Sprawy ogólne BHP
EMERYTURY POMOSTOWE
 

 

INFORMACJA O EMERYTURACH POMOSTOWYCH

Z dniem 1 stycznia 2009 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady wcześniejszego przechodzenia na emeryturę ze względu na rodzaj wykonywanej pracy.
Nowe zasady wprowadzone zostały ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656).
Zgodnie z przepisami ustawy prawo do emerytury pomostowej mają pracownicy wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którzy spełnią warunki określone w art. 4 ustawy.

Co należy rozumieć pod pojęciem prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zdefiniowane zostało w art. 3 ustawy ?.

I tak prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowanych środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.