Stanowiska pracy
HAŁAS W SZKOŁACH, A BHP NAUCZYCIELA

 

HAŁAS  W  SZKOŁACH

 

Narażenie na hałas w pracy nauczyciela i wykładowcy

 

W serwisie przedstawiono przegląd wybranych badań hałasu w szkołach podstawowych polskich i zagranicznych. Badania wykazały niekorzystny stan warunków akustycznych w szkołach polskich. Omówiono wpływ hałasu szkolnego na uczniów i nauczycieli oraz ogólne zasady profilaktyki zagrożeń hałasem w szkołach.

 

Przedstawiono ocenę narażenia na hałas nauczycieli w szkołach podstawowych, przeprowadzoną przykładowo w trzech szkołach na podstawie badań ankietowych, pomiarów hałasu na stanowiskach pracy nauczycieli oraz analizy danych statystycznych o zagrożeniach i chorobach zawodowych w sekcji Edukacja. Badania wykazały, że hałas stanowi główny czynnik uciążliwy w środowisku szkolnym. Hałas w szkołach może być również czynnikiem szkodliwym. Wysokie poziomy hałasu rzędu 80-85 dB mierzone w korytarzach podczas przerw i w salach gimnastycznych mogą powodować ryzyko uszkodzenia słuchu uczniów i nauczycieli.

 

Z uwagi na znaczny wzrost rozpoznawanych chorób zawodowych narządu głosu, zwłaszcza wśród nauczycieli, w serwisie przedstawiono wyniki przeanalizowania dostępnych materiałów naukowych na ten temat oraz opracowanie zasad profilaktyki i programu prewencji narządu głosu. Wszyscy polscy specjaliści z dziedziny foniatrii i laryngologii podkreślają w swoich pracach, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zaburzeniom emisji głosu jest usunięcie czynników wpływających na dysfunkcję.

 

 

 

NORMY  TECHNICZNE

 

  1. PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
  2. PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów
  3. PN-ISO 9612:2004 Akustyka. Wytyczne do pomiarów i oceny ekspozycji na hałas w środowisku pracy (zastąpiona przez PN-EN ISO 9612:2011 Akustyka - Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas - Metoda techniczna)
  4. ANSI S12.60-2002 American National Standard Acoustical performance criteria, design requirements, and guideiines for schools. Acoustical Society of America
  5. EN ISO 9921:2003: Ergonomics-Assessment of Speech Communications (PN-EN ISO 9921:2005)