Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Emerytury i renty

Proszę o udzielenie informacji w sprawie renty rodzinnej. Od trzech lat pobieram rentę po mamie i studiuję. Zamierzam wyjść za mąż. Czy w związku z tym utracę rentę? Czy dochody mojego przyszłego męża mogą mieć wpływ na prawo do tego świadczenia? Ja nie pracuję.

 

W myśl art. 68 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, prawo do renty rodzinnej mają dzieci wła­sne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat albo bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w wymienionym okresie. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat, będąc na ostat­nim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Dzieci uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu zachowują do niej prawo również w przypadku późniejszej zmiany stanu cywilnego. W związku z tym dziecko, które pobiera rentę rodzinną po zmarłej matce, nadal będzie uprawnione do tej renty, jeżeli spełni wymagane warunki dotyczące wieku lub nauki w szkole. Zmiana stanu cywilnego oraz dochód osiągany przez męża pozostają bez wpływu na prawo do renty rodzinnej uprawnionej żony.

 

Wiesława Lempska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
BP1/2023