• Centrum Edukacyjne
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Centrum Edukacyjne powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Oferta edukacyjna jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, głównie do pracowników służby bhp, pracodawców, wykładowców, kadry inżynieryjno-technicznej, pracowników akredytowanych laboratoriów i stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, osób zajmujących się pomiarami parametrów środowiska pracy, pracowników ośrodków szkoleniowych
i firm świadczących usługi z zakresu bhp.

 

Z usług Centrum Edukacyjnego korzysta ponad 1000 zakładów pracy i instytucji rocznie. Najliczniejszą grupą słuchaczy są uczestnicy szkoleń specjalistycznych z zakresu zagrożeń środowiska pracy, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz oceny ryzyka zawodowego.

Liczna grupa osób kończy w Centrum szkolenia okresowe z zakresu bhp. Są to przede wszystkim osoby na stanowiskach kierowniczych i pracownicy służby bhp.

 

Do najbardziej prestiżowych form działalności edukacyjnej należą studia podyplomowe. Instytut prowadzi je od 1997 r. Studia ukończyło dotychczas 85 grup słuchaczy, tj. ok. 2300 osób. Na studia zgłasza się coraz więcej ludzi młodych, którzy uznają ten obszar wiedzy za ważny z punktu widzenia własnej aktywności zawodowej.

W celu podtrzymania więzi między absolwentami oraz absolwentów z Instytutem, w 2000 r. zarejestrowano Stowarzyszenie Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP-PIB.
Z udziałem Centrum Edukacyjnego powstało wiele nowoczesnych materiałów edukacyjnych i technik nauczania umożliwiających jakościowe zmiany w systemie edukacji. Opracowano multimedialny zbiór materiałów szkoleniowych z zakresu bhp na potrzeby własnej działalności edukacyjnej oraz dla firm prowadzących szkolenia bhp i służb bhp
w przedsiębiorstwach.


Przygotowano nowoczesne multimedialne materiały dla środowiska akademickiego i nauczycieli wszystkich poziomów edukacji szkolnej, a także do kształcenia ustawicznego.


Nadzór merytoryczny nad pracą Centrum Edukacyjnego sprawuje Rada Programowa, która określa politykę edukacyjną Centrum oraz ocenia jej realizację. W skład Rady wchodzą przedstawiciele nauki i praktyki, w tym partnerzy społeczni w kształtowaniu warunków pracy.

Centrum Edukacyjne zajmuje się:

 • przygotowaniem oferty edukacyjnej Instytutu,
 • przygotowaniem programów, materiałów edukacyjnych dla słuchaczy 
  i niezbędnych pomocy dla wykładowców,
 • organizacją pracy autorów przygotowujących i nowelizujących materiały edukacyjne,
 • doskonaleniem wiedzy i umiejętności wykładowców,
 • oceną potrzeb rynku edukacyjnego i dostosowaniem do nich oferty,
 • współdziałaniem z absolwentami studiów podyplomowych i szkoleń.

Formy edukacyjne


Podstawowe formy edukacyjne prowadzone w Centrum Edukacyjnym CIOP-PIB:

 1. Studia podyplomowe
  Od 1997 roku prowadzone są studia pn. „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka
  w środowisku pracy”.
 2. Szkolenia wynikające z rozporządzenia MGiP
  - Szkolenia okresowe dla pracowników służby BHP
  - Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  - Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
 3. Szkolenia problemowe i specjalistyczne
  Szkolenia związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego

     i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

 1. Szkolenia na zamówienie
  Szkolenia organizowane na indywidualne zamówienie

 

     AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA 

 

Kadra

Programy oferowane przez Centrum Edukacyjne realizuje około 60 wykładowców. Są to pracownicy nauki i specjaliści zatrudnieni w CIOP-PIB oraz pracownicy instytucji państwowych i współdziałających instytutów naukowych. Wykładowcy uczestniczyli w szkoleniach pedagogicznych związanych z metodyką szkolenia ludzi dorosłych, odbyli szkolenia zagraniczne w ośrodkach edukacyjnych w USA i Szwecji. Wszyscy dysponują wieloletnim doświadczeniem edukacyjnym. Praca wykładowców podlega systematycznej ocenie.

 

Programy i materiały edukacyjne

Centrum Edukacyjne dysponuje programami i pakietami edukacyjnymi dla każdego typu oferowanych szkoleń. Pakiety składają się z materiału źródłowego, poradników dla wykładowcy i słuchacza oraz prezentacji komputerowych.

 

Centrum Edukacyjne

dr Beata Taradejna-Nawrath

Kontakt: 22 623 37 56, betar@ciop.pl

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Centrum /
dr Beata Taradejna-Nawrath
betar@ciop.pl
Pracownicy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Centrum Edukacyjne
   Kierownik telefon e-mail
   dr Beata Taradejna-Nawrath (22) 623-37-56 betar@ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr Marta Kalinowska (22) 623-36-76 makal@ciop.pl
   Jacek Szymański (22) 623-37-88 jaszy@ciop.pl
Studia Podyplomowe pn. "Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy"
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Studia podyplomowe

W CIOP-PIB od 1997 roku prowadzone są studia pn. „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka
w środowisku pracy”.

 

Słuchacze

 

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zwłaszcza technicznych i przyrodniczych, osób chcących przygotować się
do pracy w służbie BHP, pracowników firm świadczących usługi
w zakresie BHP, kadry ośrodków szkoleniowych, nauczycieli
i wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka
w środowisku pracy, a także osób, które postanowiły specjalizować się
w tej problematyce.

 

 

 

Organizacja studiów
Studia trwają 2 lub 3 semestry (252 godziny dydaktyczne). Program podzielony jest na 15 zjazdów.

Program
Program studiów został tak zaprojektowany, aby orientował słuchaczy we wszystkich najważniejszych problemach z obszaru bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii.                                                             

Ocena efektów nauczania (ewaluacja), forma zakończenia studiów
Studia kończą się obroną prac dyplomowych. Tematy prac dyplomowych dotyczą problemów związanych z tematyką studiów. Kryterium ważnym jest ich użyteczność, możliwość praktycznego zastosowania. Akceptowane są również prace o charakterze edukacyjnym. Ocena pracy dyplomowej i suma punktów uzyskanych z testów końcowych składają się na notę związaną z ukończeniem studiów podyplomowych.
Na zakończenie studiów słuchacze otrzymują świadectwa ukończenia studiów.

 


Badanie opinii słuchaczy
Przez cały okres trwania studiów słuchacze systematycznie oceniają kilka parametrów związanych
z realizacją programu studiów i ich organizacją. Oceniany jest każdy każdy zjazd. Indywidualnie oceniani są wykładowcy. Najlepsi co roku otrzymują nagrodę dyrektora Instytutu.

Materiały dydaktyczne – do wszystkich przedmiotów słuchacze otrzymują pakiety edukacyjne, na które składają się materiały źródłowe (podręczniki), materiały do ćwiczeń i prezentacje na CD. Materiały te zostały specjalnie przygotowane na potrzeby realizacji programu studiów.

Wykładowcy – program studiów podyplomowych realizuje około 60 wykładowców, specjalistów
z poszczególnych dziedzin. Są to pracownicy naukowi Instytutu i innych instytucji państwowych
i naukowych współpracujących z organizatorem przy realizacji programu studiów. Nasi wykładowcy dysponują wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Ich praca podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu.