Sprawy ogólne BHP
ZARZĄDZANIE WIEKIEM PRACOWNIKÓW - WIEDZA I PRAKTYKA

 

Problemy zarządzania wiekiem pracowników w "starzejącym się społeczeństwie".

 

Jednym z priorytetów polityki unijnej odnoszącej się do rynku pracy jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób starszych. W 2000 r. Rada Europejska przyjęła Strategię Lizbońską, która zakłada osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie nie niższym niż 50% [1j. Wzrost liczby starszych pracowników na rynku pracy sprawia, że coraz większej doniosłości nabiera pytanie, jak zapewnić harmonijną współpracę tak zróżnicowanych wiekowo i pokoleniowo zespołów pracowniczych.

Na szczególną uwagę zasługują różnice w wyznawanych wartościach pracy wśród pracowników z różnych pokoleń. Według Towarzystwa Zarządzania Zasobami Ludzkimi to właśnie one są źródłem najbardziej znaczących rozbieżności między pokoleniami oraz potencjalnym zarzewiem konfliktów w miejscu pracy.

Istotna jest więc również identyfikacja czynników wpływające na efektywność zróżnicowanych wiekowo zespołów pracowniczych i metody skutecznego wpływania na wzrost tej efektywności z uwagi na nieuchronną konieczność skutecznego zarządzania wiekiem pracowników we współczesnych warunkach demograficznych.

 

Zmiany demograficzne zachodzące w Europie, określanie potocznie mianem „starzenia się społeczeństw", są przyczyną poważnych wyzwań na rynku pracy. Istnieje potrzeba, aby wydłużać zdolność do pracy zatrudnionych ponad przeciętny wiek, w którym do niedawna pracownicy odchodzili na emeryturę. Realizacja tak określonego celu jest możliwa tylko wtedy, gdy zatrudnieni na dłużej zachowają zdrowie, sprawność fizyczną i umysłową. Pracodawcy mogą im w tym zakresie zaoferować istotne wsparcie, podejmując działania w obszarze tzw. „zarządzania wiekiem". Wdrażanie zarządzania wiekiem polega na realizacji w firmach - w ramach różnych procesów - konkretnych działań skierowanych na utrzymywanie zdolności do pracy pracowników.
W serwisie przedstawiono przykłady dobrych praktyk podejmowanych w wybranych przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania wiekiem, wa także wytyczne do realizacji działań z zakresu zarządzania wiekiem w ramach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

 

 

 

__________________

 

Autorzy tekstów źródłowych serrwisu:
- dr hab. Maria Widerszal-Bazyl, prof. nadzw. CIOP-PIB, dr Elżbieta Wołodźko, CIOP-PIB
-  mgr Anna Skład, CIOP-PIB
-  dr inż. Zofia Pawłowska, CIOP-PIB

CIOP-PIB, 2016 r.