Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "

 
STUDIA PODYPLOMOWE BHP w CIOP-PIB

 


STUDIA PODYPLOMOWE z zakresu BHP

„Bezpieczeństwo i ochrona człowieka
w środowisku pracy”
 

Centralny Instytut Ochrony Pracy 
- Państwowy Instytut Badawczy

 


  • Rozpoczęcie studiów: 15.10.2021 r. (terminy) - w zależności od sytuacji epidemiologicznej część zajęć może być realizowana w trybie online.

 

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na twórcze realizowanie zadań służby BHP, szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ograniczania negatywnego wpływu procesów produkcyjnych i technologicznych na środowisko naturalne.


Studia adresowane są
do absolwentów szkół wyższych, zwłaszcza technicznych i przyrodniczych, osób chcących przygotować się do pracy w służbie BHP,  pracowników firm świadczących usługi w zakresie BHP, kadry ośrodków szkoleniowych, nauczycieli i wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, a także osób, które postanowiły specjalizować się w tej problematyce.


Na program studiów składa się 12 przedmiotów (20 jednostek modułowych) obejmujących wszystkie zagadnienia związane z problematyką bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej.

Program studiów realizowany jest w trakcie dwóch semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie:

  • trzydniowych sesji odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu (piątek-niedziela w godzinach: piątek: 11.00 – 17.00, sobota: 8.30 - 16.30, niedziela: 8.30 – 13.30).


Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych i laboratoriach naukowo-badawczych Instytutu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Materiały dydaktyczne – do wszystkich przedmiotów słuchacze otrzymują pakiety edukacyjne, na które składają się materiały źródłowe (podręczniki), materiały do ćwiczeń i prezentacje na CD. Materiały te zostały specjalnie przygotowane na potrzeby realizacji programu studiów.

Wykładowcy – program studiów podyplomowych realizuje pod 60 wykładowców, specjalistów z poszczególnych dziedzin. Są to pracownicy naukowi Instytutu i innych instytucji państwowych i naukowych współpracujących z organizatorem przy realizacji programu studiów. Nasi wykładowcy dysponują wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Ich praca podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu.

 

Jak zgłosić się na studia?
(przydatne  i n f o r m a c j e)

 

 Opłata za studia: 4.800 zł. (koszt całości studiów).  Istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach po 2400zł. 


Na koszt studiów składa się:
realizacja 252 godzin zajęć oraz ćwiczeń, 20 podręczników, prezentacje multimedialne z których korzystają wykładowcy, materiały do ćwiczeń, opieka promotora.


Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy CIOP-PIB o numerze:

Bank PKO S.A.
31 1240 6247 1111 0000 5418 1405

Dane do dokonywania opłat:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
NIP: 525-000-82-70

 

Program studiów
 

Warunki rekrutacji i wymagane dokumenty

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  • karta informacyjna
  • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń


Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów:

  • aktywny udział w zajęciach
  • zdanie testów i uzyskanie zaliczeń wymaganych programem studiów
  • wykonanie pracy dyplomowej i obrona
  • wniesienie opłat za studiaWNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE
i Karta INFORMACYJNA (pdf)

 

REGULAMIN STUDIÓW

 

 

Kontakt: 

Centrum Edukacyjne:

tel : 22 623 37 85 lub 22 623 37 56

email: krswi@ciop.pl lub betar@ciop.pl

fax: 22 623 36 93

Zakwaterowanie
Organizatorzy studiów pośredniczą w rezerwacji noclegów.
Dodatkowe informacje (pdf)