Stanowiska pracy
EKSPOZYCJA NA POLE E-M W ELEKTROWNIACH WIATROWYCH

 

Ekspozycja na pole elektromagnetyczne w elektrowniach wiatrowych

 

Odnawialne źródła energii, m.in. elektrownie wiatrowe, odgrywają coraz większą rolę w systemie energetycznym. W Polsce eksploatowanych jest obecnie ponad 1000 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ok. 4,6 GW, które rocznie produkują ok. 4,5% krajowej energii elektrycznej (tj. niemal 8 TWh w 2015 r.). W artykule scharakteryzowano źródła pola elektromagnetycznego w elektrowniach wiatrowych (generatory prądowe, przetworniki elektroenergetyczne, okablowanie, transformatory) i parametry wytwarzanego przez nie pola elektromagnetycznego (magnetostatycznego i elektromagnetycznego małej częstotliwości, o dominującej składowej 50 Hz lub 150 Hz).

Zaprezentowano wyniki wykonanych w elektrowniach wiatrowych badań pola elektromagnetycznego, obejmujących pomiary rozkładu przestrzennego oraz indywidualny monitoring narażenia pracowników. Wykazano, że narażenie pracowników jest w granicach wymagań prawa pracy (natężenie pola elektrycznego E < 500 V/m; natężenie pola magnetycznego H < 200 A/m, zasięgi stref ochronnych pola elektromagnetycznego nieprzekraczające jednego metra od jego źródeł, a narażenie pracowników podczas dnia pracy jedynie krótkotrwałe). Zidentyfikowano lokalne występowanie zagrożeń elektromagnetycznych istotnych dla pracowników szczególnie chronionych (kobiet w ciąży, pracowników młodocianych i użytkowników implantów medycznych), które powinny być uwzględnione w programie stosowania środków ochronnych.

Słowa kluczowe: elektrownie wiatrowe, zagrożenia elektromagnetyczne, narażenie pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Autorzy: dr inż. KRZYSZTOF GRYZ dr inż. JOLANTA KARPOWICZ
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Kontakt: krgry@ciop.pl
Źródło: Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 7/2016, s. 10-13, 
            DOI: 10.5604/01377043.1210089