Praca zdalna przy komputerze

Wprowadzenie

W czasie epidemii COVID-19 pojawiła się konieczność pracy zdalnej. Zgodnie z prawem wtedy ustanowionym, przez pracę zdalną należy rozumieć pracę wykonywaną:

  • na polecenie pracodawcy;
  • przez oznaczony czas określony poleceniem pracodawcy lub czasem trwania stanu epidemii;
  • poza miejscem stałego jej wykonywania;
  • polegającą na pracy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczącej wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych, w zakresie określonym w umowie o pracę.

Więcej informacji

Zalecenia dotyczące pracy zdalnej przy komputerze