Szczególne rodzaje pracy
BEZPIECZNE PRZENOSZENIE ŁADUNKÓW

 

Bezpieczne przenoszenie ładunków

 

Podczas czynności podnoszenia i przenoszenia ładunków występuje znaczące obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego wynikające z konieczności wywierania siły (siły zewnętrznej) – najczęściej masy przenoszonego ładunku. Obciążenia tego typu są zazwyczaj dobrze tolerowane przez pracowników w wieku 25-54 lata, którzy stanowią główną grupę pracowników w wieku produkcyjnym. Ze względu na zmniejszenie liczebności tej grupy zawodowej o około 20%, a zwiększenie grupy pracowników po 55 roku życia, do roku 2060 należy wziąć pod uwagę konieczność dostosowania obciążenia zewnętrznego do możliwości psychofizycznych starszych pracowników, na przykład poprzez zastosowanie urządzeń wspomagających.

W przypadku ręcznych prac transportowych, których jednym z elementów jest przemieszczanie ładunków, zarówno Dyrektywie UE jak i w polskich przepisach prawnych szczególny nacisk kładziony jest na ograniczenie obciążenia pleców i kręgosłupa (Dyrektywa 90/269/EWG; Dz.U.2000 Nr 26 Poz. 313). Ograniczenie obciążenia w tym obszarze może być zrealizowane na przykład poprzez zmianę sposobu przenoszenia ładunków oraz poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń wspomagających.

Przemieszczanie ładunków, a więc ich podnoszenie, przenoszenie i odkładanie skutkuje znacznym obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy w obszarze prawie całego ciała człowieka. Z drugiej strony, jak wskazują badania epidemiologiczne coraz częściej występują dolegliwości i schorzenia nie tylko w obszarze tułowia (Govindu i Babski-Reeves, 2014, Long i in., 2013) i kończyn górnych (Colombini i Occhipinti, 2006; Buckle i Devereux, 2002), ale także kończyn dolnych (Reid i in., 2010, Bhat i in., 2014). Powstawanie i rozwój dolegliwości i schorzeń wskazuje na przekroczenie możliwości fizycznych i wytrzymałościowych w tych obszarach układu mięśniowo-szkieletowego.

 

W serwisie udostyępniono treść poradnika doboru i zastosowania urządzeń wspomagających przenoszenie ładunków na wybranych stanowiskach pracy i podczas wykonywania typowych czynności podnoszenia i przenoszenia.

 

 

 

Autor: dr Tomasz Tokarski, CIOP-PIB

Źródło: materiały informacyjne pt. "Poradnik doboru i zastosowania urządzeń wspomagających przenoszenie ładunków na wybranych stanowiskach pracy i podczas wykonywania typowych czynności podnoszenia i przenoszenia"

2016 r.

 

______________________________

 

Opracowano na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Zadanie numer 2.Z.26 "Ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego kończyn dolnych podczas przemieszczania ładunków"