Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Emerytury i renty

O ile wiem, nie każdy, kto uległ wypadkowi i ma uszczerbek na zdrowiu, może otrzymać rentę z tytułu wypadku. W jakiej sytuacji ZUS odmówi przyznania takiej renty?

 

Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy przysługuje ubezpieczonemu, niezdolnemu do pracy wskutek zdarzenia nagłego, wywołanego przyczyną zewnętrzną, powodującego uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, tj.:

  • podczas wykonywania (lub w związku z wykonywaniem) przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych
  • podczas wykonywania (lub w związku z wykonywaniem) przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy – nawet bez polecenia – w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Renta z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Renta nie przysługuje również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Decyzje odmawiające przyznania renty z tytułu wypadku przy pracy wydawane są zatem ubezpieczonym nie tylko z powodu orzeczenia o braku niezdolności do pracy bądź orzeczenia, że ubezpieczony jest niezdolny do pracy, jednak bez związku z wypadkiem przy pracy, ale również ze względu na: brak związku przyczynowego zdarzenia z pracą, brak przyczyny zewnętrznej zdarzenia oraz udowodnienie winy ubezpieczonego powodującej wypadek. Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym oraz osobom duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenie decyzje odmawiające przyznania renty z tytułu wypadku wydawane są również w razie wystąpienia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Podstawa prawna: ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1205 z późn. zm.).

 

Wiesława Lempska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

BP1/2022