładów naukowo-badawczych Instytutu: 

 

 

Zakres akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB nr AB 038

 

Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji:

 

ELEKTRONICZNA ANKIETA OCENY LABORATORIUM  

 

Zapraszamy do współpracy !

Kontakt: 


mgr Karolina Burza
Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
kabur@ciop.pl, laboratoria@ciop.pl , tel.: 22 623 32 90, tel./fax: 22 623 32 91