Zakład Ergonomii
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

W dziedzinie ERGONOMII, czyli optymalizacji pracy są podejmowane zagadnienia dotyczące kształtowania warunków pracy zgodnie z psycho-fizycznymi możliwościami człowieka, oddziaływania środowiska materialnego i psychospołecznego na pracowników, a także metod interwencji ergonomicznej.

 

Prace badawcze Zakładu Ergonomii są prowadzone w dwóch głównych kierunkach:

 • identyfikacji i analizy źródeł ryzyka zawodowego wynikającego z właściwości pracy i cech indywidualnych pracowników, a także skutków tego ryzyka dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego oraz funkcjonowania zawodowego
 • opracowywania konkretnych działań profilaktyki i interwencji w celu poprawy warunków środowiska materialnego i psychospołecznego, służących optymalnemu funkcjonowaniu zarówno pracowników, jak i organizacji.

 

Badania Zakładu obejmują:

 • ocenę zmęczenia mięśniowego na podstawie analizy sygnału EMG i metod optymalizujących obciążenie mięśniowo-szkieletowe
 • badanie możliwości siłowych i optymalizację stanowisk pracy w odniesieniu do populacji pracowników starszych i osób z niepełnosprawnością
 • określanie częstości występowania dolegliwości i zespołów przeciążeniowych układu ruchu w zależności od wykonywanej pracy, czynników indywidualnych i stylu życia; identyfikację wpływu psychospołecznych warunków pracy na występowanie zespołów przeciążeniowych
 • ocenę i metody wyznaczania ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych z wykorzystaniem metod eksperckich i komputerowych modeli ciała człowieka o strukturze wieloczłonowej
 • charakteryzowanie zagrożeń i kompleksową ocenę ryzyka wynikającego z wykonywania pracy w warunkach narażenia na czynniki środowiska podczas pracy na otwartym terenie
   
 • określanie fizjologicznych kryteriów bezpieczeństwa osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze oraz ustalanie uwarunkowań bezpiecznej pracy pracowników starszych
 • ocenę aktywności percepcyjnej pracowników na stanowiskach pracy opartą na analizie ruchów oczu z wykorzystaniem okulografu, ocenę zmęczenia wzroku związanego z wykonywaniem pracy na podstawie zmian ruchu gałek ocznych
 • badania wpływu środowiska cieplnego na organizm człowieka; kompleksową ocenę interakcji między człowiekiem a otoczeniem z uwzględnieniem zmian wskaźników fizjologicznych człowieka, warunków środowiska pracy i wpływu stosowania odzieży
 • analizę źródeł stresu w pracy i ocenę ryzyka psychospołecznego związanego z warunkami pracy, np. wymaganiami w pracy (poznawczymi, emocjonalnymi, fizycznymi), zakresem kontroli, wsparciem społecznym, mobbingiem, partycypacją w decyzjach, niepewnością pracy
 • ocenę związków psychospołecznych warunków pracy z samopoczuciem i zdrowiem pracowników oraz funkcjonowaniem zawodowym
 • określenie roli zmiennych indywidualnych w oddziaływaniu psychospołecznych warunków pracy na zdrowie i samopoczucie pracowników
 • zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w miejscu pracy (w tym w okresie restrukturyzacji przedsiębiorstw)metody oceny i poprawy kultury bezpieczeństwa pracypsychologiczne aspekty wypadkowości w pracy.

 

Oferta Zakładu:

 • ocena ergonomiczna stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe
 • ocena percepcji wzrokowej na stanowiskach kontrolerskich i sterowniczych
 • ocena ciężkości pracy fizycznej na podstawie pomiaru wartości wydatku energetycznego w rzeczywistych warunkach środowiska pracy
 • analiza ergonomiczna stanowisk umożliwiająca ocenę ryzyka związanego z obciążeniem fizycznym: dynamicznym i statycznym oraz umysłowym
 • optymalizacja stanowisk pracy pod względem obciążeń mięśniowych i szkieletowych
 • szkolenia w zakresie stresu psychospołecznego w miejscu pracy, obciążenia psychicznego, mobbingu,
 • zarządzania stresem na poziomie jednostki i organizacji, kultury bezpieczeństwa w pracy
 • badania psychologiczne kierowców
 • pomiary poziomu stresu psychospołecznego w miejscu pracy i formułowanie wytycznych co do sposobów jego ograniczenia
 • analiza i ocena obciążenia termicznego pracownika w środowisku zimnym i gorącym
 • projektowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie kształtowania środowiska cieplnego w celu zwiększania komfortu cieplnego człowieka
 • ocena odzieży roboczej i ochronnej pod kątem wygody i wymaganej izolacyjności termicznej
 • ocena ergonomiczna poszczególnych elementów stanowiska pracy pod względem funkcjonalności ich rozmieszczenia i oznakowania


Kierownik Zakładu Ergonomii
dr hab. n. med. Joanna Bugajska prof. Instytutu
tel. 22 623 32 77, fax: 22 623 32 82
e-mail: jobug@ciop.pl

Sekretariat
Iwona Łazarska
e-mail: iwlaz@ciop.pl

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Kierownik Zakładu Ergonomii 
dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB
tel. 22 623-32-77, fax: 22 623-32-82 
e-mail: jobug@ciop.pl

Sekretariat 
Iwona Łazarska 
tel. 22 623-32-82, e-mail: iwlaz@ciop.pl

 
Pracownie Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy
Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
Pracownia Obciążeń Termicznych
Pracownia Biomechaniki
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB 22 623-32-77 jobug[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr Katarzyna Hildt-Ciupińska - kahil[at]ciop.pl
   dr n. med. Elżbieta Łastowiecka - Moras - ellas[at]ciop.pl
   techn. Małgorzata Łopuszyńska - mallo[at]ciop.pl
   techn. Anna Malinowska-Krokosz - ankro[at]ciop.pl
   mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak - kapaw[at]ciop.pl
 • Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. Dorota Żołnierczyk-Zreda, prof. CIOP-PIB 22 623-32-06 dozol[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr hab. Łukasz Baka, prof. CIOP-PIB 22 623-32-86 lubak[at]ciop.pl
   mgr Paulina Barańska 22 623-32-84 pauba[at]ciop.pl
   mgr Łukasz Kapica 22 623-32-30 lukap[at]ciop.pl
   mgr Zofia Mockałło 22 623-32-87 zomoc[at]ciop.pl
   mgr Andrzej Najmiec 22 623-32-05 annaj[at]ciop.pl
   mgr Aleksandra Stachura-Krzyształowicz 22 623-32-84 alsta[at]ciop.pl
   mgr Sylwia Sumińska 22 623-32-30 sysum[at]ciop.pl
   dr Magdalena Warszewska - Makuch 22 623-46-09 mawar[at]ciop.pl
 • Pracownia Obciążeń Termicznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Magdalena Młynarczyk 22 623-32-76 m.mlynarczyk[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr Joanna Orysiak 22 623-32-59 joory[at]ciop.pl
   inż. Piotr Prus 22 623-32-80 pipru[at]ciop.pl
 • Pracownia Biomechaniki
   Kierownik telefon e-mail
   dr Tomasz Tokarski 22 623-32-03 tomto[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Joanna Kamińska 22 623-32-72 jozab[at]ciop.pl
   Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior 22 623-37-35 krked[at]ciop.pl
   techn. Jadwiga Kozińska-Korczak 22 623-32-58 jakoz[at]ciop.pl
   mgr inż. Patrycja Łach 22 623-32-04 palac[at]ciop.pl
   dr Joanna Mazur-Różycka 22 623-32-04 jomaz[at]ciop.pl
   Prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu 22 623-32-75 daliu[at]ciop.pl