Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Certyfikacja Jednostek Szkoleniowych

Zasady uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zasady uznawania kompetencji jednostek szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Warszawa, marzec 2023 r.

 • Przedstawiciel ubiegającej się o uznanie kompetencji jednostki szkoleniowej powinien:
  • zgłosić się do Ośrodka , gdzie uzyska informację o trybie, zasadach i kryteriach uznawania kompetencji jednostek szkoleniowychoraz informacje o dokumentach wymaganych przy składaniu wniosku, opłatach i wzajemnych zobowiązaniach stron - informacje można uzyskać telefonicznie: /22/ 623 46 84 i /22/ 623 46 45 lub pocztą elektroniczną: ockp@ciop.pl, fax /22/ 623 36 93, adres: ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,
  • złożyć wypełniony wniosek (*.doc, *.pdf) w Ośrodku wraz z poświadczoną kopią aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny jednostki szkoleniowejoraz kartę informacyjną o jednostce szkoleniowej (*.doc, *.pdf),
  • równolegle ze złożeniem wymienionego wyżej wniosku wnieść opłatę wstępną w wysokości określonej w cenniku opłat związanych z uznawaniem kompetencji jednostek szkoleniowych, bezwzględnie po konsultacji z Ośrodkiem.
 • W przypadku pozytywnej decyzji Ośrodka jednostka szkoleniowa ubiegająca się o uznanie kompetencji zawiera umowę z CIOP określającą wymagania dotyczące stosowania certyfikatu uznania kompetencji oraz sprawowania przez CIOP nadzoru nad jego używaniem.
 • Od decyzji o nie uznaniu kompetencji jednostka szkoleniowa ma prawo odwołania się.
 • Przerwanie procesu uznawania kompetencji może nastąpić na każdym etapie.
 • Ważność uznania kompetencji dla jednostki szkoleniowejjest odnawiana co 3 lata..