O Instytucie

Materiały dla mediów

Kontakt dla mediów

Agnieszka Szczygielska

Kierownik Ośrodka Promocji i Wdrażana

e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl, tel. 22 623 36 86

Styczeń 2024

CIOP-PIB: Poznaliśmy laureatów 2. edycji zestawienia „Najlepsi w bezpieczeństwie 2023”

W 2023 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym została przeprowadzona 2. edycja rankingu przedsiębiorstw pn. "Najlepsi w bezpieczeństwie". Na koniec roku poznaliśmy finalistów, czyli 50 przedsiębiorstw o najwyższym poziomie zintegrowanego wskaźnika procesów zarządzania BHP. […]

- Materiał prasowy

CIOP-PIB: Czy można poprawić zdrowie psychofizyczne i zdolność do pracy nauczycieli?

Nauczyciele to grupa zawodowa bardzo silnie podatna na stres zawodowy i jego negatywne skutki. Poza typowymi obciążeniami związanymi z pracą są narażeni także na szereg specyficznych wymagań. Należą do nich m.in. agresywne zachowania uczniów, konieczność dopasowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, utrzymanie dyscypliny w klasie, radzenie sobie z wprowadzaniem zmian, czy roszczeniowe postawy rodziców. Liczne badania pokazują, że wysoki poziom tych wymagań przekłada się na gorsze funkcjonowanie zawodowe nauczycieli, czego przejawem jest m.in. obniżone poczucie własnej skuteczności, wyższy poziom wyczerpania oraz pogorszenie efektywności nauczania. […]

- Materiał prasowy

Grudzień 2023

Poznaliśmy laureatów 7. edycji konkursu fotograficznego i filmowego "O!ZNAKI PRACY. Praca z sercem"

W piątek 8 grudnia 2023 r. poznaliśmy laureatów 7. edycji konkursu fotograficznego i filmowego O!ZNAKI PRACY. Grand Prix O!ZNAKI PRACY 2023 otrzymali: Bartosz Dominik i Karolina Zarębska za film "Kaśka, chopie!" oraz Paweł Koziorowski za zdjęcie "Redyk na łąkach Beskidu Niskiego". Nagrody główne, nagrody specjalne oraz wyróżnienia zostały wręczone laureatom podczas uroczystej gali, która odbyła się w Pałacyku Konopackiego w Warszawie. […]

- Materiał prasowy

Wrzesień 2023

W Światowym Dniu Serca o kampanii „Serce do pracy”

29 września 2023 r. przypada Światowy Dzień Serca, którego inicjatorem jest World Heart Federation (WHF). Głównym celem tego celebrowanego od 2000 r. święta jest edukacja i promocja zdrowego stylu życia oraz profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK). Światowy Dzień Serca to również dobra okazja, aby przypomnieć o trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Serce do pracy” na rzecz zapobiegania chorobom układu krążenia wśród pracowników. […]

- Materiał prasowy

Zakończenie 32. edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pt. "Budownictwo XXI wieku"

Dobiegła końca 32. edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pt. "Budownictwo XXI wieku". Podczas uroczystości, która odbyła się 26 września br. w nowoczesnych laboratoriach badawczych TECH-SAFE-BIO Warszawie zostały ogłoszone nazwiska laureatów i nastąpiło otwarcie wystawy pokonkursowej. […]

- Materiał prasowy

Lipiec 2023

Wydłużenie okresu przejściowego dla nowych wartości dopuszczalnego stężenia tlenku azotu w sektorze górnictwa podziemnego i budowy tuneli

Na początku lipca br. do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) jest jedną z instytucji uczestniczących w procesie opiniowania tego projektu. […]

- Materiał prasowy

Czerwiec 2023

CIOP-PIB: Pracodawcy mogą już sprawdzić, czy wykorzystywane w firmach urządzenia VR i AR są bezpieczne dla zdrowia pracowników

W ostatnich latach stał się zauważalny bardzo szybki wzrost popularności urządzeń rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR). Znajdują one coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak: przemysł, medycyna, architektura czy edukacja. Dlatego naukowcy z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) pochylili się nad problemem wpływu tych urządzeń na zdrowie użytkowników. W efekcie opracowali metodę badania urządzeń VR i AR, która pozwala na ocenę bezpieczeństwa ich użytkowania pod względem ekspozycji na promieniowanie optyczne emitowane przez wyświetlacze. […]

- Materiał prasowy

Maj 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do składnia wniosków w 49. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy
- 15 maja 2023 r.

Rozwiązania skierowane na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy i ochronę zdrowia pracowników można już zgłaszać do Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. W Konkursie mogą wziąć udział pracownicy i pracodawcy reprezentujący każdy rodzaj przedsiębiorstwa, a także uczelnie, instytuty naukowe, instytucje i organizacje – wszyscy, którzy działają na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy i jakości życia w pracy. […]

- Materiał prasowy

Kwiecień 2023

CIOP-PIB: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
- 28 kwietnia 2023 r.

Wiodącym hasłem Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia 2023 r.) jest: "Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika". Tegoroczne hasło zostało wybrane na ostatniej Międzynarodowej Konferencji Pracy, podczas której postanowiono włączyć zagadnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy do pięciu podstawowych zasad i praw w pracy. W konsekwencji Konwencja dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (nr 155) oraz uzupełniająca ją Konwencja dotycząca ram promocyjnych bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (nr 187) zostały uznane za konwencje fundamentalne. Obchody tego Dnia są okazją do zastanowienia się nad przekazem fundamentalnych konwencji oraz przeanalizowania, w jakim stopniu zawarte w nich zapisy są realizowane, przestrzegane i promowane – zarówno na poziomie krajowym, jak i przedsiębiorstw. […]

- Materiał prasowy

CIOP-PIB: Hałas w pomieszczeniach typu open space to prawdziwe utrapienia dla pracowników

Hałas jest jednym z głównych czynników uciążliwych w pomieszczeniach typu open space i w innych otwartych przestrzeniach pracy, gdzie występuje wiele źródeł dźwięku. Liczne badania laboratoryjne wykazały, że na stanowiskach pracy umysłowej hałas ma zakłócający wpływ na funkcje poznawcze, takie jak: arytmetykę mentalną, naukę powiązanych słów lub tekstu, zliczanie wyświetlanych informacji wizualnych oraz rozumienie tekstu i zapamiętywanie. W Międzynarodowym Dniu Świadomości Zagrożenia Hałasem – 25 kwietnia – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) zwraca uwagę na konieczność zapewnienia odpowiednich akustycznych warunków pracy w takich miejscach. […]

- Materiał prasowy

CIOP-PIB: Miejsce pracy jako źródło wiedzy o zdrowiu dla starszych pracowników

Miejsce pracy może spełniać ważną rolę w edukacji zdrowotnej osób dorosłych, a szczególnie osób starszych. Wraz z wiekiem obniża się ich wydolność oraz sprawność fizyczna i psychofizyczna (w tym spostrzegawczość, szybkość reakcji, sprawność narządów zmysłów), a w konsekwencji także możliwość wykonywania pracy. W odpowiedzi na potrzeby tej grupy pracowników w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) jest opracowywany program edukacji zdrowotnej pracowników starszych, wykonujących pracę fizyczną oraz umysłową. […]

- Materiał prasowy

Marzec 2023

CIOP-PIB: Zdrowie osób pracujących w narażeniu na szkodliwe spaliny z silników Diesla jest najważniejsze

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że istnieje związek między narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla, a zwiększoną częstością występowania pewnych grup nowotworów. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) jako pierwszy w Polsce opracował metodę oznaczania niebezpiecznych dla zdrowia człowieka spalin emitowanych z silników Diesla, dostosowaną do nowych regulacji prawnych. […]

- Materiał prasowy

CIOP-PIB: Grafen znajdzie zastosowane w nowoczesnych rękawicach ochronnych dla strażaków

Grafen, nanomateriał utworzony z węgla o strukturze plastra miodu i grubości jednego atomu, wydaje się jednym z najbardziej przyszłościowych materiałów o szerokim zastosowaniu w sferze nowych technologii. Już dziś spekuluje się o jego perspektywicznym wykorzystaniu do produkcji lekkich i bardzo wytrzymałych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) rozpoczęły się prace badawcze nad opracowaniem hybrydowego materiału tekstylnego modyfikowanego grafenem, przeznaczonego do wykorzystania przy produkcji rękawic strażackich […]

- Materiał prasowy

Luty 2023

CIOP-PIB: Aplikacja pomoże dobrać półmaskę

Noszenie półmasek ochronnych w pracy jest dla wielu osób koniecznością, bowiem chroni przed szkodliwymi dla zdrowia wirusami, bakteriami, czy grzybami zawieszonymi w powietrzu. W związku z tym bardzo ważne jest właściwe dobranie rodzaju i klasy sprzętu ochrony układu oddechowego oraz ustalenie czasu skutecznej ochrony, po którym sprzęt ten należy wymienić. […]

- Materiał prasowy

CIOP-PIB: Miejsce pracy może chronić przed zachorowaniem na depresję

Problem intensyfikacji zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń depresyjnych, jest dobrze udokumentowany na świecie. Tymczasem w Polsce dane na ten temat są ciągle niewystarczające. Badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wypełniają tę lukę. Ich wyniki są jednak niepokojące. […]

- Materiał prasowy

Styczeń 2023

Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB wspiera KGHM w poprawie komfortu cieplnego pracowników

Nie po raz pierwszy wyniki prac naukowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego zostaną wykorzystane dla poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w przedsiębiorstwach. Tym razem opracowana w Instytucie odzież ochronna z funkcją aktywnego chłodzenia trafi do testowania przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A. […]

- Materiał prasowy

- Film reklamowy dot. odzieży ochronnej z funkcją aktywnego chłodzenia