Informacyjna KAMPANIA społeczna 2015 - PODZIEL SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM. PROMUJ DOBRE PRAKTYKI BHP

 

 
PODZIEL SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM. PROMUJ DOBRE PRAKTYKI BHP

 

Podsumowanie kampanii pn. „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp”

 

Kampania społeczna to szereg zorganizowanych działań komunikacyjnych nastawionych na osiągnięcie celu, poświęconych ważnym problemom społecznym. Kampanie mają różny zasięg, a ich efektywność w znacznej mierze zależy od środków finansowych, jakimi dysponują organizatorzy. Najczęściej kampanie społeczne dotyczą problematyki zdrowia, niepełnosprawności, bezpieczeństwa i patologii czy zagrożeń społecznych. Ich realizacja i przeprowadzanie często wymaga angażowania wielu środowisk i instytucji, w tym specjalistów zajmujących się danym zagadnieniem, przedstawicieli środowisk naukowych, lekarzy, policji, itp. Jednym z obszarów, w których kampanie są wykorzystywane jako forma komunikowania ważnych problemów społecznych i ludzkich jest bezpieczeństwo pracy. Prowadzenie kampanii mających na celu podnoszenie wiedzy z zakresu metod przeciwdziałania wypadkom i chorobom wynikających z wykonywanej pracy - jest traktowane przez Komisję Europejską jako jeden z priorytetów wspólnotowej strategii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Biorąc pod uwagę wagę skutecznej komunikacji oraz wymiany dobrych praktyk między przedsiębiorstwami dla poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach, w 2015 roku Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził kampanię społeczną pt. „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp”, której celem było: 

 1. budowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników poprzez wymianę dobrych praktyk bhp,
 2. upowszechnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy,
 3. podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Przyjęte cele były realizowane poprzez:

 • organizowanie spotkań dla przedstawicieli przedsiębiorstw w celu prezentowanie przykładów rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pracy;
 • organizowanie wizyt technicznych w przedsiębiorstwach i prezentowanie przykładów rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pracy;
 • organizowanie konferencji, seminariów oraz innych przedsięwzięć służących wymianie dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy;
 • upowszechnianie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pracy poprzez ich zgłaszanie do konkursów;
 • upowszechnianie informacji na temat rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pracy, w formie referatów, artykułów, wykładów, prezentacji multimedialnych i publikacji na stronach internetowych;
 • inne, autorskie przedsięwzięcia partnerów kampanii, związane z realizacją celów kampanii.

Dla zrealizowania założeń kampanii oraz zwiększenia jej skuteczności oddziaływania niezbędna była szeroka współpraca z instytucjami zaangażowanymi w działania na rzecz bezpieczeństwa pracy w Polsce oraz przedstawicielami przedsiębiorstw. Oficjalnymi partnerami kampanii zostało 31 instytucji, organizacji i przedsiębiorstw.

 

 

Fot: Podsumowanie kampanii społecznej 2015 i wręczenie dyplomów dla partnerów kampanii

 

W ramach kampanii społecznej przygotowano i zorganizowano 30 przedsięwzięć – 11 było organizowane i współorganizowane przez CIOP-PIB (7 konferencji, 2 seminaria, 1 warsztaty, 1 piknik edukacyjny), a 19 – przez partnerów kampanii (ze wsparciem Instytutu). Przedsięwzięcia te odbywały się w 10 województwach:

 • wielkopolskie – 2 przedsięwzięcia,
 • świętokrzyskie - 1 przedsięwzięcie,
 • mazowieckie – 14 przedsięwzięć,
 • warmińsko-mazurskie – 2 przedsięwzięcia,
 • pomorskie - 2 przedsięwzięcia,
 • dolnośląskie – 2 przedsięwzięcia,
 • lubelskie - 1 przedsięwzięcie,
 • śląskie – 1 przedsięwzięcie,
 • małopolskie – 3 przedsięwzięcia,
 • łódzkie - 2 przedsięwzięcia.

Dodatkowo zorganizowano jedno przedsięwzięcie za granicą – we Włoszech (Tortoreto).

 

 

Przedsięwzięcia kampanii „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp”  w poszczególnych województwach

 

W przedsięwzięciach zorganizowanych lub współorganizowanych przez CIOP-PIB uczestniczyło w sumie ok. 1,5 tys. przedstawicieli przedsiębiorstw. W przedsięwzięciach zorganizowanych przez partnerów kampanii bezpośrednio uczestniczyło w sumie ok. 2 tys. przedstawicieli przedsiębiorstw.

 

W ramach działań kampanii opracowano i wydano 30 rodzajów materiałów informacyjnych i promocyjnych kampanii, w wersji drukowanej i elektronicznej. Materiały w wersji drukowanej zostały upowszechnione w nakładzie ponad 8 tys. egz. wśród uczestników działań kampanii. Ulotki i plakaty kampanii były upowszechniane poprzez serwis internetowy kampanii www.ciop.pl/dobre-praktyki oraz przez inne serwisy internetowe zaangażowane w promowanie kampanii społecznej.


KOORDYNATOR DZIAŁAŃ KAMPANII
mgr Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 86, fax: 0-22 623 32 64
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

 

Kampania jest realizowana w ramach III etapu programu wieloletniego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - 2 etap zadania służb państwowych pt.: „Tematyczne informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy i życia człowieka”