O Instytucie

Materiały dla mediów

Kontakt dla mediów

Agnieszka Szczygielska

Kierownik Ośrodka Promocji i Wdrażana

e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl, tel. 22 623 36 86

Wrzesień 2023

W Światowym Dniu Serca o kampanii „Serce do pracy”

29 września 2023 r. przypada Światowy Dzień Serca, którego inicjatorem jest World Heart Federation (WHF). Głównym celem tego celebrowanego od 2000 r. święta jest edukacja i promocja zdrowego stylu życia oraz profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK). Światowy Dzień Serca to również dobra okazja, aby przypomnieć o trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Serce do pracy” na rzecz zapobiegania chorobom układu krążenia wśród pracowników. […]

- Materiał prasowy

Lipiec 2023

Wydłużenie okresu przejściowego dla nowych wartości dopuszczalnego stężenia tlenku azotu w sektorze górnictwa podziemnego i budowy tuneli

Na początku lipca br. do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) jest jedną z instytucji uczestniczących w procesie opiniowania tego projektu. […]

- Materiał prasowy

Czerwiec 2023

CIOP-PIB: Pracodawcy mogą już sprawdzić, czy wykorzystywane w firmach urządzenia VR i AR są bezpieczne dla zdrowia pracowników

W ostatnich latach stał się zauważalny bardzo szybki wzrost popularności urządzeń rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR). Znajdują one coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak: przemysł, medycyna, architektura czy edukacja. Dlatego naukowcy z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) pochylili się nad problemem wpływu tych urządzeń na zdrowie użytkowników. W efekcie opracowali metodę badania urządzeń VR i AR, która pozwala na ocenę bezpieczeństwa ich użytkowania pod względem ekspozycji na promieniowanie optyczne emitowane przez wyświetlacze. […]

- Materiał prasowy

Maj 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do składnia wniosków w 49. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy
- 15 maja 2023 r.

Rozwiązania skierowane na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia pracowników można już zgłaszać do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. W Konkursie mogą wziąć udział pracownicy i pracodawcy reprezentujący każdy rodzaj przedsiębiorstwa, a także uczelnie, instytuty naukowe, instytucje i organizacje – wszyscy, którzy działają na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy i jakości życia w pracy. […]

- Materiał prasowy

Kwiecień 2023

CIOP-PIB: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
- 28 kwietnia 2023 r.

Wiodącym hasłem Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia 2023 r.) jest: "Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika". Tegoroczne hasło zostało wybrane na ostatniej Międzynarodowej Konferencji Pracy, podczas której postanowiono włączyć zagadnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy do pięciu podstawowych zasad i praw w pracy. W konsekwencji Konwencja dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (nr 155) oraz uzupełniająca ją Konwencja dotycząca ram promocyjnych bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (nr 187) zostały uznane za konwencje fundamentalne. Obchody tego Dnia są okazją do zastanowienia się nad przekazem fundamentalnych konwencji oraz przeanalizowania, w jakim stopniu zawarte w nich zapisy są realizowane, przestrzegane i promowane – zarówno na poziomie krajowym, jak i przedsiębiorstw. […]

- Materiał prasowy

CIOP-PIB: Hałas w pomieszczeniach typu open space to prawdziwe utrapienia dla pracowników

Hałas jest jednym z głównych czynników uciążliwych w pomieszczeniach typu open space i w innych otwartych przestrzeniach pracy, gdzie występuje wiele źródeł dźwięku. Liczne badania laboratoryjne wykazały, że na stanowiskach pracy umysłowej hałas ma zakłócający wpływ na funkcje poznawcze, takie jak: arytmetykę mentalną, naukę powiązanych słów lub tekstu, zliczanie wyświetlanych informacji wizualnych oraz rozumienie tekstu i zapamiętywanie. W Międzynarodowym Dniu Świadomości Zagrożenia Hałasem – 25 kwietnia – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) zwraca uwagę na konieczność zapewnienia odpowiednich akustycznych warunków pracy w takich miejscach. […]

- Materiał prasowy

CIOP-PIB: Miejsce pracy jako źródło wiedzy o zdrowiu dla starszych pracowników

Miejsce pracy może spełniać ważną rolę w edukacji zdrowotnej osób dorosłych, a szczególnie osób starszych. Wraz z wiekiem obniża się ich wydolność oraz sprawność fizyczna i psychofizyczna (w tym spostrzegawczość, szybkość reakcji, sprawność narządów zmysłów), a w konsekwencji także możliwość wykonywania pracy. W odpowiedzi na potrzeby tej grupy pracowników w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) jest opracowywany program edukacji zdrowotnej pracowników starszych, wykonujących pracę fizyczną oraz umysłową. […]

- Materiał prasowy

Marzec 2023

CIOP-PIB: Zdrowie osób pracujących w narażeniu na szkodliwe spaliny z silników Diesla jest najważniejsze

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że istnieje związek między narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla, a zwiększoną częstością występowania pewnych grup nowotworów. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) jako pierwszy w Polsce opracował metodę oznaczania niebezpiecznych dla zdrowia człowieka spalin emitowanych z silników Diesla, dostosowaną do nowych regulacji prawnych. […]

- Materiał prasowy

CIOP-PIB: Grafen znajdzie zastosowane w nowoczesnych rękawicach ochronnych dla strażaków

Grafen, nanomateriał utworzony z węgla o strukturze plastra miodu i grubości jednego atomu, wydaje się jednym z najbardziej przyszłościowych materiałów o szerokim zastosowaniu w sferze nowych technologii. Już dziś spekuluje się o jego perspektywicznym wykorzystaniu do produkcji lekkich i bardzo wytrzymałych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) rozpoczęły się prace badawcze nad opracowaniem hybrydowego materiału tekstylnego modyfikowanego grafenem, przeznaczonego do wykorzystania przy produkcji rękawic strażackich […]

- Materiał prasowy

Luty 2023

CIOP-PIB: Aplikacja pomoże dobrać półmaskę

Noszenie półmasek ochronnych w pracy jest dla wielu osób koniecznością, bowiem chroni przed szkodliwymi dla zdrowia wirusami, bakteriami, czy grzybami zawieszonymi w powietrzu. W związku z tym bardzo ważne jest właściwe dobranie rodzaju i klasy sprzętu ochrony układu oddechowego oraz ustalenie czasu skutecznej ochrony, po którym sprzęt ten należy wymienić. […]

- Materiał prasowy

CIOP-PIB: Miejsce pracy może chronić przed zachorowaniem na depresję

Problem intensyfikacji zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń depresyjnych, jest dobrze udokumentowany na świecie. Tymczasem w Polsce dane na ten temat są ciągle niewystarczające. Badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wypełniają tę lukę. Ich wyniki są jednak niepokojące. […]

- Materiał prasowy

Styczeń 2023

Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB wspiera KGHM w poprawie komfortu cieplnego pracowników

Nie po raz pierwszy wyniki prac naukowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego zostaną wykorzystane dla poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w przedsiębiorstwach. Tym razem opracowana w Instytucie odzież ochronna z funkcją aktywnego chłodzenia trafi do testowania przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A. […]

- Materiał prasowy

- Film reklamowy dot. odzieży ochronnej z funkcją aktywnego chłodzenia