Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pt. “Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji”
15 grudnia 2017 r., Warszawa

 

W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy, w dniu 15 grud­nia 2017 r. w Warsza­wie w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. A. Bączkowskiego odbyła się kon­fer­encja pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“.

 

Orga­ni­za­torzy kon­fer­encji -  Part­nerstwo pro­jektu:
Doradca Con­sul­tants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni (lider), Insty­tut Tech­nologii Eksploat­acji – Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy z Rado­mia, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych z Warszawy, Cen­tralny Insty­tut Ochrony Pracy – Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy z Warszawy, PBS sp. z o.o. z Sopotu.

 

Cele kon­fer­encji:

 1. Inte­gracja insty­tucji rynku pracy, środowiska pracy i edukacji wokół idei tworzenia i efek­ty­wnego wyko­rzys­ta­nia infor­ma­cji o zawodach funkcjonu­ją­cych na rynku pracy.
 2. Prezen­tacja rezul­tatów pro­jektu: model, metodolo­gia, przykład­owe opisy infor­ma­cji o zawodach zamieszc­zone w bazie danych na Wor­talu Pub­licznych Służb Zatrud­nienia, podręcznik tworzenia infor­ma­cji o zawodach.
 3. Iden­ty­fikacja oczeki­wań odbior­ców koń­cowych infor­ma­cji o zawodach oraz możli­wości ich wyko­rzys­ta­nia w praktyce.

 

Kon­fer­encja była skierowana do:
Insty­tucji Rynku Pracy (IRP), w tym przedstawicieli:

 • Wojew­ódz­kich i Powia­towych Urzędów Pracy
 • Ochot­niczych Hufców Pracy
 • Agencji Zatrud­nienia i Insty­tucji Szkoleniowych
 • Insty­tucji Dia­logu Społecznego, Przed­staw­icieli sto­warzyszeń branżowych
 • orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców i orga­ni­za­cji związkowych
 • Insty­tucji Part­nerstwa Lokalnego

Intere­sar­iuszy pro­jektu, w tym przedstawicieli:

 • gmin­nych cen­trów infor­ma­cji, aka­demic­kich biur kari­ery, szkol­nych ośrod­ków kariery
 • Cen­trów Ksz­tałce­nia Prak­ty­cznego, Cen­tów Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustawicznego
 • orga­ni­za­cji pozarzą­dowych zaj­mu­ją­cych się prob­lematyką rynku pracy
 • insty­tucji uczest­niczą­cych w tworze­niu oraz wdraża­niu Zin­te­growanego Sys­temu Kwalifikacji

 

Dokumentacja fotograficzna konferencji:

https://www.ipiss.com.pl/?wydarzenia=rozwijanie-uzupelnianie-i-aktualizacja-informacji-o-zawodach-oraz-jej-upowszechnianie-za-pomoca-nowoczesnych-narzedzi-komunikacji