Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Emerytury i renty

Czy można pobierać emeryturę pomostową wraz z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi?

 

Osoba, które jest uprawniona do emerytury pomostowej oraz do renty, uposażenia w stanie spoczynku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub innego świadczenia o charakterze emerytalnym lub rentowym ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, może pobierać tylko jedno świadczenie – wyższe lub wybrane przez siebie. Zasada ta dotyczy również osób uprawnionych do emerytury pomostowej oraz do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową, a także osób mających ustalone prawo do emerytury pomostowej oraz do renty inwalidy wojennego lub renty inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową.

 

Wiesława Lempska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
BP 1/2021