Praca osób niepełnosprawnych

Istotę niepełnosprawności stanowi odchylenie od normalnego poziomu funkcjonowania w trzech obszarach:
• biologicznym – zniesienie, ograniczenie lub zaburzenie przebiegu czynności organizmu na skutek uszkodzenia jego narządów,
• indywidualnym – ograniczenie aktywności i działania w podstawowych sferach życia osobistego,
• społecznym – ograniczenie uczestnictwa w życiu społecznym swojego środowiska.
Niepełnosprawność organizmu powoduje więc określone konsekwencje dla funkcjonowania człowieka w sytuacjach życia codziennego, zawodowego i społecznego. Mogą one przyjąć formę utrudnienia, ograniczenia lub uniemożliwienia  funkcjonowania na poziomie uważanym za normalny dla człowieka, biorąc pod uwagę jego wiek i płeć.
               Ocenia się, iż aktywność zawodowa może w pewnym zakresie kompensować osobie niepełnosprawnej ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, a tym samym poprawić jakość życia. Aktywność zawodowa poza poczuciem, że jest się  potrzebnym innym, daje możliwość samorealizacji. Osoba niepełnosprawna, pracująca, ma znacznie więcej kontaktów społecznych, ma bardziej uregulowany tryb życia oraz posiada większe aspiracje i perspektywy awansu i rozwoju osobistego. Daje też poczucie niezależności materialnej i osobistej i w dużej mierze zabezpiecza przed marginalizacją społeczną (Maj,2007).  Praca niewątpliwie daje niezależność, a ta koreluje z poczuciem jakości życia.
Coraz częściej pojawia się też termin ergoterapia,  pojmowana jako terapia pracą. Można przez to rozumieć poprawę jakości życia, poczucie niezależności  i samorealizację.


                                                       więcej        

 

***

MODEL WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU PRACY

 

Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy to zestaw narzędzi do kreowania środowiska pracy z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (ruchową, wzrokową, słuchową oraz intelektualną).

 

Ww. model opracowany został  w ramach projektu pt. "Wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w środowisku pracy" zrealizowanego w latach 2018-2020. 

 

Adresaci:

- pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami

- pracodawcy rozważający zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami

- projektanci

- architekci

 

Więcej informacji o MODELU WSPARCIA ...

 

***

 

PASZPORT DO PRACY

 

Niepełnosprawność nie jest przeciwwskazaniem do tego, by wykonywać pracę zawodową. Możliwość podjęcia pracy pozwala każdemu człowiekowi na wszechstronny rozwój, realizację pasji i zainteresowań. Praca jednak, aby przynosić wymienione korzyści musi być zgodna z zainteresowaniami i możliwościami pracownika, wykonywana w dostosowanym dla niego środowisku pracy.

 

Zdefiniowaniu miejsca pracy, w którym pracownik odnajdzie się najlepiej, służy kompleksowa ocena zdolności do pracy, przeprowadzana przez zespół pracowników CIOP-PIB. Ocena taka obejmuje zarówno  możliwości fizyczne i funkcjonalne, sprawności sensoryczne, jak i psychospołeczne aspekty zdolności do pracy. W jej wyniku pracownicy z niepełnosprawnościami otrzymują unikatowy PASZPORT DO PRACY.

 

W PASZPORCIE szczegółowo opisane są predyspozycje zawodowe, lista proponowanych zawodów, mocne strony przyszłego pracownika, warunki, w jakich potencjał zatrudnionego zostanie najlepiej wykorzystany, ale także – na jakich stanowiskach praca nie przyniesienie satysfakcji ani pracownikowi, ani pracodawcy.

 

PASZPORT spełnia również rolę motywacyjną. Osoby, które są w niego wyposażone odważniej wchodzą na rynek pracy wiedząc, jakimi umiejętnościami i możliwościami dysponują. Może być on także narzędziem wspierania doradców zawodowych.

 

 

 

 

 

***

 

RAMOWE WYTYCZNE do projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

 

RAMOWE WYTYCZNE - Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

  więcej        
Karty zawodów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

  więcej        

                        

 

Program reintegracji zawodowej osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, CIOP-PIB
2016 r.
Co pomaga w powrocie na rynek pracy po nabyciu niepełnosprawności?  (materiały informacyjne)
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, CIOP-PIB
2016 r.