Szczegółowo o Środkach Ochrony Indywidualnej
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ DO UŻYTKU POZAZAWODOWEGO
 
Zasady wprowadzania  do obrotu  środków ochrony indywidualnej  przeznaczonych do użytku pozazawodowego  

 

 

Corocznie liczna grupa ludzi ulega wypadkom podczas uprawiania sportu oraz rekreacji. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest brak świadomości osób uprawiających dyscypliny sportowe o poziomie podejmowanego ryzyka oraz konieczności stosowania również środków ochrony indywidualnej. Drugą z przyczyn jest nieodpowiedni stan tych środków oraz brak odpowiednich instrukcji użytkowania. Przykładem tego może być tragedia, która wydarzyła się latem tego roku na jeziorach Mazurskich. Brak odpowiedniego sprzętu ratunkowego (a w szczególności kamizelek ratunkowych i środków asekuracyjnych) lub niewłaściwe jego stosowanie doprowadziły do wielu utonięć.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej dotyczących wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej (m.in. kamizelek ratunkowych i środków asekuracyjnych) do użytku pozazawodowego, stosowanych np. podczas uprawiania sportu i rekreacji.

 

 

 

BROSZURY

Broszury dotyczące środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do użytku pozazawodowego


Broszury informacyjne dotyczące środków ochrony indywidualnej stosowanych podczas uprawiania sportów, takich, jak:
- Szermierka
- Rolkarstwo
- Hokej na lodzie
- Żeglarstwo śródlądowe
- Jeździectwo
- Hokej na trawie
- Kajakarstwo
- Sport rowerowy
- Narciarstwo
- Snowboard
- Sztuki walki

 

Najważniejsze uregulowania prawne UE

DYREKTYWY

  1. Dyrektywa 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej
  2. Dyrektywa Rady 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty niebezpieczne (z późn. zm. dyrektywa 1999/34/WE z dnia 10 maja 1999 r.)
 
 
 
ARTYKUŁY
 

Zastosowanie środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych

„BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka” 2/2006, str. 22-26


mgr inż. ADAM POŚCIK

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyW artykule przedstawiono typowe urazy oraz zalecenia dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Opisano również serwis internetowy opracowany w celu upowszechnienia wiedzy o zasadach doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych.