Kampania 2012 - PREWENCJA WYPADKOWA
Ogólnopolska Kampania Społeczna 2012
"PREWENCJA WYPADKOWA"

 

 

Z początkiem lutego br. ruszyła kolejna informacyjna kampania społeczna, koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Kampania społeczna pn. „Prewencja wypadkowa” została objęta honorowym patronatem:

Ministra Pracy i Polityki Społecznejoraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
Jej celem kampanii jest zwiększanie świadomości i wiedzy pracowników oraz pracodawców z zakresu przeciwdziałania wypadkom i występowania zagrożeń w środowisku pracy.

W ramach kampanii jest upowszechniane systemowe podejście do prewencji wypadkowej. W takim ujęciu prewencja wypadkowa jest rozumiana jako systemowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy prowadzone w przedsiębiorstwach, obejmujące m.in. poprawnie przeprowadzaną ocenę ryzyka zawodowego i upowszechnianie jej wyników wśród pracowników, działania organizacyjne służące ograniczaniu występujących zagrożeń, np. czasowe ograniczenie pracy w strefach ekspozycji na hałas, czy zapewnianie i prawidłowy dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Uzupełnieniem tak rozumianych działań prewencyjnych powinna być popularyzacja zasad bezpieczeństwa pracy, obejmująca działania wspierające kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie.

Skuteczność działań w zakresie prewencji wypadkowej zależy od wielu czynników, a jednym z najbardziej istotnych jest budowanie wśród pracodawców i pracowników kultury bezpieczeństwa, obejmującej postawy, wartości i normy zachowań. Stąd w ramach kampanii są realizowane i promowane działania służące kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracowników i pracodawców.

Działania prewencyjne, jeżeli są prawidłowo realizowane, przynoszą wymierne korzyści przedsiębiorstwom zaangażowanym w ich realizację. Skutkują m.in. zmniejszeniem strat powodowanych wypadkami przy pracy i absencją chorobową, zwiększeniem wydajności i jakości pracy oraz wpływają na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Stąd w ramach kampanii są promowane korzyści, jakie mogą osiągać przedsiębiorstwa, które prowadzą prawidłowe i skuteczne działania prewencyjne.

Zgodnie z zasadami andragogiki  dorośli przywiązują większą wagę do tego, czego sami doświadczają, niż do tego, co jest im przekazywane tylko werbalnie. Ponadto osoby dorosłe najwięcej zapamiętują z tego, co same mówią oraz z tego co robią i w co się angażują. Dlatego podczas kampanii główny nacisk jest położony na zachęcanie przedstawicieli przedsiębiorstw oraz innych partnerów kampanii do organizowania własnych przedsięwzięć (bezpośrednio w miejscu pracy), odpowiadających na konkretne potrzeby danego środowiska. CIOP-PIB, jako koordynator kampanii, wspiera organizatorów takich przedsięwzięć merytorycznie oraz poprzez materiały informacyjne i promocyjne kampanii. Ważnym elementem takiego wsparcia jest także promocja działań kampanii organizowanych przez partnerów na poprzez stronę internetową kampanii.

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w działaniach kampanii
oraz do organizowania autorskich przedsięwzięć

 

 

PLANOWANY CZAS REALIZACJI KAMPANII
luty — grudzień 2012 r.

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ KAMPANII
mgr Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 86, fax: 0-22 623 32 64
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

Kampania jest realizowana w ramach II etapu programu wieloletniego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - 2 etap zadania służb państwowych nr 05.A.7 pt.: „Kształtowanie probezpiecznych postaw pracowników i pracodawców poprzez informacyjne kampanie społeczne ukierunkowane na potrzeby wybranych środowisk”