Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

BADANIA

 

Zespół Laboratoriów Badawczych CIOP–PIB posiada akredytację w ramach krajowego systemu oceny zgodności od dnia 15 listopada 1995 r. W ramach udzielonej akredytacji działalność laboratoriów badawczych Instytutu obejmuje następujące dziedziny:

 • badania wyrobów na potrzeby ich certyfikacji:
  • badania środków ochrony indywidualnej (środki ochrony słuchu, układu oddechowego, głowy, rąk, nóg, odzież ochronna, sprzęt ochrony oczu i twarzy, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości),
  • badania środków ochrony zbiorowej (obudowy urządzeń elektrycznych),
  • badania maszyn i urządzeń produkcyjnych (pilarki przenośne z piłą łańcuchową, drabiny przenośne),
 • badania parametrów środowiska pracy oraz czynników związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników:
  • pomiary parametrów wibroakustycznych i mikroklimatycznych, pól elektromagnetycznych, laserowego i nielaserowego promieniowania optycznego, oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy,
  • pomiary stężenia szkodliwych czynników pyłowych w powietrzu na stanowiskach pracy,
  • pomiary parametrów fizjologicznych człowieka w środowisku pracy (wydatek energetyczny).

 

Pełny zakres akredytacji Zespołu Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB nr AB 038

 

Zespół Laboratoriów Badawczych CIOP-PIB tworzą pracownie wchodzące w skład zakładów naukowo-badawczych Instytutu:

 1. Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych:

  Pracownia Zwalczania Hałasu

  Pracownia Drgań Mechanicznych

 2. Zakład Techniki Bezpieczeństwa:

  Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

  Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych

  Pracownia Promieniowania Optycznego

 3. Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych:

  Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji

 4. Zakład Ergonomii:

  Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

  Pracownia Obciążeń Termicznych

 5. Zakład Bioelektromagnetyzmu:

  Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

 6. Zakład Ochron Osobistych:

  Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

  Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości

  Pracownia Odzieży Ochronnej

  Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

  Pracownia Ochron Rąk i Nóg

 

Zapraszamy do współpracy

 

Kontakt:

 

mgr Karolina Burza
Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
kabur@ciop.pl, laboratoria@ciop.pl, tel.: 22 623 32 90, tel./fax: 22 623 32 91

 

Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Hałasu - Oferta

 • pomiary hałasu, hałasu, hałasu infradźwiękowego i ultradźwiękowego na stanowiskach pracy,
 • ocena ryzyka narażenia na hałas, hałas infradźwiękowy i ultradźwiękowy na stanowisku pracy,
 • badania źródeł hałasu, hałasu infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego oraz ultradźwiękowego,
 • określenie dróg propagacji hałasu infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego,
 • analiza możliwości ograniczenia hałasu, hałasu infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego oraz ultradźwiękowego na stanowiskach pracy,
 • opracowania programów ograniczenia hałasu (hałasu infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego) na stanowiskach pracy,
 • opracowania projektów akustycznych i technicznych zabezpieczeń przeciwhałasowych uwzględniających techniczne i organizacyjne metody ograniczenia hałasu (hałasu infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego) na stanowisku pracy,
 • pomiary i ocena izolacyjności akustycznej kabin dźwiękoizolacyjnych,
 • inne ekspertyzy w oparciu o aktualne oraz nowo projektowane normy PN, EN i ISO oraz Dyrektywy UE.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
   Kierownik telefon e-mail
   mgr Karolina Burza (22) 623-32-90 kabur@ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Aneta Borowska (22) 623-32-91 ansos@ciop.pl
   mgr inż. Barbara Bukowska (22) 623-32-91 babuk@ciop.pl