• Centrum Edukacyjne
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Centrum Edukacyjne powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  W różnych formach edukacji uczestniczyło ponad  30 tys. osób.

Oferta edukacyjna Centrum jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, głównie do pracowników służby bhp, pracodawców, wykładowców i kadry inżynieryjno- technicznej, pracowników akredytowanych laboratoriów i stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, osób zajmujących się pomiarami parametrów środowiska pracy, pracowników ośrodków szkoleniowych
i firm świadczących usługi z zakresu bhp.

 

Z usług Centrum korzysta ponad 1500 zakładów pracy i instytucji. Najliczniejszą grupą słuchaczy są uczestnicy szkoleń specjalistycznych z zakresu zagrożeń środowiska pracy, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz oceny ryzyka zawodowego.

Liczna grupa osób kończy w Centrum szkolenia okresowe z zakresu bhp. Są to przede wszystkim osoby na stanowiskach kierowniczych, pracownicy służby bhp

i pracownicy administracyjno-biurowi.

Do najbardziej prestiżowych form działalności edukacyjnej należą studia podyplomowe. Instytut prowadzi je od 1997 r. Studia ukończyło dotychczas 82 grupy słuchaczy, tj. ok. 2 tys. osób. Na studia zgłasza się coraz więcej ludzi młodych, którzy uznają ten obszar wiedzy za ważny z punktu widzenia własnej aktywności zawodowej.

W celu podtrzymania więzi między absolwentami i absolwentów z Instytutem

w 2000 r. zarejestrowano Stowarzyszenie Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP-PIB.
Z udziałem Centrum Edukacyjnego powstało wiele nowoczesnych materiałów edukacyjnych i technik nauczania umożliwiających jakościowe zmiany w systemie edukowania. Opracowano multimedialny zbiór materiałów szkoleniowych z zakresu bhp na potrzeby własnej działalności edukacyjnej oraz dla firm prowadzących szkolenia bhp i służb bhp
w przedsiębiorstwach.


Przygotowano nowoczesne multimedialne materiały dla środowiska akademickiego i nauczycieli wszystkich poziomów edukacji szkolnej, a także do kształcenia ustawicznego.


Nadzór merytoryczny nad pracą Centrum Edukacyjnego sprawuje Rada Programowa, która określa politykę edukacyjną Centrum oraz ocenia jej realizację. W skład Rady wchodzą przedstawiciele nauki i praktyki, w tym partnerzy społeczni w kształtowaniu warunków pracy.

Centrum Edukacyjne zajmuje się:

 • przygotowaniem aktualnej oferty edukacyjnej Instytutu,
 • przygotowaniem programów, materiałów edukacyjnych dla słuchaczy 
  i niezbędnych pomocy dla wykładowców,
 • organizacją pracy autorów przygotowujących i nowelizujących materiały edukacyjne,
 • doskonaleniem wiedzy i umiejętności wykładowców,
 • oceną potrzeb rynku edukacyjnego i dostosowaniem propozycji szkoleniowych
  do jego potrzeb,
 • współdziałaniem z absolwentami studiów podyplomowych i szkoleń.

Formy edukacyjne


Podstawowe formy edukacyjne prowadzone w Centrum Edukacyjnym CIOP-PIB:

 1. Studia podyplomowe
  Od 1997 roku prowadzone są studia pn. „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka
  w środowisku pracy”.
 2. Szkolenia wynikające z rozporządzenia MGiP
  - Szkolenia okresowe dla pracowników służby BHP
  - Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  - Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
 3. Szkolenia problemowe i specjalistyczne
  Szkolenia związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego

     i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

 1. Szkolenia na zamówienie
  szkolenia organizowane na indywidualne zamówienie

 

     AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA 

 

Kadra

Programy oferowane przez Centrum Edukacyjne realizuje około 60 wykładowców. Są to pracownicy nauki i specjaliści zatrudnieni w CIOP-PIB oraz pracownicy instytucji państwowych i współdziałających instytutów naukowych. Wykładowcy uczestniczyli w szkoleniach pedagogicznych związanych z metodyką szkolenia ludzi dorosłych, odbyli szkolenia zagraniczne w ośrodkach edukacyjnych w USA i Szwecji. Wszyscy dysponują wieloletnim doświadczeniem edukacyjnym. Praca wykładowców podlega systematycznej ocenie. Corocznie prowadzone są warsztaty doskonalące ich umiejętności.

 

Baza szkoleniowa i wyposażenie dydaktyczna

Instytut dysponuje salami wykładowymi i do realizacji zajęć praktycznych wyposażonymi w niezbędny sprzęt służący nowoczesnemu realizowaniu procesu szkolenia (w tym rzutniki komputerowych, multimedialne komputery, sprzęt do tłumaczenia symultanicznego). Zajęcia praktyczne odbywają się w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Sala wykładowa Laboratorium Zakładu Zagrożeń
Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Programy i materiały edukacyjne

Centrum Edukacyjne dysponuje programami i pakietami edukacyjnymi dla każdego typu oferowanych szkoleń. Pakiety składają się z materiału źródłowego, poradników dla wykładowcy i słuchacza oraz prezentacji komputerowych. Materiały opracowywało i czuwa nad ich aktualizacją i poszerzaniem o nową wiedzę około 60 autorów.
W pracach na pakietami uczestniczyli eksperci amerykańscy i szwedzcy.

 

Centrum Edukacyjne

dr Beata Taradejna-Nawrath

Kontakt: 22 623 37 56, betar@ciop.pl

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Centrum /
dr Beata Taradejna-Nawrath
betar[at]ciop.pl
Pracownicy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Centrum Edukacyjne
   Kierownik telefon e-mail
   dr Beata Taradejna-Nawrath 22 626-36-76 betar[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr Marta Kalinowska 22 623-36-76 makal[at]ciop.pl
   Jacek Szymański 22 623-37-88 jaszy[at]ciop.pl
Studia Podyplomowe pn. "Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy"
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Studia podyplomowe

W CIOP-PIB od 1997 roku prowadzone są studia pn. „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka
w środowisku pracy”.

 

Słuchacze

 

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zwłaszcza technicznych i przyrodniczych, osób chcących przygotować się
do pracy w służbie BHP, pracowników firm świadczących usługi
w zakresie BHP, kadry ośrodków szkoleniowych, nauczycieli
i wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka
w środowisku pracy, a także osób, które postanowiły specjalizować się
w tej problematyce.

 

 

 

Organizacja studiów
Studia trwają 2 semestry (252 godziny dydaktyczne). Program podzielony jest na 14 zjazdów.

Program
Program studiów został tak zaprojektowany, aby orientował słuchaczy we wszystkich najważniejszych problemach z obszaru bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii.                                                             

Ocena efektów nauczania (ewaluacja), forma zakończenia studiów
Studia kończą się obroną prac dyplomowych. Tematy prac dyplomowych dotyczą problemów związanych z tematyką studiów. Kryterium ważnym jest ich użyteczność, możliwość praktycznego zastosowania. Akceptowane są również prace o charakterze edukacyjnym. Ocena pracy dyplomowej i suma punktów uzyskanych z testów końcowych składają się na notę związaną z ukończeniem studiów podyplomowych.
Na zakończenie studiów słuchacze otrzymują świadectwa ukończenia studiów.

 


Badanie opinii słuchaczy
Przez cały okres trwania studiów słuchacze systematycznie oceniają kilka parametrów związanych
z realizacją programu studiów i ich organizacją. Oceniany jest każdy każdy zjazd. Indywidualnie oceniani są wykładowcy. Najlepsi co roku otrzymują nagrodę dyrektora Instytutu.

Materiały dydaktyczne – do wszystkich przedmiotów słuchacze otrzymują pakiety edukacyjne, na które składają się materiały źródłowe (podręczniki), materiały do ćwiczeń i prezentacje na CD. Materiały te zostały specjalnie przygotowane na potrzeby realizacji programu studiów.

Wykładowcy – program studiów podyplomowych realizuje około 60 wykładowców, specjalistów
z poszczególnych dziedzin. Są to pracownicy naukowi Instytutu i innych instytucji państwowych
i naukowych współpracujących z organizatorem przy realizacji programu studiów. Nasi wykładowcy dysponują wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Ich praca podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu.